All Course

ID Course Title Credits Duration Instructor
TP 104 Ad Audiendas Confessiones 2 30 hours Đậu Quang Luật, O.F.M.
Vũ Quang Trung, S.J.
Phạm Văn Tú, S.J.
Ấn-Phật 3 45 hours Lý Minh Tuấn
TPE 001 Asian Theology Program (ATP) 3 45 hours Not Specification
TBL 103.2 Biblical Greek I 2 30 hours Nguyễn Thái Hiệp, S.J.
TBL 103.3 Biblical Greek II 2 30 hours Nguyễn Thái Hiệp, S.J.
TM 103 Bio-Medical Ethics 2 30 hours Trần Như Ý Lan, C.N.D.
TJ 102 Canon Law I: General 3 45 hours Nguyễn Đức Trí, S.J.
TJ 103 Canon Law II: Sacraments And Religious Orders 3 45 hours Bryan Pham, S.J.
TD 103 Christology 4 60 hours Nguyễn Hai Tính, S.J.
TH 103.2 Church History In Vietnam 2 30 hours Nguyễn Thanh Tùng
Dẫn Nhập Triết Học 2 30 hours Bùi Quang Minh, S.J.
Dẫn Nhập Văn Hoá Tây Phương 2 30 hours Bùi Quang Minh, S.J.
Nguyễn Mai Kha, S.J.
Đạo Đức Học 3 45 hours Phạm Văn Ái, S.J.
Nguyễn Minh Triệu, S.J.
Đọc Các Bản Văn Triết Học
TD 104 Eccesiology 3 45 hours Trần Quốc Anh, S.J.
English Semantics 3 45 hours Đỗ Phạm Mạnh Cương
English Syntax And Morphology 3 45 hours Đỗ Phạm Mạnh Cương
English: Basic Skill 1 & 2 6 90 hours Nguyễn Xuân Quang
English: Grammar & Writing 1 & 2 6 90 hours Nguyễn Võ Kiều Trang
STB 001 Final Papers 6 90 hours Nguyễn Hai Tính, S.J.
TM 102 Fundamental Moral Theology 3 45 hours Phạm Văn Ái, S.J.
TF 102 Fundamental Theology I: Revelation And Faith 4 60 hours Nguyễn Hai Tính, S.J.
TF 103 Fundamental Theology II: Scripture, Tradition, Magisterium 3 45 hours Nguyễn Hai Tính, S.J.
TH 102 General Church History I 2 30 hours Nguyễn Thanh Tùng
TH 103 General Church History II 2 30 hours Nguyễn Mai Kha, S.J.
Hồ Sơ Luận Đề (Với Kỳ Thi) 4 - Not Specification
TM 103.1 Human Sexuality 2 30 hours Not Specification
Hùng Biện Và Kỹ Thuật Nói Trước Công Chúng 1 15 hours Not Specification
TBN 103 John 3 45 hours Nguyễn Cao Siêu, S.J.
Lão-Nho 3 45 hours Vũ Minh Trí, S.J.
Nguyễn Đình Khánh, S.J.
TBL 104.2 Latin I 2 30 hours Not Specification
TBL 104.3 Latin II 2 30 hours Not Specification
Lịch Sử Văn Hóa Và Tín Ngưỡng Việt Nam 2 30 hours Nguyễn Hạnh
Linh Đạo/ Kinh Thánh 2 30 hours Nguyễn Thái Hiệp, S.J.
Phạm Tuấn Nghĩa, S.J.
TD 107 Liturgy/ Christian Worship 3 45 hours Đỗ Đình Tư, C.S.S.R.
Luận Lý Học 2 30 hours Bùi Công Huy, O.P.
Nguyễn Anh Thường
Luận Văn Ra Trường 6 - Not Specification
TBN 102.2 Luke-Acts 2 30 hours Nguyễn Cao Siêu, S.J.
TD 104.6 Mariology 2 30 hours Nguyễn Thị Thảo, F.M.S.R.
Methodology And Typographical Norms For Academic Papers 2 30 hours Trương Thanh Tâm, S.J.
TD 104.2 Mission And Inculturation 2 30 hours
Nhạc Học Hệ Thống 2 30 hours Nguyễn Hoàng Nguyên
TP 103.3 Pastoral Counseling 3 45 hours Trần Sĩ Nghị, S.J.
TP 103.2 Pastoral Management 2 30 hours Phạm Văn Mầm, S.J.
TH 104 Patristic Studies 2 30 hours Nguyễn Mai Kha, S.J.
TN 104.2 Pauline Letter I: Galatians-Romans 2 30 hours Not Specification
TBN 104.3 Pauline Letters II: Corinthians-Philippians 2 30 hours Not Specification
TBO 102 Pentateuch 3 45 hours Phạm Tuấn Nghĩa, S.J.
Phân Tích Xã Hội và Xã Hội Học 3 30+15 hours Trương Thanh Tâm, S.J.
Philosophical Readings 2 30 hours Nguyễn Xuân Quang
Phụ Đạo Tiếng Anh 2 30 hours Not Specification
Phương Pháp Học Tập Và Làm Bài Luận Khoa Học 2 30 hours Trương Thanh Tâm, S.J.
TP 108 Practice Of Ignatian Spirituality 3 45 hours Nguyễn Đức Hạnh, S.J.
TP 102 Preaching And Presiding At Liturgical Celebrations 3 45 hours Nguyễn Văn Hiền
TBO 103 Prophets 3 45 hours Cao Gia An, S.J.
TBO 104 Psalms / Wisdom Literature 3 45 hours Nguyễn Thị Cảnh Tuyết, O.P.
TD 105.3 Sacraments Of Healing: Penance And Anointing 2 30 hours Đỗ Xuân Vinh
TD 105.4 Sacraments Of Vocation: Holy Orders And Christian Marriage 2 30 hours Đỗ Xuân Vinh
TD 105.2 Sacraments: General And Of Initiation 4 60 hours Đỗ Xuân Vinh
Seminar Giúp Ôn Tập Chương Trình 2 30 hours Bùi Quang Minh, S.J.
Seminar GIúp Viết Bài Ra Trường 2 30 hours Bùi Quang Minh, S.J.
Seminar Hegel 2 30 hours Bùi Quang Minh, S.J.
Seminar Heidegger/ Ricoeur 2 30 hours Đậu Văn Hồng
Seminar Hermeneutics/ Phenomenology 2 30 hours Trần Khắc Bá, S.J.
Seminar Kant 2 30 hours Bùi Quang Minh, S.J.
TDS 000 Seminar On Dogmatic Theology 2 30 hours Bùi Quang Minh, S.J.
TFS 000 Seminar On Fundamental Theology 2 30 hours Trần Thanh Tân, S.J.
TBS 000 Seminar One Biblical Theolgy 2 30 hours Võ Diễm Trinh, F.M.A.
Seminar Tư Tưởng Việt Nam 2 30 hours Vũ Minh Trí, S.J.
Siêu Hình Học và Hữu Thể Học 4 60 hours Đậu Văn Hồng
Vũ Uyên Thi, S.J.
Trần Khắc Bá, S.J.
TM 104 Social Ethics 3 45 hours Nguyễn Minh Triệu, S.J.
TPE 002 Spiritual And Psychological Growth 3 45 hours Trần Sĩ Nghị, S.J.
STB 000 STB Theological Synthesis and Comprehensive Examination 0 Not Specification
Sư Phạm Tôn Giáo 2 30 hours Mai Diễm Hương
TBN 102 Synoptics 4 60 hours Phạm Quý Trọng
Tâm Lý Nhân Cách 2 30 hours Trương Thanh Tùng, S.J.
TD 108.2 Theological Dynamics Of Spiritual Exercises 2 30 hours Phạm Trung Hưng, S.J.
TD 106.2 Theology Of Human Person I: Christian Anthropology 2 30 hours Nguyễn Tiến Dưng, A.A.
TD 106.3 Theology of Human Person I: Sin and Grace 2 30 hours Nguyễn Tiến Dưng, A.A.
TD 106.4 Theology Of Human Person II: Eschatology 2 30 hours Nguyễn Hai Tính, S.J.
TD 104.3 Theology Of Religions 3 45 hours Vũ Kim Chính, S.J.
Tiếng Pháp/ Tiếng Đức 2 30 hours Trịnh Duy Suýt, S.J.
Bùi Quang Minh, S.J.
Tiếng Trung 2 30 hours Vũ Minh Trí, S.J.
Tiếng Việt 2 30 hours Nguyễn Hạnh
Tri Thức Luận 3 45 hours Trần Khắc Bá, S.J.
Vũ Kim Chính, S.J.
Triết Học Chính Trị 2 30 hours Not Specification
Triết Học Con Người 3 45 hours Phạm Trung Hưng, S.J.
Triết Học Thần Học 3 45 hours Vũ Kim Chính, S.J.
Trần Thanh Tân, S.J.
Triết Học Tôn Giáo 2 30 hours Bùi Quang Minh, S.J.
Vũ Uyên Thi, S.J.
Triết Học Về Khoa Học 2 30 hours Trần Thanh Tân, S.J.
Triết Sử Cận Đại 2 30 hours Vũ Kim Chính, S.J.
Bùi Quang Minh, S.J.
Trần Khắc Bá, S.J.
Triết Sử Cổ Đại 2 30 hours Bùi Quang Minh, S.J.
Nguyễn Văn Phiên
Triết Sử Đương Đại 2 30 hours Vũ Kim Chính, S.J.
Bùi Quang Minh, S.J.
Trần Khắc Bá, S.J.
Triết Sử Hiện Đại 2 30 hours Vũ Kim Chính, S.J.
Bùi Quang Minh, S.J.
Trần Khắc Bá, S.J.
Triết Sử Trung Đại 2 30 hours Đậu Văn Hồng
Vũ Uyên Thi, S.J.
TD 102 Trinity 3 45 hours Trần Quốc Anh, S.J.
TDS 102 Tutorial Preparation For Theology Synthesis And Comprehensive Exam 2 30 hours Nguyễn Hai Tính, S.J.
Viết Luận Văn Tiếng Việt 2 30 hours Trần Tiến Thành
Vũ Trụ Luận 2 30 hours Not Specification

Courses By Category

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *