Giáo Hội Học (Ecclesiology)

STB 3

ID:
TD 104
CREDIT:
6

INSTRUCTORS:

Fr. Trần Thanh Tân, SJ, STD
Trưởng Ban Nghiên Cứu và Chất Lượng Học Thuật

Giáo Hội Học (Ecclesiology, 6 ECTS)

Môn Giáo Hội Học sẽ khái lược và đào sâu ý niệm “Hội Thánh” (ekklesia) theo Kinh Thánh và Truyền Thống của Giáo Hội Công Giáo (GHCG), cách riêng là theo giáo huấn của Công đồng Vaticanô II (Vat. II). Nội dung khoá học gồm các chủ đề: (1) Quan niệm “Hội Thánh” như là bí tích, là Dân Thiên Chúa, là thể chế và cũng là sự hiệp thông; (2) Khảo sát mối tương quan giữa giáo hội phổ quát và các giáo hội địa phương; (3) Tìm hiểu cơ cấu của Giáo Hội và sứ mạng của nó trong lòng thế giới; (4) Đào sâu các phẩm tính của Giáo Hội: duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền.

Mục đích: là giúp học viên có khả năng (1) nhận diện và hội nhất các thành tố chính yếu trong giáo hội học, gồm cả chiều kích Ba Ngôi, sứ mạng và cơ cấu của giáo hội; (2) giải thích các định nghĩa về “Hội Thánh”; (3) đặt giáo huấn của Vat. II vào trong bối cảnh của nó và phân tích các điểm nổi bật; (4) đánh giá tầm ảnh hưởng của Vat. II đối với GHCG; (5) xét các khả thể mà sứ mạng của Giáo Hội được thực thi trong nền văn hoá đương thời; (6) hiểu và phê bình những bài tham luận thần học về giáo hội; (7) đánh giá đứng mức mối tương quan giữa bộ môn giáo hội học và các bộ môn thần học khác.

Phương pháp: (1) Giáo sư giảng trực tiếp trên lớp, và ấn định những chủ đề mà các học viên phải chuẩn bị để cùng thảo luận; (2) Mỗi chủ đề sẽ do một nhóm học viên phụ trách và trình bày trước lớp. Sau đó, tất cả học viên tích cực thảo luận và đóng góp vào chủ đề; (3) Mỗi học viên phải gặp riêng giáo sư chí ít là một lần.

Đánh giá kết quả: Chủ động tham dự lớp và bài trình bày (50%); Bài viết nghiên cứu: lập kế hoạch (20%) và bài nộp (30%).

Tài liệu tham khảo: Vat. Council II, Ad Gentes (Hiến Chế Tín Lý Về Giáo Hội); The Oxford Handbook of Catholic Theology. Edited by LEWIS AYRES, MEDI ANN VOLPE, THOMAS L. HUMPHRIES. Oxford 2016; SULLIVAN, A. FRANCIS. The Church We Believe in. New York: Paulist Press 1988; CWIEKOWSKI, J. FREDERICK. The Church: Theology in History. Collegeville, MN: Liturgical Press 2018.