Introduction to Patristics and Biblico-Christian Archaeology (Asian Theology Program) (do LST tổ chức online, là môn do Bộ Giáo Dục Công Giáo thêm vào chương trình STB 9/2020. Các học viên được khuyến cáo học môn này)

ID:
*TMP 249.10

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *