1. Peter Abelard được biết tới trong giới Triết học nhờ điều gì?

Peter Abelard (1079-1149) là thần học gia người Pháp đã viết tác phẩm Theologia Christiana, một nỗ lực sử dụng logic (luận lý) để lý giải những tín điều trong Kitô giáo. Sự thông tuệ của ngài trong lãnh vực logic đã thu hút các học sinh từ khắp mọi miền Âu Châu. Ngài là nhà Kinh viện đầu tiên viết về tác phẩm On Interpretation của Aristotle, cùng với chú giải của Boethius (480-525) về trước tác này.

Abelard đã phân biệt giữa ý nghĩa của một sự diễn giải-những gì nó định rõ, và ý tưởng trong tâm trí của người nói vốn đang sử dụng cách diễn giải ấy. Ngài không cho rằng những ngôn từ lại biểu thị các hình ảnh trong tâm trí của những người nói. Ý nghĩa là những gì mà các câu đúng hay sai nói về hay biểu thị, vốn nằm bên ngoài tâm trí của những người nói. Sự phân biệt trong lý thuyết triết học về vật quy chiếu (reference) mang tính khai phá này của Abelard vẫn còn xác đáng với các triết gia ngôn ngữ đương đại.

Chuyển ngữ: Nhóm Majorica, Học viện Dòng Tên

Nguồn: Naomi Zack, Ph.D., The Handy Philosophy Answer Book, (Visible Ink Press, 2010), 64.