Hy Lạp Tân Ước I (New Testament Greek 1)

STB 1

ID:
TBL 103.2
CREDIT:
4

Hy Lạp Tân Ước I (New Testament Greek I, 4 ECTS)

Khoá học Hy Lạp Tân Ước I chứa đựng những bài vở lòng về các thành tố ngữ pháp căn bản trong tiếng Hy Lạp Tân Ước, còn gọi là tiếng “Koinê”. Nội dung môn học này bao hàm các chủ đề: (1) Bảng chữ cái Hy Lạp; (2) Danh từ và biến cách danh từ loại II và loại I; (3) Các hình thái động từ (–ω, –έω; –ἀω; –όω, và εἰμι) ở lối xác định, thì hiện tại và thì chưa hoàn bị (imperfect tense), thể chủ động, ngôi, giống, số; (4) Đại từ, Tính từ, Mạo từ, Giới từ, Liên từ và Trạng từ.

Mục đích: (1) Khoá học nhằm trang bị cho học viên khả năng đọc bản văn Hy Lạp Tân Ước trình độ sơ cấp; biết nhận diện và phân tích các thành tố ngữ pháp cơ bản (categories of grammar); (2) Giúp học viên đọc hiểu các đoạn văn Hy Lạp Tân Ước chọn lọc và có thể dịch chúng sang tiếng Việt.

Phương pháp: (1) Giáo sư sẽ dạy trực tiếp tại lớp; (2) Học viên áp dụng các điểm ngữ pháp vào các bài tập thực hành; (3) Làm quen với các đoạn Hy Lạp Tân Ước hằng ngày.

Đánh giá kết quả: Chủ động tham dự lớp (20%); Bài tập thực hành (30%); Kỳ thi viết cuối môn (50%).

Tài liệu tham khảo: SERAFINI, S. Corso di Greco del Nuovo Testamento. Milano 2003; MOUNCE, D. WILLIAM. Basics of Biblical Greek. Grammar (4th Edition). Grand Rapids (MI), Grand Rapids Zondervan 2019; TRẦN, PHÚC NHÂN. Học Tiếng Hy Lạp Để Đọc Tân Ước. Viết theo HUDSON, D. F., New Testament Greek: Teach Yourself Books. Sevennoaks (Kent), Hodder and Stoughton 1980.