1. “Những tư tưởng gia tự do” vào đầu thế kỷ XVII sau thời Montaigne gồm những ai?

 “Các tư tưởng gia tự do” sau thời Montaigne (1533-1592) đã kết hợp chủ nghĩa Hoài nghi Pyrrhonic với phái chống-chủ nghĩa Aristotleianism chống lại cả tôn giáo chính thống và thẩm quyền truyền thống.

Các tư tưởng gia tự do hay libertines érudits nổi tiếng nhất bao gồm Gabriel Naude (1600-1653), Guy Patin (1601-1672), Francois de la Mothe le Vayer (1588-1672), Pierre Gassendi (1592-1655) và Issac la Peyrère (1588-1672). Naude và Patin là những nhà theo chủ nghĩa nhân văn với một chút quan tâm tới những tuyên bố khoa học. Nhưng La Mothe Le Vayer đã áp dụng chủ nghĩa hoài nghi để bào mòn hiểu biết khoa học. Xuất phát từ nhóm này, chỉ Gassendi mới có một ảnh hưởng lâu dài trên tiến trình của cả “triết học khoa học” (những gì ngày nay chúng ta muốn gọi là khoa học) và triết học thực sự.

(Gabriel Naude (1600-1653) – St. từ Internet)

  1. Phái chống đối chủ nghĩa Aristotle là gì?

Phái chống đối chủ nghĩa Aristotle là một phản ứng chống lại những cách thức mà nơi đó các lý giải thời trung cổ về Aristotle (384-322 tCN) tồn tại hàng thế kỷ được chấp nhận một cách mù quáng bởi các học giả Công giáo.