Bio-Medical Ethics

STB 2

ID:
TM 103
CREDIT:
4

A. Mô tả môn học

Bắt đầu với giới thiệu về lịch sử, định nghĩa, và các nguyên tắc nền tảng trong luân lý y-sinh học, tiếp đó, môn học xem xét một số vấn đề nảy sinh trong lãnh vực y-sinh học trong vài thập niên gần đây, trên quan điểm thần học luân lý Công Giáo. Các vấn đề liên quan đến sự sống con người từ lúc mới hình thành và đang phát triển (thân phận và phẩm giá phôi thai, nghiên cứu tế bào gốc, nghiên cứu phôi thai, chẩn đoán tiền sản, phá thai, ngừa thai nhân tạo, thụ tinh nhân tạo), lúc trưởng thành (nhân bản vô tính, nghiên cứu trên con người, cấy ghép cơ quan, bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS), lúc bệnh hoạn và cận kề cái chết (ý nghĩa của đau khổ và sự chết, điều trị bệnh nhân hôn mê, trạng thái thực vật, chết êm dịu và tự tử với sự trợ giúp của thầy thuốc). Môn học còn đề cập đến đạo đức môi trường, liên quan đến sự tồn vong của sự sống trên trái đất.

Môn học xem xét các vấn đề dựa trên cơ sở Kinh Thánh, Huấn Quyền, Luật Tự Nhiên, và tất nhiên, cơ sở khoa học, đồng thời đối thoại giữa truyền thống và quan điểm của một số nhà thần học luân lý đương thời. Môn học cũng nhắm khơi gợi nơi học viên sự nhạy cảm mục vụ, trên quan điểm Á châu, và trong bối cảnh Việt-Nam, khi tiếp cận các vấn đề đụng chạm đến sự sống con người.

B. Tài liệu tham khảo

1. Tài liệu của Giáo Hội

 • Gioan Phao lô II, thông điệp Tin Mừng Sự Sống (Evangelium Vitae).
 • Phao lô VI, thông điệp Sự Sống Con Người (Humanae Vitae)
 • Bộ Giáo Lý Đức Tin, Huấn thị Hồng Ân Sự Sống (Donum Vitae), Phẩm Giá Con Người (Dignitas Personae), Tuyên Ngôn về Gây chết êm dịu (Declaration on Euthanasia), Tuyên Ngôn về Phá Thai, và vài tài liệu khác.
 • Đức GH Phan xi cô, thông điệp Laudato Si
 • Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ, “Ethical and Religious Directives for Catholic Health Care Institutions” và vài tài liệu khác
 • Sách Giáo Lý Công Giáo, Phần thứ ba: Đời Sống trong Đức Ki tô.

2. Các tài liệu khác

 • Dionigi Tettamanzi & Guy Durand, Tân Đạo Đức Sinh Học Kitô, Lm Nguyễn Quang Tuyến biên soạn, Đại chủng viện Huế, lưu hành nội bộ, 2003.
 • Trần Như Ý-Lan, Thân Phận Luân Lý và Thần Học của Phôi Thai, Antôn Đuốc Sáng, 2010.
 • Trần Như Ý-Lan, Tài liệu Môn Luân Lý Y Sinh Học, 2017, lưu hành nội bộ.
 • Trần Mạnh Hùng, An Tử và Trợ Tử Dưới Nhãn Quan Thần Học Luân lý, Nhà Xuất Bản Tôn Giáo, Hà Nội, 2004.
 • Trần Mạnh Hùng, Đạo Đức Sinh Học và Những Thách đố Hiện Nay (Nhà Xuất bản Tôn Giáo, Hà Nội 2003.

3. Tùy khả năng ngoại ngữ của học viên, có thể tham khảo thêm

 • Aaron Mackler, Introduction to Jewish and Catholic Bioethics: A Comparative Analysis, Georgetown University Press, Washington DC, 2003.
 • Tom L. Beauchamp & James F. Childress, Principles of Biomedical Ethics, Oxford University Press, New York, 2001.
 • Ren-Zong Qiu, editor, Bioethics: Asian Perspectives: A Quest for Moral Diversity, Kluwer Academic Publishers, Netherlands, 2004.

C. Course Evaluation

Not yet been specified