Có ba chủ đề xuyên suốt trong thư gửi tín hữu Cô-lô-xê: Sự trổi vượt của Đức Ki-tô, phạm vi của công trình cứu độ của người, và tương quan mật thiết của công trình ấy đối với đời sống luân lý. Dù cho hai chủ đề đầu tiên đã được phát triển đầy đủ ở 1:15-20, các nhà giảng thuyết cũng nên sử dụng bản văn ấy để suy tư ngay cả khi họ không chọn nó để giảng, bởi vì các chủ đề của nó diễn ra xuyên suốt lá thư.

Khi rao giảng về sự trổi vượt của Đức Ki-tô, sự tập trung sẽ được đặt nơi mầu nhiệm của Thiên Chúa vốn được thánh Phao-lô xác định nơi Đức Ki-tô. Trước tạo thành, Đức Ki-tô hằng ở với Thiên Chúa, và khi mọi sự được tạo thành, mọi sự lại được tạo dựng trong, nhờ, và cho Đức Ki-tô. Như là đầu của thân thể, là Giáo Hội, Đức Ki-tô giờ đây sống trong mọi tín hữu.

Khi rao giảng về công trình của Đức Ki-tô, sự tập trung sẽ được đặt nơi công việc hòa giải của ngài vốn có phạm vi hoàn vũ. Mọi sự đều đã được hòa giải nhờ và cho Đức Ki-tô, đấng đã vượt qua mọi sức mạnh thù hận. Nhờ máu đổ ra trên thập giá, ngài đã hòa giải mọi sự, trên trời và dưới đất, và không còn gì để sợ hãi nữa.

Cuối cùng, việc rao giảng về đời sống luân lý phải được nối kết với sự trổi vượt và công trình của Đức Ki-tô. Bất kỳ cách rao giảng nào khác chỉ là chủ nghĩa duy luân bởi vì nó đề ra một danh sách của những điều phải làm và không được phép làm mà không giải thích động lực bên trong để sống đời sống luân lý ấy.

 

Chuyển ngữ: Phaolô Nguyễn Hữu Phong SJ
Nguồn: Frank J. Matera, Strategies for Preaching Paul
(Minnesota: The Liturgical Press, 2001), 149.