Bài đọc cuối cùng của thư gửi tín hữu Ga-lát là một đoạn trong phần kết luận (6:11-18) của lá thư trong đó thánh Phao-lô tóm kết những điểm chính mà ngài đã thực hiện xuyên suốt lá thư. Cũng vậy, các nhà giảng thuyết phải đọc bản văn trong bối cảnh ấy nếu muốn hiểu hết ý nghĩa của nó.

Trong những phần trước của lá thư, thánh Phao-lô đã viết thư qua một thư ký, nhưng vì những phê bình cuối cùng của ngài quá quan trọng, ngài đã tự tay viết nó với chữ cỡ lớn. Sau khi chỉ ra điểm này (6:11), ngài chất vấn động lực và sự chân thành của những kẻ đang khiến các tín hữu Ga-lát chịu cắt bì (6:12-14). Ngài nói, những kẻ đó đang trốn tránh để khỏi bị ngược đãi vì thập giá Đức Ki-tô. Hơn nữa, họ thậm chí còn không giữ nổi mọi đòi hỏi của Lề Luật. Trong khi họ tự hào vì dấu chỉ bên ngoài của phép cắt bì, thánh Phao-lô lại tự hào trong thập giá Đức Ki-tô mà qua nó ngài đã bị đóng đinh đối với thế gian và thế gian đối với ngài. Nghĩa là, ngài đã chết đối với thế giới của tội lỗi, để tội lỗi cũng không thể sống đối với ngài. Do vậy, thánh Phao-lô sống trong và cho một sáng tạo mới nơi mà phép cắt bì, dù có hay không, không còn ảnh hưởng đến ơn cứu độ. Những ai sống theo sáng tạo mới này sẽ sống theo “luật này” (6:15); đó là, sáng tạo mới của Thiên Chúa nơi Đức Ki-tô. Dù có cắt bì hay không, những người ấy đều thuộc về “Ít-ra-en của Thiên Chúa” (6:16), một dân được chính Thiên Chúa tuyển chọn. Chính thánh Phao-lô cũng thuộc về sáng tạo mới này, và ngài có những vết thẹo và dấu hiệu của sự bách hại để chứng minh nó.

Những nhận xét cuối cùng này tóm kết chủ đề chính của thư Ga-lát; đó là, đối với những ai đã được nên công chính trong Đức Ki-tô, không còn phân biệt giữa Dân Ngoại và Do Thái bởi vì Thiên Chúa đã làm phát sinh một sáng tạo mới trong Đức Ki-tô cho cả hai. Những ai dùng bản văn này để rao giảng có thể tập trung vào chủ để sáng tạo mới mà Thiên Chúa tiếp tục làm phát sinh trong Đức Ki-tô, thậm chí ở ngay trong thời đại của chúng ta. Sáng tạo mới này là một dân tộc, “Dân Ít-ra-en của Thiên Chúa,” những người ôm ấp thập giá Đức Ki-tô. Làm như thế, họ đã chết đối với thế giới của tội lỗi và của lừa dối để họ có thể sống cho Thiên Chúa và cho Đức Ki-tô. Tách khỏi sự đóng đinh hằng ngày như thế, chẳng còn sự chết đi đối với thế giới; thì cũng chẳng còn sáng tạo mới nữa.

Chuyển ngữ: Phaolô Nguyễn Hữu Phong SJ
Nguồn: Frank J. Matera, Strategies for Preaching Paul (Minnesota: The Liturgical Press, 2001), 138-139.