Luận Văn Ra Trường

Học kỳ 5 của chương trình, kéo dài 6 tháng

DURATION:
-
CREDIT:
6

A. Điều kiện tham dự

Đã xong chương trình Dự Bị, hoàn thành 2 seminar, không nợ môn nào trong nhóm ngành 2 và 3

B. Hình thức tổ chức môn

tự làm việc với hướng dẫn

C. Nội dung truyền đạt

Chủ đề và nội dung của bài luận phải nằm một trong nhóm ngành 2, 3 và 4.

D. Kết quả đạt được

Bài luận ra trường là một dự án học tập dài và học viên học được qua việc viết bài luận kinh nghiệm quản lý thời gian, dữ liệu, suy tư và trình bày khoa học một đề tài. Bài luận phải đáp ứng những yêu cầu sau:

  • Trình bày cách hệ thống và mạch lạc một vấn đề đã chọn, lưu ý đến sự chính xác của nguồn văn, của tác giả, bối cảnh và lịch sử phát triển của đề tài.
  • Chỉ ra được những nét chính hoặc lập luận khác nhau của các luận đề mà tác giả đề cập hay bảo vệ
  • Lượng giá những chú giải hay nghiên cứu về đề tài
  • Đưa ra những đánh giá hay một lập trường liên quan đến đề tài từ phía học viên

E. Cách thức tiến hành

– Khởi đầu: Đầu học kỳ 5, giám học phổ biến cách thức thực hiện bài ra trường. Học viên suy nghĩ, tự chọn đề tài, nguồn tài liệu, lịch đọc sách và ghi chép, và tự tìm giáo sư hướng dẫn. Học viên có thể liên lạc với giám học để được giúp đỡ.

– Củng cố: Giữa học kỳ (sau ba tháng), giám học tổ chức buổi xét duyệt đề tài ra trường. Mỗi học viên trình bày vắn tắt dự án tốt nghiệp của mình. Buổi xét duyệt bao gồm giám học, một hoặc hai giáo sư được chỉ định. Sau khi đề tài được chuẩn nhận, học viên không được phép thay đổi.

– Kết thúc: Học viên có 3 tháng để hoàn thiện bài viết. Bài viết được nộp cho Giám Học chậm nhất vào một thời hạn đã được ấn định (tròn sáu tháng sau ngày khởi đầu).

F. Hình thức bài viết

Bài viết có độ dài từ 85 000 đến 100 000 ký tự (bao gồm ký tự trắng, cước chú, mục lục, thư mục, nhưng không kể bìa và phụ lục). Bài viết phải tuân theo những quy tắc trong Phụ lục Hướng dẫn thực hiện bài ra trường. Học viên nộp ba bản in giấy, đóng bìa trái đơn giản, kèm theo bản vi tính ở dạng Word và điền vào bản Cam kết tự thực hiện bài luận ra trường.

G. Hình thức lượng giá

Chuẩn nhận: Sau khi bài được nộp, trong vòng hai tuần Giám Học sẽ thông báo (bằng email hoặc văn bản) cho học viên về sự chuẩn nhận hoặc không được chuẩn nhận của bài luận. Một khi bài luận được chuẩn nhận, học viên chuẩn bị phần bảo vệ. Đề tài, ngày giờ bảo vệ sẽ được thông báo công khai.

Bảo vệ: Học viên bảo vệ đề tài của mình trong vòng 30 phút trước một hội đồng gồm 3 giám khảo, trong đó giám học chủ sự buổi bảo vệ. Học viên trình bày ngắn gọn đề tài trong 10 phút, hai giám khảo còn lại mỗi vị sẽ có 10 phút để chất vấn học viên.

H. Kết quả

Điểm bài viết bao gồm bình quân của vị hướng dẫn và giám học (trong vai trò của người đọc thứ 2).

Điểm bảo vệ bao gồm điểm bình quân của hai vị giám khảo của phần bảo vệ.

Điểm chung là bình quân của điểm bài viết và điểm bảo vệ