Học viên: John Bosco Trịnh Thái Sơn, S.J.

Bộ môn: Siêu Hình Học

Giáo sư hướng dẫn: Lm. Giuse Vũ Uyên Thi, S.J.

Tóm tắt: Trong việc tìm hiểu về siêu hình học của Spinoza, người viết khá thú vị với tư tưởng của ông về Thượng đế, nhất là việc đồng hóa Thượng đế với Tự nhiên, với bản thể và với vũ trụ. Bài viết sẽ triển khai tư tưởng của ông qua ba phần, phần đầu sẽ lần lượt tìm hiểu tư tưởng của ông về bản thể, tự nhiên và Thượng đế để thấy sự đồng nhất giữa Thượng đế với Tự nhiên, hay bản thể. Tiếp theo, tìm hiểu mối tương quan giữa Thượng đế với vũ trụ, trong đó có con người chúng ta, và cuối cùng là một góc nhìn về tư tưởng của ông trong dòng chảy siêu hình học.

Từ chính: Thượng đế, bản thể, tự nhiên, vô hạn, thuộc tính (attribute), thể cách (mode), ý tính (thought), quảng tính (extension).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *