Triết Sử Hiện Đại

Trong quãng từ học kỳ 3 đến học kỳ 5

DURATION:
30 hours
CREDIT:
2

INSTRUCTORS:

Vũ Kim Chính, S.J.
Giảng Sư
Bùi Quang Minh, S.J.
Giám Học Khối Triết

A. Nội dung truyền đạt

Tiếp nối với triết học cận đại và xoáy mạnh vào triết học siêu nghiệm  duy tâm Đức (Kant và Hegel), cũng như những ảnh hưởng của phong trào này về sau, đặc biệt nới Søren Kierkegaard và Karl Marx.

B. Kết quả đạt được

Học viên nắm vững những nền tảng của triết học Kant và Hegel (đặt vấn đề, khái niệm căn bản, phương pháp luận và chú giải) và những ảnh hưởng của hai tác giả này trong lịch sử tiếp học về sau.

C. Hình thức lượng giá

Thuyết trình, bài viết, vấn đáp