ĐỀ BÀI: SỰ THINH LẶNG CỦA NGÔN SỨ GIÊ-RÊ-MIA SAU CUỘC TRANH CÃI VỚI NGÔN SỨ KHA-NAN-GIA

Học viên: Phao-lô Nguyễn Văn Chí, S.J.

Môn học: Ngôn Sứ

Giáo sư: Giuse Maria Cao Gia An, S.J.

Abstract

Ngôn sứ thường được hiểu là người nói lời của Thiên Chúa, loan báo sứ điệp của Thiên Chúa cho dân, là trung gian giữa Thiên Chúa và con người. Thế nên, một trong những phẩm chất thiết yếu của ngôn sứ là lắng nghe Thiên Chúa trong thinh lặng để có thể chuyển trao sứ điệp của Thiên Chúa cách trung thành.

Bài viết sau đây góp phần giải thích cho chúng ta hiểu những lý do khiến ngôn sứ Giê-rê-mi-a thinh lặng, cách riêng là sau cuộc tranh cãi với ngôn sứ Kha-nan-gia. Hai lời loan báo của hai ngôn sứ mâu thuẫn nhau. Kết cục là ngôn sứ Giê-rê-mi-a im lặng. Thật vậy, trong khi ngôn sứ Giê-rê-mi-a loan báo viễn tượng thất bại của quốc gia nếu nhà vua và giới lãnh đạo không thay đổi (hãy chấp nhận ách đô hộ và đừng nổi loạn chống lại Ba-by-lon kẻo tình trạng tồi tệ hơn), thì ngôn sứ Kha-nan-gia lại loan báo về một sự yên bình sắp tới, đó là thoát khỏi ách của Ba-by-lon, rồi vua Giu-đa và tất cả những người Giu-đa bị lưu đày sẽ được quy tụ về (x. Gr 28,2-4).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *