(Hình ảnh từ Internet)

1. Lời Chúa

15 Anh em hãy cẩn thận xem xét cách ăn nết ở của mình, đừng sống như kẻ khờ dại, nhưng hãy sống như người khôn ngoan,16 biết tận dụng thời buổi hiện tại, vì chúng ta đang sống những ngày đen tối.17Vì thế, anh em đừng hoá ra ngu xuẩn, nhưng hãy tìm hiểu đâu là ý Chúa.18 Chớ say sưa rượu chè, vì rượu chè đưa tới truỵ lạc, nhưng hãy thấm nhuần Thần Khí.19 Hãy cùng nhau đối đáp những bài thánh vịnh, thánh thi và thánh ca do Thần Khí linh hứng; hãy đem cả tâm hồn mà ca hát chúc tụng Chúa.20Trong mọi hoàn cảnh và mọi sự, hãy nhân danh Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, mà cảm tạ Thiên Chúa là Cha. (Ep 5,15:20)

2. Tìm hiểu Ep 5:15-20

Các bài đọc cho hai tuần tới nằm trong lời kêu gọi luân lý thứ ba của thánh Phao-lô, bàn về đời sống nội bộ của cộng đoàn, đặc biệt là đời sống hằng ngày của các tín hữu. Bản văn tuần này là khởi đầu của lời kêu gọi ấy.

Ngay trước bài đọc này, thánh Phao-lô có một lời kêu gọi vắn (5:3-14) mà không được trích dẫn trong Bài Đọc Chúa Nhật tuần này. Dù không được đề cập, các nhà giảng thuyết nên suy tư về nó bởi vì lời kêu gọi ấy cung cấp bối cảnh trực tiếp cho bản văn này và đề ra một lý do khác để sống luân lý: “Xưa anh em là bóng tối, nhưng bây giờ, trong Chúa, anh em lại là ánh sáng. Vậy anh em hãy ăn ở như con cái ánh sáng” (5:8).

Khi các tín hữu Ê-phê-xô còn ở trong bóng tối, họ sống một cách khờ dại. Giờ đây khi mà họ đã trở thành còn con cái ánh sáng, họ phải sống như những người khôn ngoan. Người khôn ngoan hiểu được tầm quan trọng của thời gian mà họ có, và họ tận dụng tối đa chúng bằng cách sống theo Ý Chúa. Trong khi kẻ khờ dại say sưa với lạc thú trần gian, thì người khôn ngoan lại say sưa với Thần Khí Thiên Chúa, là đảm bảo cho ơn cứu độ của họ. Chính Thần Khí ấy thúc đẩy họ ca tụng Thiên Chúa với những bài thánh ca, thánh vịnh và những bài ca thiêng liêng.

Dẫu có bận rộn đến đâu, hầu hết mọi người đều có nhiều thời gian để sử dụng hơn là họ biết. Vì thế, cũng chẳng phải là bất thường khi một người tìm lời khuyên từ những chuyên gia cách thức tận dụng thời gian một cách hữu hiệu nhất. Lá thư của thánh Phao-lô cho các tín hữu Ê-phê-xô cũng nói đôi chút về việc sử dụng thời gian, nhưng nó không phải là lời khuyên thực tiễn mà mọi người mong đợi. Nó thiết lập hai luồng suy nghĩ đối nghịch nhau: trở nên khờ dại và trở nên khôn ngoan; say sưa với lạc thú trần gian và say sưa với Thần Khí Thiên Chúa. Trong ánh sáng của những đối nghịch này, lá thư mời gọi các tín hữu hãy biết tận dụng thời gian của mình một cách tốt nhất bằng cách sống theo Ý Chúa.

Chuyển ngữ: Phaolô Nguyễn Hữu Phong SJ

Nguồn: Frank J. Matera, Strategies for Preaching Paul, (Minnesota: The Liturgical Press, 2001), 93-94.