Đọc Các Bản Văn Triết Học

Trong quãng từ học kỳ 1 đến học kỳ 2

Categories

A. Nội dung truyền đạt

Được tổ chức song song hoặc ngay sau môn dẫn nhập triết học, việc đọc các bản văn lớn của lịch sử triết học bằng tiếng Anh sẽ giúp học viên một đàng có khả năng đọc ngoại ngữ trong lãnh vực triết học, đàng khác đào sâu những gì đã làm quen trong môn dẫn nhập Triết học.

B. Kết quả đạt được

Học viên có khả năng phân tích bản văn, rút ra được chủ đề, quan điểm và từ đó vận dụng tri thức đã có của mình để hiểu và ghi nhớ, tái sử dụng chúng cho những dịp học thuật về sau.

C. Hình thức lượng giá

Bài trình bày viết và nói của từng học viên, cá nhân hoặc theo nhóm