Học viên: Giuse Nguyễn Tuấn Ninh, S.J.

Bộ môn: Modern Philosophy

Giáo sư hướng dẫn: Trần Khắc Bá, S.J.

Tóm tắt: Triết học về sự đồng nhất giữa tự nhiên và tâm trí theo F. W. J. Schelling nhằm bổ sung cho triết học duy tâm chủ quan của Fichte. Ở đây, Schelling đưa thế giới tự nhiên về vị trí ngang hàng với tâm trí hay tinh thần và cả hai đều thống nhất trong cái Tuyệt đối. Tự nhiên và tinh thần một cách nào đó là sự thể hiện hay sự tự ý thức của cái Tuyệt đối. Quá trình này được Schelling chia làm ba giai đoạn (nằm ngoài trật tự thời gian). Tóm kết cuối cùng của Schelling cho vấn đề này đó là Tự nhiên là sự hữu hình của tâm trí, còn tâm trí là sự vô hình của tự nhiên.

Từ khóa: Cái Tuyệt đối, bản ngã – phi ngã, khách quan – chủ quan, tự nhiên – tâm trí, vật chất – tinh thần, thực tế –  lý tưởng, sự đồng nhất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *