(từ Internet)

(từ Internet)

Một người đỡ đầu là đủ cho bí tích rửa tội. Người đỡ đầu đó phải là một người Công Giáo sống đạo tốt lành. Tuy vậy, một ứng viên của bí tích rửa tội được phép có hai người đỡ đầu – một nam và một nữ. Cũng có thể có sự tham dự của một người đỡ đầu Công Giáo và một người làm chứng là một Kitô hữu ngoài Công Giáo. Một người làm chứng Kitô hữu là một người Tin lành đã được rửa tội, chưa bao giờ là người Công Giáo, nhưng sống đức tin Kitô giáo. Một người làm chứng có thể sẽ không có những trách nhiệm tương tự như một người đỡ đầu Công Giáo trong việc giúp cho người được đỡ đầu thăng tiến đời sống Công Giáo. Trong sổ Rửa Tội, người Kitô hữu ngoài Công Giáo sẽ được ghi chú là người làm chứng chứ không phải là người đỡ đầu.

Những người làm chứng Kitô giáo ngoài Công Giáo sẽ phải mang chứng thư rửa tội của họ ở một Giáo Hội Tin Lành. Họ phải làm điều này vì hai lý do: trước hết để chứng minh rằng họ đã được rửa tội và thứ đến là để minh chứng rằng họ chưa bao giờ là người Công giáo. Trong trường hợp thứ nhất, để trở thành một người làm chứng không cần thiết bạn phải được rửa tội. Trong trường hợp thứ hai, một người Công Giáo đã được rửa tội chuyển sang Tin Lành không được phép làm chứng vì họ đã chính thức từ chối đạo Công Giáo.

Trong những nghi thức Rửa Tội, ngoài một người đỡ đầu, người được rửa tội có thể có một người thụ ủy (a proxy). Thụ ủy là người đại diện cho người đỡ đầu khi người đỡ đầu không thể hiện diện cách thể lý (chẳng hạn, một người lính phương xa vẫn có thể là người đỡ đầu thông qua người thụ ủy). Một thụ ủy cũng phải có một chứng thư đỡ đầu để cho thấy họ là một người Công Giáo đã được rửa tội và sống đạo trong Giáo Hội.

Cuối cùng, nhiều văn hóa thiểu số trong Giáo Hội Công Giáo có truyền thống nhận nhiều người đỡ đầu cho người chịu phép rửa. Trong trường hợp này, chỉ hai người đỡ đầu được ghi vào sổ rửa tội. Họ là những người đỡ đầu chính thức và có trách nhiệm chính thức. Những người khác có thể tham gia một cách biểu tượng, nhưng họ không được tự nhận mình là những người đỡ đầu chính thức.

Điều quan trọng phải luôn ghi nhớ khi chọn người đỡ đầu là bạn làm điều này trong lãnh vực của đức tin, không chỉ bởi vì họ là máu mủ ruột rà hay những người mà gia đình muốn vinh danh. Năm mươi năm trước, việc chọn những người họ hàng ruột thịt giữ đạo Công Giáo là điều dễ dàng, nhưng trong xã hội tục hóa gia tăng, điều này thường không dễ như vậy nữa. Cha mẹ đỡ đầu đi vào trong một tương quan thiêng liêng nền tảng với các em. Do đó, điều được mong đợi là nhờ cách sống đức tin Công Giáo của mình, họ ảnh hưởng trên các em, ngay cả nếu các em sống khá xa với họ.

Chuyển ngữ: Nhóm Maiorica, Học viện Dòng Tên

Nguồn: Rev. John Trigilio JR., Ph.D., and Rev. Kenneth D. Brighenti, Ph.D., The Catholicism Answer Book- The 300 Most Frequently Asked Question, (Naperville, Illinois: Sourcebooks, Inc., 2007), 104-5.