STB Theological Synthesis and Comprehensive Examination

STB 4

ID:
STB 000

Reading Course on Themes in Christian Faith

A. Yêu cầu

– Biết và nhớ lịch sử của các quan niệm thần học liên quan đến các chủ đề chính của đức tin Kitô giáo.

– Nắm vững ý nghĩa thần học của các chủ đề đó, cũng như biết cách lập luận để giải thích các chủ đề đó.

– Có một cái nhìn bao quát về các chủ đề và nối kết chúng với nhau.

B. Hình thức

– Đọc trước bài ở nhà, dựa vào các câu hỏi mà giáo sư đưa trước.

– Viết 3-5 trang cho mỗi bài đọc, thành một bài viết có kết cấu mạch lạc (cố gắng giải đáp đầy đủ mọi câu hỏi nêu ra, nhưng không phải là một bản các câu trả lời rời rạc cho các câu hỏi).

– Trình bày và thảo luận trên lớp; có thể đặt câu hỏi, thắc mắc để giáo sư trả lời và giải thích thêm.

C. Nội dung

Gồm 8 buổi lớp với các đề tài như sau:

– Ngày I: Faith, Theology and Belief.

– Ngày II: Toward a Theology of Human Existence.

– Ngày III: Revelation.

– Ngày IV: The Christian Understanding of God; The Trinity.

– Ngày V: The Christ of the Twentieth Century Theology; Special Questions in Christology.

– Ngày VI: The Church today: Its Nature and Mission.

– Ngày VII: Special Questions in Ecclesiology.

– Ngày VIII: Christian/Human Destinty: The Kingdom of God.

* Tài liệu lấy từ cuốn:

Richard P. McBrien. Catholicism. Minneapolis: Winston Press, 1981.

D. Các câu hỏi

1. Câu hỏi chung cho tất cả các bài

– Bạn thấy học được điều gì qua bài này?

– Bài viết giải đáp những thắc mắc nào của bạn?

– Có điều gì bạn chưa hiểu hoặc không đồng ý?

– Bạn thấy các bài đã đọc liên hệ với nhau thế nào?

2. Câu hỏi riêng cho từng bài: Sẽ phát trên lớp.