Các bài đọc trong Các-Lá-Thư-Mục-Vụ tập trung vào tầm quan trọng của giáo huấn lành mạnh, nhu cầu lưu truyền giáo huấn này cho các thế hệ sau, và tầm quan trọng của việc chia sẻ với người khác nỗi khó nhọc mà Tin Mừng đòi hỏi.

Các tín hữu, vốn đã quen thuộc với các khái niệm thần học trong kho tàng đức tin và với truyền thống tông đồ, ắt không lạ gì với hai chủ đề đầu tiên về tầm quan trọng của giáo huấn lành mạnh và nhu cầu lưu truyền giáo huấn này cho các thế hệ sau. Chúng là những chủ đề cần phải được nhắc lại cho mọi thế hệ bởi vì luôn luôn có một nguy cơ của sự thỏa hiệp đức tin. Tuy nhiên, những chủ đề này sẽ được rao giảng một cách hiệu quả nhất khi chúng hội nhất với chủ đề thứ ba: tầm quan trọng của việc chia sẻ với người khác nỗi khó nhọc mà Tin Mừng đòi hỏi. Giáo huấn lành mạnh phải đi kèm với một đời sống tương ứng với nó. Ai cổ xúy giáo huấn lành mạnh mà không biết chia sẻ nỗi khó nhọc mà tin mừng đòi hỏi sẽ làm người khác nghi ngờ về giáo huấn mà họ rao giảng.

Chuyển ngữ: Phaolô Nguyễn Hữu Phong SJ
Nguồn: Frank J. Matera, Strategies for Preaching Paul (Minnesota: The Liturgical Press, 2001), 172.