Tin Mừng Nhất Lãm (Synoptics)

STB 1

ID:
TBN 102
CREDIT:
6

Tin Mừng Nhất Lãm: Mát-thêu và Mác-cô (Synoptics: Mathew & Mark, 8 ECTS)

Khoá học sẽ bàn về những vấn đề Nhất Lãm. Sinh viên sẽ tìm hiểu cách tổng quát Tin Mừng Mát-thêu và Mác-cô. Phân tích cấu trúc văn chương và phương pháp phê bình bản văn sẽ được giới thiệu nhằm giúp sinh viên nghiên cứu và chú giải một bản văn Tin Mừng, để khám phá chân dung của Đức Giêsu và các giáo huấn của Ngài, để làm sáng tỏ những chủ đề chính của các sách Tin Mừng. Khoá học sẽ chọn một vài đoạn văn cụ thể để phân tích và chú giải.

Mục đích: giúp học viên có thể (1) chỉ ra bối cảnh lịch sử của từng Tin Mừng; (2) hiểu được cấu trúc của Tin Mừng Nhất Lãm; (3) tìm hiểu những chủ đề chính của Tin Mừng Mát-thêu và Mác-cô; (4) Chú giải một bản văn Kinh Thánh; (5) Chỉ những điểm thần học nổi bật của Nhất Lãm.

Phương pháp: (1) Giáo sư giảng trực tiếp tại lớp, và ấn định những chủ đề mà các học viên phải chuẩn bị để cùng thảo luận; (2) Mỗi chủ đề sẽ do một nhóm học viên phụ trách và trình bày trước lớp. Sau đó, tất cả học viên tích cực thảo luận và đóng góp vào chủ đề; (3) Viết bài nghiên cứu, chú giải đoạn Tin Mừng (8-10 trang A4, cách dòng).

Đánh giá kết quả: Chủ động tham dự lớp và trình bày (40%); Bài viết nghiên cứu (60%).

Tài liệu tham khảo: BROWN, E. RAYMOND. An Introduction to the New Testament. New York 1997. LUZ, ULRICH. Matthew. Hermeneia CHCB. Michigan: Fortress Press 2001; VŨ, PHAN LONG. Các Bài Tin Mừng Mát-thêu Dùng Trong Phụng Vụ. Hà Nội: Nxb. Tôn Giáo 2007; FRANCE, R.T. The Gospel of Mark: A Commentary on the Greek Text. Grand Rapids 2002; STEIN, ROBERT H. Mark. BECNT. Grand Rapids 2002.