Synoptics

STB 1

DURATION:
60 hours
ID:
TBN 102
CREDIT:
4

INSTRUCTORS:

Phạm Quý Trọng
Giảng Sư

A. Mô tả môn học

Sau khi bàn về những vấn đề của Nhất Lãm, Sinh viên sẽ tìm hiểu cách tổng quát Tin Mừng Matthêu, Maccô. Phân tích cấu trúc văn chương và phương pháp phê bình bản văn sẽ được giới thiệu nhằm giúp sinh viên nghiên cứu và chú giải một bản văn Tin Mừng, để khám phá chân dung của Đức Giêsu và các giáo huấn của Ngài, và để làm sáng tỏ những chủ đề chính của các sách Tin Mừng. Khóa học sẽ chọn một vài đoạn văn cụ thể để phân tích và chú giải.

Khóa học giúp sinh viên có thể:

 • Chỉ ra những bối cảnh lịch sử của từng Tin Mừng
 • Hiểu được cấu trúc của Tin Mừng Nhất Lãm
 • Tìm hiểu những chủ đề chính của Tin Mừng Matthêu và Maccô
 • Chú giải một bản văn Kinh Thánh
 • Chỉ ra được những điểm thần học nổi bật của Nhất Lãm.

B. Lượng giá

 • Chú giải một đoạn văn Tin Mừng Mát-thêu hoặc Mác-cô (7-8 trang A4
 • Oral examination
 • Trình bày (theo nhóm) 02 chủ đề: Ngày Sa-bát và Luật thanh sạch

C. Bibliography

  • Tin Mừng Mát-thêu
 • Davies, W. D. and Dale Allison. The Gospel According to Matthew, 2 vols. (ICC; Edinburgh: T. & T. Clark, 1991).
 • France, R. T. The Gospel of Matthew. (MI: Eerdmans Pub. 2007).
 • Hagner, D. A., Matthew (WBC 33; Dallas 1993).
 • Harrington, D., The Gospel according to Matthew (Sacra Pagina 1; MN: Collegeville 1991).
 • Keener, Craig., Matthew (The IVP New Testament Commentary; Downers Grove: InterVarsity, 1997).
 • Long, Vũ P., Các Bài Tin Mừng Matthêu Dùng Trong Phụng Vụ (Hà Nội: Nxb Tôn giáo 2007).
 • Luz, Ulrich, Matthew (Hermeneia: a Critical and Historical Commentary on the Bible; MI: Fortress Press 2001-2007).
 • Turner, David L., Matthew (BECNT; MI: Grand Rapids, 2008).
  • Tin Mừng Mác-cô
 • Donahue, John R., and Daniel J. Harrington. The Gospel of Mark (Sacra Pagina; MN:Collegeville, 2002).
 • Edwards, James R., The Gospel according to Mark. (The Pillar New Testament Commentary; MI: Grand Rapids, 2002).
 • Evans, Craig Mark (WBC 34; Nashville: Thomas Nelson Publishers, 2001).
 • France, R. T., The Gospel of Mark: A Commentary on the Greek Text. (MI: Grand Rapids, 2002).
 • Stein, Robert H., Mark (BECNT; MI: Grand Rapids, 2008).