Pastoral Counseling

STB 2, STB 3

ID:
TP 103.3
CREDIT:
6

A. Mục đích môn học

Lớp học này sẽ trình bày những yếu tố căn bản của Tư Vấn Mục Vụ: nền tảng thần học của Tư Vấn Mục Vụ, người làm tư vấn mục vụ, tương giao tư vấn mục vụ, tiến trình tư vấn và những vấn đề tác động đến tiến trình tư vấn…

Bên cạnh đó những kỹ năng cần thiết để làm tư vấn cũng được trình bày.

Hy vọng sau khóa học, học viên sẽ xây dựng cho riêng mình một nền tảng thần học và các kỹ năng để có thể bắt đầu làm tư vấn trong môi trường mục vụ.

B. Nội dung môn học

 • Các khái niệm
 • Nền tảng thần học của Tư Vấn Mục Vụ
 • Người làm tư vấn mục vụ
 • Tương giao trong tư vấn mục vụ
 • Tiến trình tư vấn mục vụ
 • Các kỹ năng tư vấn
 • Một vài vấn đề cụ thể mà người cần tư vấn mang đến

C. Sách tham khảo

 • Daniel J Lown. A Pastoral Hermeneutics of Care and Encounter. (Cape Town: Lux Verbi, 1999).
 • Howard Clinebell. Basic Types of Pastoral Care and Counseling: Resources for the Ministry of Healing and Growth. (Nashville, Tennessee: Abingdon Press, 1984).
 • Francis Bridger & David Atkinson. Counselling in Context: Developing a Theological Framework. (London: Darton, Longman and Todd, 1998)
 • Gerald R. Niklas. The Making of a Pastoral Person. (New York: Alba House, 1996).
 • Bryan P. Stone. Compassionate Ministry: Theological Foundations. (New York: Orbis Book, 1996).
 • William R. Miller & Kathleen A. Jackson. Practical Psychology for Pastors. (New Jersey, Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1994)
 • Richard Nelson-Jones. Practical Counselling & Helping Skills: Text and Activities for the Lifeskills Counselling Model. (London: Sage Publications, 2005)
 • John McLeod & Julia McLeod. Counselling Skills: A Practical Guide for Counsellors and Helping Professionals. (New York: Open University Press, 2011)

D. Yêu cầu của môn học

 • Đọc tài liệu được đề nghị
 • Trao đổi tích cực trong lớp học
 • Thực hành kỹ năng theo nhóm
 • Các bài viết:
  • Bài nghiên cứu ngắn: tối thiểu 5 trang, hàng 1,5
  • Thực hành và bài phản tỉnh sau thực hành
  • Bài làm cuối khóa học