Câu 185. Các triết gia tự nhiên là những ai?

Isaac Newton (1643-1727) – Ảnh từ Internet

“Triết học tự nhiên” là hạn từ từng được sử dụng để mô tả những gì mà giờ đây chúng ta gọi là khoa học. Những nhân vật cốt yếu trong cuộc cách mạng khoa học, khởi đầu với Galileo (1564-1642) và kết lại với Isaac Newton (1643-1727), được gọi là “các triết gia tự nhiên” và được các triết gia thời đó tôn trọng như những thiên tài. Những lằn ranh giữa cuộc khảo sát khoa học, những học thuyết triết học về nhận thức, và triết học về tự nhiên rõ ràng không được để ý cho tới khi “các triết gia tự nhiên” này khám phá và các lý thuyết đã giúp để xác định chúng.

Câu 186: Triết học thời cận đại và hiện đại liên hệ tới cuộc cách mạng khoa học như thế nào?

Rene Descartes (1596-1650) – Ảnh từ Internet

Hầu như triết học chủ nghĩa kinh nghiệm hiện đại thời kỳ đầu, được John Locke (1632-1704) và Thomas Hobbes (1588-1679) khai triển, được gợi hứng trực tiếp bởi cuộc cách mạng khoa học. Francis Bacon (1561-1626) đã cho rằng khoa học có thể được sử dụng cho sự phát triển tốt hơn của loài người và ấy cũng là mong ước của Rene Descartes (1596-1650). Tuy nhiên, cả Thomas Hobbes và John Locke đã đưa dẫn một sự tiếp cận thực tiễn và kinh nghiệm cách nghiêm ngặt đối với tri thức vốn gần với khoa học trong thời của họ hơn so với những quan điểm của Bacon hay Descartes. Chủ nghĩa kinh nghiệm được đặt nền trên khoa học của Hobbes và Locke sau này được David Hume (1711-1776) luyện lọc và được John Stuart Mill (1806-1873) hệ thống hóa.

Nguồn: Naomi Zack, Ph.D., The Handy Philosophy Answer Book (Visible Ink Press, 2010), 83-84.