Tượng Thánh Phaolô trước vương cung thánh đường Thánh Phêrô

  1. Lời Chúa

1 Thưa anh em, vì Thiên Chúa thương xót chúng ta, tôi khuyên nhủ anh em hãy hiến dâng thân mình làm của lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa. Đó là cách thức xứng hợp để anh em thờ phượng Người.2 Anh em đừng có rập theo đời này, nhưng hãy cải biến con người anh em bằng cách đổi mới tâm thần, hầu có thể nhận ra đâu là ý Thiên Chúa: cái gì là tốt, cái gì đẹp lòng Chúa, cái gì hoàn hảo.

  1. Tìm hiểu Rm 12: 1-2

Đây là hai câu mở đầu cho lời kêu gọi sống theo luân lý của thánh Phao-lô. Nó tóm tắt điều vị Tông đồ tin tưởng về đời sống luân lý của tín hữu: đời sống luân lý là một hành động thờ phượng. Vì thế tín hữu nên hiến thân mình làm của lễ sống động dâng lên Thiên Chúa. Họ không được rập theo thế gian nhưng phải được cải biến bằng cách đổi mới tâm thần.

Để hiểu được điều thánh Phao-lô muốn nói ở đây, độc giả cần biết về hình ảnh suy đồi của con người thời bấy giờ được diễn tả ở thư Roma. Trong chương đầu tiên, thánh Phao-lô tố cáo dân ngoại tội vô cảm bởi vì tội lỗi đã làm tâm trí họ trở nên tăm tối (Rm 1:21), và tội xúc phạm thân xác khi họ bị lôi kéo bởi dục vọng của con tim (Rm 1:24). Rập theo thói đời, loài người tội lỗi không thể dâng lên Thiên Chúa sự thờ phượng xứng đáng với Ngài.

Những tín hữu được công chính hóa và được hòa giải nhận thấy mình ở trong một tình trạng mới. Lần đầu tiên trong đời, nhờ được bình an trong Chúa và được sống động bởi Thần Khí, họ có thể dâng hiến chính họ lên Thiên Chúa như một của lễ thánh thiêng. Vì vậy, đời sống luân lý của họ trở thành một hành động thờ phượng. Trong tình trạng mới này, tín hữu thờ phượng Thiên Chúa khi họ sống theo Thần Khí chứ không phải theo tính xác thịt.

Mặc dù rất ngắn, bản văn đề cập đến một chủ đề quan trọng cho đời sống tín hữu: sự cải biến trong Đức Ki-tô. Đây là cơ hội rất tốt để tín hữu hiểu được bản chất của đời sống luân lý của mình. Khi tín hữu sống thuận theo những thúc đẩy của Thần Khí, đời sống của họ là một hành động thờ phượng. Còn ngược lại, họ sẽ từ khước ơn cứu độ của Đức Ki-tô để liên kết với Adam cũ và sống rập theo thói đời tội lỗi.

Chuyển dịch: Nguyễn Hữu Phong SJ.

Nguồn: Frank J. Matera, Strategies for Preaching Paul (Minnesota: The Liturgical Press, 2001), 42.