Nguyên tội và ân sủng (Theology of Human Person II: Sin and Grace)

STB 2, STB 3

DURATION:
Not Available Now
ID:
TD 106.3
CREDIT:
4

Nguyên Tội và Ân Sủng (Original Sin and Grace, 4 ECTS)

Môn “nguyên tội, ân sủng và sự công chính hoá” vốn là một phần của môn nhân học Kitô giáo. Môn học này muốn khẳng định rằng con người là một hữu thể có tương quan, và là tội nhân được công chính hoá nhờ ân sủng của Thiên Chúa. Cách hiểu biết về ân sủng hoàn toàn tuỳ thuộc vào cách thức hiểu biết về nguyên tội. Môn học bắt đầu bằng việc nghiên cứu cuộc khủng hoảng với Pêlagiô để hiểu rõ lập trường của thánh Augustinô, đồng thời khảo sát ảnh hưởng của tư tưởng Augustinô lên các quyết định chính thức của Giáo Hội, từ công đồng Carthage đến Trentô và cả Vaticanô II. Sau đó là phần “về nguồn”, sẽ trình bày về truyền thống huấn giáo về tội và ân sủng trong nhân loại trước Augustinô, trong Kinh Thánh và nơi các Giáo Phụ. Ngoài ra, khoá học cũng xem xét quan niệm “ơn công chính hoá” theo Luther và các hệ quả kèm theo.

Mục đích: là giúp học viên có khả năng (1) nhận ra sự khác nhau giữa quan niệm của Pêlagiô và Augustinô về nguyên tội và ân sủng; (2) Xác định sự khác biệt giữa Tin Lành và Công Giáo liên quan đến tội và ân sủng; (3) Biết thẩm định ý nghĩa và giá trị trong các giáo huấn của Giáo Hội về tội và ân sủng từ Trentô cho đến nay; (4) Đề xuất một lối trình bày về nguyên tội và ân sủng cho ngày hôm nay.

Phương pháp: (1) Giáo sư giảng trực tiếp trên lớp, và ấn định những chủ đề mà các học viên phải chuẩn bị để cùng thảo luận; (2) Mỗi sinh viên sẽ thuyết trình một đề tài. Sau đó, tất cả học viên tích cực thảo luận và đóng góp vào chủ đề; (3) Kỳ thi cuối môn là vấn đáp trực tiếp 10-15 phút.

Đánh giá kết quả: Chủ động tham dự lớp và bài trình bày (40%); Kỳ thi cuối môn (60%).

Tài liệu tham khảo: SESBOUE, BERNARD and V. GROSSI, Nguyên Tội, Ân Sủng và Sự Công Chính Hoá. Bản dịch của NGUYỄN TIẾN DƯNG. Thủ Đức 2018; NGUYỄN, VĂN LIÊM. Giải Thích Thần Học Về Nguyên Tội Và Ân Sủng. Vinh: ĐCV Vinh 2001; BOULA, HENRI. All Is Grace. Bản dịch Việt ngữ của PHẠM QUỐC HUYÊN. Tp. HCM: Nxb. Tôn Giáo 2007; Thần Học Về Ân Sủng. Giáo trình nội bộ.