Nhiều tác giả chất vấn về quyền tác giả của 2 Thê-xa-lô-ni-ca và xếp nó vào (cùng với thư Cô-lô-xê, Ê-phê-xô, và Các Thư Mục Vụ) trong số các thư Phaolô đệ nhị. Một lý do dẫn đến kết luận đó nằm ở cách thức mà trong đó 2 Thê-xa-lô-ni-ca trình bày về ngày trở lại của Chúa Giê-su (parousia). Trong khi 1 Thê-xa-lô-ni-ca cho rằng Ngày của Đức Chúa sẽ đến một cách không ngờ giống như kẻ trộm đến vào ban đêm (5:1-11), 2 Thê-xa-lô-ni-ca liệt kê những sự kiện phải xảy ra trước khi Đức Chúa đến (2:1-11). Trong khi các nhà giảng thuyết phải ý thức bối cảnh này là rất quan trọng, nhưng những điểm chuyên biệt này lại không phải là điểm cần tập trung trong bài giảng.

(Ảnh sưu tầm từ Internet)

2 Thê-xa-lô-ni-ca tiền giả định rằng tình trạng của cộng đoàn Thê-xa-lô-ni-ca đã có sự thay đổi đột ngột giữa các bài viết của 1 Thê-xa-lô-ni-ca và 2 Thê-xa-lô-ni-ca. Trong 1 Thê-xa-lô-ni-ca, thánh Phao-lô bàn về những câu hỏi sau: Điều gì sẽ xảy ra cho những người đã chết trước ngày Đức Chúa trở lại? Họ sẽ được chia sẻ ơn của độ của Ngài, hay sẽ bị loại trì bởi vì họ đã chết trước ngày ấy? Để trả lời, thánh Phao-lô đảm bảo với các tín hữu Thê-xa-lô-ni-ca rằng những ai chết trong Đức Ki-tô sẽ được trỗi dậy với Người vào ngày Người trở lại. Tuy nhiên, trong 2 Thê-xa-lô-ni-ca, cộng đoàn lại gặp một vấn đề khác. Các tín hữu Thê-xa-lô-ni-ca đã nhận được một lá thư hoặc báo cáo về kết quả rằng “ngày của Đức Chúa đã gần kề” (2:2). Hệ quả, có vài người nghĩ rằng Ngày của Đức Chúa sắp sửa xảy ra hoặc đã xảy ra rồi. Trong khi thánh Phao-lô tin rằng ngày ấy đã đến gần, ngài lại nhận ra rằng nó vẫn chưa xảy ra và rằng nó có thể không xảy ra nhanh như một vài người mong đợi. Chung cục, ngài phải hướng dẫn các tín hữu Thê-xa-lô-ni-ca rằng Ngày của Đức Chúa vẫn chưa đến, và Đức Ki-tô sẽ không trở lại cho đến khi một vài biến cố nào đó diễn ra. Để trợ giúp các tín hữu Thê-xa-lô-ni-ca, thánh Phao-lô giải thích điều phải xảy ra trước khi Ngày Đức Chúa trở lại xảy ra (2:1-11).

Chuyển ngữ: Phaolô Nguyễn Hữu Phong SJ
Nguồn: Frank J. Matera, Strategies for Preaching Paul
(Minnesota: The Liturgical Press, 2001), 173 – 174.