Triết Học

Lý Minh Tuấn

Giảng Sư

DEGREE: COURSES TAUGHT: Triết Học Ấn Độ Và Phật Giáo

Trần Tiến Thành

Giảng Sư

DEGREE: MA COURSES TAUGHT: Viết Luận Văn Bằng Tiếng Việt

Nguyễn Văn Phiên

Giảng Sư

DEGREE: PhD COURSES TAUGHT: Dẫn Nhập Triết Học

Nguyễn Đình Khánh, S.J.

Giảng Sư

DEGREE: PhD Cand. COURSES TAUGHT: Triết Học Trung Hoa

Bùi Công Huy, O.P.

Giảng Sư

DEGREE: COURSES TAUGHT: Luận Lý Học

Nguyễn Quốc Hưng

Giảng Sư

DEGREE: PhD COURSES TAUGHT: Vũ Trụ Luận