Tính Liên Đới Trong Hoạt Động Mục Vụ Chăm Sóc Bệnh Nhân

 Phao-lô Phạm Văn Trường, M.I.
Email:
[email protected]

Thần Sinh III,  Tháng 08 năm 2021

Abstract

Chúa Giê-su đã để lại cho chúng ta một giới luật yêu thương đó là yêu mến Thiên Chúa và yêu thương anh em đồng loại (Mt 22,37-39; Mc 12,28-34; Lc 10,25-28). Ngài khẳng định rằng không có tình yêu nào cao cả hơn cho bằng tình yêu của người dám hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình (Ga 15,14). Chính thánh Camillô đã cảm nhận được tình yêu và lòng thương xót của Chúa Giê-su đã dành cho mình. Thánh nhân đã chuyển tải tình yêu của Thiên Chúa dành cho ngài qua cách ngài chăm sóc bệnh nhân mà ngài gọi là tình yêu của người Sa-ma-ri nhân hậu (Lc 10, 29-37).

Chính trong hoạt động chăm sóc bệnh nhân, hai nền tảng căn bản của Công giáo được tỏ lộ: thứ nhất, mỗi người bình đẳng với nhau và hiệp thông trong cùng một thân phận con người có cùng một phẩm giá đó là mang hình ảnh của Thiên Chúa nơi mình; thứ hai, mỗi con người được tháp nhập vào cùng một thân thể mầu nhiệm của Đức Kitô qua mầu nhiệm nhập thể của Ngài. Bài viết sẽ đào sâu nền tảng liên đới trong hoạt động mục vụ chăm sóc bệnh nhân ở hai chiều kích: nhân bản Kitô giáo và Kitô học. Sau cùng là những gợi hứng mới trong việc dấn thân trong hoạt động mục vụ chăm sóc bệnh nhân, cũng như cổ võ tinh thần liên đới trong hoạt động mục vụ chăm sóc bệnh nhân.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *