Linh Đạo/ Kinh Thánh

DURATION:
30 hours
CREDIT:
2

INSTRUCTORS:

Nguyễn Thái Hiệp, S.J.
Giám Học Khối Thần
Phạm Tuấn Nghĩa, S.J.
Viện Trưởng