Thiên Chúa Ba Ngôi (Trinity)

STB 3

ID:
TD 102
CREDIT:
6

Thần Học Ba Ngôi (Trinitarian Theology, 6 ECTS)

Thần Học Ba Ngôi là một nỗ lực truy vấn căn bản về bản tính của Thiên Chúa, Đấng được tuyên xưng là Tam Vị Nhất Thể (Three “Persons” in One “Substance”). Sự hiểu biết về Thiên Chúa Ba Ngôi bắt đầu xuất hiện từ những suy tư chính chuyên dựa vào nguồn cảm thức Kitô giáo về kinh nghiệm thần tính nơi ngôi vị Giêsu và nơi quyền năng Chúa Thánh Thần. Đây là khoá học mang tính khảo sát vốn theo dõi sự phát triển của những suy tư Kitô giáo về Thiên Chúa Ba Ngôi, khởi đi từ nguồn Thánh Kinh cho đến thời hiện đại. Ngoài ra, khoá học cũng xem xét các quan niệm cổ điển cũng như những suy tư của các tác giả đương đại có liên quan đến giáo thuyết Thiên Chúa Ba Ngôi.

Mục đích: giúp học viên có thể (1) mô tả xác đáng các nguồn khởi (Kinh Thánh, Phụng Vụ và giáo hội sơ khai) đã giúp định hình giáo thuyết và tri thức về Chúa Ba Ngôi; (2) so sánh và làm tương phản chân dung các nhà thần học chủ chốt của thời trung cổ và thời hiện đại; (3) nắm bắt được mối tương hệ (correlation) giữa Thần Học Ba Ngôi với vấn đề mục vụ. Sự hiểu biết về Thiên Chúa phải chạm tới các vấn nạn văn hoá/xã, tư vấn, phụng vụ và liên tôn.

Phương pháp: (1) Mỗi buổi học gồm 3 phần: đầu tiên là giáo sư trình bày ngắn gọn cái nhìn khái quát, rồi tóm lược những điểm quan trọng. Tiếp theo là phần trình bày theo nhóm, sau đó là phần thảo luận nhóm và đặt câu hỏi – trả lời; (2) Học viên phải đọc, hiểu và tóm tắt các bài đọc được giao; (3) Làm việc nhóm: các học viên được chia thành nhóm nhỏ, phụ trách chuẩn bị một đề tài được giao và trình bày nó cho cả lớp. Tất cả học viên khác tích cực thảo luận nhóm và đóng góp vào chủ đề.

Đánh giá kết quả: Chủ động tham dự lớp và thảo luận (30%); Trình bày (20%); Bài tập giữa môn (20%); Bài thi cuối môn (30%).

Tài liệu tham khảo: O’ COLLINS, GERALD, The Tripersonal God: Understanding and Interpreting the Trinity. Mahwah (NJ): Paulist Press 1999; RUSCH, WILLIAM. The Trinitarian Controversy. Fortress Press 1980; KÄRKKÄINEN, VELI-MATTI. The Trinity: Global Perspectives. Westminster John Knox 2007; HUNT, ANNE. Trinity: Nexus of the Mysteries of Christian Faith. Maryknoll (NY): Orbis 2005.