Phụng Vụ (Liturgy/ Christian Worship)

STB 1

ID:
TD 107
CREDIT:
6

INSTRUCTORS:

A. Mô tả môn học

Công trình cứu chuộc nhân loại và tôn vinh Thiên Chúa cách trọn hảo, đã được tiên báo trong Cựu Ước qua những công trình vĩ đại của Thiên Chúa và nay được Đức Kitô thực hiện, đặc biệt bằng mầu nhiệm Vượt Qua của Người [x. Sacrosanctum Concilium, 5]. Trong phụng vụ, Hội Thánh chủ yếu cử hành mầu nhiệm Vượt Qua và nhờ mầu nhiệm này Đức Kitô đã thực hiện công trình cứu độ chúng ta (x. Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, 1067). Bởi đó, phụng vụ có thể được định nghĩa một cách rất chính xác là «tột đỉnh quy hướng mọi hoạt động của Giáo Hội, đồng thời là nguồn mạch tuôn trào mọi năng lực cho Giáo Hội» (Sacrosanctum Concilium, 10). Nội dung của môn học này thật là phong phú, gồm các chủ đề: Phụng vụ nhập môn: các khái niệm mở đầu, lịch sử phụng vụ, các sách phụng vụ cổ thời; Phụng vụ các bí tích: khai tâm Kitô giáo, Thánh Thể, thống hối và hòa giải, chăm sóc và xức dầu bệnh nhân, truyền chức thánh, hôn phối; Phụng vụ các á bí tích: các chúc lành, khấn dòng, cử hành an táng; Phụng vụ và thời gian: năm phụng vụ, phụng vụ các giờ kinh.

Qua khóa học này, mong rằng các sinh viên có thể hiểu được lịch sử, ý nghĩa thần học (từ nghi thức và bản văn của cử hành), quy luật của từng cử hành.

B. Lượng giá

Trong khóa học, mỗi sinh viên phải chuẩn bị và trình bày một bài thuyết trình trước lớp, viết một bài luận cuối khóa 7-10 trang với hình thức trình bày của Học viện và sau cùng sẽ có một cuộc thi vấn đáp (oral).

C. Bibliography

¨ Sách phụng vụ:

  • Tất cả các sách phụng vụ bằng Việt ngữ và La ngữ cổ thời và hiện hành (để đối chiếu).

¨ Tài liệu huấn quyền:

  • Sacrosanctum Concilium của công đồng Vaticanô II;
  • Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, số 1066-1690.

¨ Sách giáo khoa:  

  • Anscar J. Chupungco, O.S.B. và các tác giả, Introduction to the Liturgy, Handbook for Liturgical Study, vol. 1 (Collegeville, MN: Liturgical Press, 1997);
  • Anscar J. Chupungco, O.S.B. và các tác giả, Sacraments and Sacramentals, Handbook for Liturgical Study, vol. 4 (Collegeville, MN: Liturgical Press, 2000).

¨ Sách nghiên cứu: 

  • Enrico Mazza, La celebrazione eucaristica. Genesi del rito e sviluppo dell’interpretazione, EDB, Bologna 12003 (ristampa 2005). Tác phẩm đặc biệt này đã được dịch sang Việt ngữ do Linh mục. Vincent Nguyễn Xuân Tuấn với nhan đề Cử hành Thánh Thể. Nguồn gốc nghi thức và sự phát triển trong cách giải thích, tập 1 và 2, Nhà Xuất Bản Tôn Giáo, Hà Nội 2016;
  • Matias Augé, L’anno liturgico è Cristo stesso presente nella sua Chiesa, libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticanô 2009. Tác phẩm nghiên cứu này đã được dịch sang Việt ngữ do Linh mục. Vincent Nguyễn Xuân Tuấn với nhan đề Năm phụng vụ, Đức Kitô hiện diện trong Giáo Hội của Ngài, tập 1 và 2, Nhà Xuất Bản Tôn Giáo, Hà Nội 2014.