Học viên: Phanxicô Xaviê Đoàn Công Trình, S.J.

Bộ môn: Thánh vịnh và Văn Chương Khôn Ngoan

Giáo sư hướng dẫn: Sr. Võ Diễm Trinh, F.M.A

Tóm tắt: Sám hối hay hoán cải là một chủ đề lớn trong Thánh Kinh nói chung và Thánh vịnh 51 nói riêng. Bài viết này tập trung vào chủ đề “Sám hối trong Thánh vịnh 51” vốn rất thân thuộc với người tín hữu. Với định hướng mục vụ, nên bài viết này không phân tích sâu vào cấu trúc hay chú giải bản văn, cho bằng rút ra ý nghĩa thiêng liêng và sứ điệp. Từ đó, áp dụng vào việc mục vụ giáo dục đức tin cho người trẻ.
Bài viết sẽ gồm ba phần không kể Dẫn nhập và Kết luận. Trước hết là phần tổng quan về sám hối hay hoán cải trong truyền thống Thánh Kinh. Thứ đến, bài viết sẽ tập trung vào chủ đề sám hối trong Thánh vịnh 51 với mong muốn đào sâu ý nghĩa của bản văn. Sau cùng, là một vài suy tư và định hướng mục vụ cho người trẻ qua kinh nghiệm sám hối của Đavit, hầu có thể giúp người trẻ ý thức hơn về tương quan sống động giữa Thiên Chúa và chính mỗi người.
Bài viết này mong góp phần vào việc hiểu biết và cảm nếm sâu lời mời gọi sám hối trong hành trình Mùa Chay của người tín hữu. Nhờ đó, chúng ta ý thức sâu hơn về lòng xót thương của Thiên Chúa dành cho mình, quy hướng mọi sự về Ngài. Quả thật, chính thái độ chú tâm vào Thiên Chúa chứ không phải vào bản thân là một bước “đột phá” trong hành trình thiêng liêng của một tội nhân.

Mục Lục
Dẫn nhập
1. Sám hối hay hoán cải trong truyền thống Thánh Kinh
2. Sám hối trong Thánh vịnh 51
2.1 Đời sống mới của một tội nhân được ơn tha thứ
2.2 Một sứ mạng mới của tội nhân được ơn tha thứ
3. Lời mời gọi sống: Hoán cải cho người trẻ hôm nay
Kết luận

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *