Thần học luân lý căn bản (Fundamental Moral Theology)

STB 1, STB 2

ID:
TM 102
CREDIT:
6

Thần Học Luân Lý Căn Bản (Fundamental Moral Theology, 6 ECTS)

Khóa học này trình bày cái nhìn tổng quát về nền thần học luân lý. Các học viên sẽ được tiếp cận với lịch sử đa dạng và phong phú của nền thần học luân lý trong truyền thống Giáo Hội, nhờ vậy, họ sẽ ý thức hơn, hiểu hơn, và cảm kích hơn với những hướng dẫn luân lý của Giáo Hội. Khoá học sẽ nhấn mạnh đến tiến trình nhận định liên tục của giáo hội như là giáo hội đang bước tiến trong dòng lịch sử. Qua việc sử dụng những ví dụ và trường hợp cụ thể, khoá học sẽ mô tả các phương pháp phân tích, cũng như cách thế áp dụng những nguyên tắc luân lý cụ thể, đồng thời nhấn mạnh đến sự năng động giữa huấn quyền và vai trò lương tâm khi phải đối diện với những trường hợp khó khăn dưới viễn tượng mục vụ trong bối cảnh Á Châu.

Mục đích: là giúp học viên có khả năng (1) ý thức và nhận biết lịch sử đa dạng và phong phú của nền thần học luân lý trong truyền thống giáo hội; (2) Mô tả sự hình thành và phát triển của nền thần học luân lý; (3) Thể hiện những kỹ năng cơ bản trong suy tư và phân tích khi phải đối diện với những trường hợp luân lý phức tạp; (4) Biết cách thế áp dụng những nguyên tắc luân lý căn bản và các kỹ năng vào các trường hợp luân lý cụ thể.

Phương pháp: (1) Giáo sư giảng trực tiếp trên lớp, và ấn định những chủ đề mà các học viên phải chuẩn bị để cùng thảo luận; (2) Mỗi nhóm sẽ thuyết trình đề tài được giao. Sau đó, tất cả học viên tích cực đặt vấn đề, thảo luận chủ đề; (3) Ngoài ra, các học viên cũng sẽ thảo luận theo nhóm các trường hợp luân lý đại biểu.

Đánh giá kết quả: Chủ động tham dự lớp (10%); Thuyết trình theo nhóm (10%); Thi vấn đáp (30%); Bài viết nghiên cứu (40%).

Tài liệu tham khảo: GULA, RICHARD M. Reason Informed by Faith: Foundations of Christian Morality. New York: Paulist Press 1989; WOGAMAN, J. PHILIP. Christian Ethics. Louisville, Kentucky: Westminster John Knox Press 1993; CURRAN, CHARLES E. The Development of Moral Theology: Five Strands. Moral Traditions Series. Washington, D.C.: Georgetown University Press, 2013.