CHƯƠNG TRÌNH TRIẾT HỌC

 1. Chương trình Năm Dự Bị (Juniorate)

Mục đích của thời gian này chủ yếu là giúp các học viên hoàn thiện khả năng ngoại ngữ, Việt ngữ và các khoa học nhân văn[2].  Ngoài ra, các học viên còn được giới thiệu một phần Triết Sử. Cụ thể Chương trình Năm Dự Bị bao gồm những môn học sau:

 • Anh ngữ (gồm bốn kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết; Ngữ pháp; Essay writing; dịch Anh-Việt).
 • Việt ngữ (viết văn, văn học Việt Nam).
 • Luận lý học, Dẫn Nhập Triết học, Triết Cổ Hy Lạp
 • Các môn nhân văn bao gồm : Lịch sử và Văn hoá Việt Nam, Văn Hoá Tây Phương, Nhạc lý, Hội hoạ, Xã hội học cơ bản[3].
 1. Chương trình triết học (năm I & II)

Quy Chế Tổng Quát về việc học trong Dòng đã mô tả điển hình của giai đoạn triết sinh như sau:

“Con người trong tư cách là một hữu thể hoàn toàn ý thức về mình, có tự do và có tính xã hội, phẩm giá và các quyền của con người trong tư cách là một nhân vị; khuynh chiều của con người hướng về những gì là siêu việt, sự hiện hữu và bản tính của Thiên Chúa; lương tâm, trách nhiệm luân lý; trách nhiệm của con người đối với văn hóa và các cơ chế; các con đường đưa tới việc nhận biết và cảm thức về chân lý.” [4]

Từ định hình cơ bản đó, Học viện cố gắng cung cấp chương trình triết học của học viện trong 2 năm còn lại với cấu trúc như sau:

Các môn dẫn nhập và cơ bản

 • Tri thức luận (Epistemology).
 • Lịch sử triết học Tây Phương (Greek philosophy, Medieval, Modern and Contemporary Philosophy).
 • Siêu hình học (Metaphysics) hay/và Hữu thể học (Ontology).
 • Đạo đức triết học (Philosophical Ethics).
 • Triết học về Thiên Chúa (Philosophy of God).
 • Triết học về Con người (Philosophy of Man).
 • Triết học Chính trị (Political Philosophy).
 • Triết học Đông Phương:

– Lịch sử tư tưởng Trung Hoa (History of Chinese Thoughts),
– Triết sử Ấn độ (Indian Philosophy).

– Phật giáo (Buddhism).

Tâm lý học (Psychology).

Các môn mở rộng [5]

Tùy theo đích nhắm và hoàn cảnh của từng năm học, việc học có thể được mở rộng thêm một hay nhiều môn học trong số các môn khác được liệt kê dưới đây:

 • Triết học về khoa học (Philosophy of Sciences)
 • Triết học về Tôn giáo (Philosophy of Religion)
 • Hiện tượng học (Phenomenology)
 • Thông diễn học (Hermeneutics)
 • Phương pháp và viết Luận Triết (Methodology &   Philosophical Writing)
 • Ngữ học (Linguistics).
 • Phân tích xã hội (Social Analysis).

[1] Được gọi là « Baccalauréat canonique » trong tiếng Pháp và « Bachelor » of Ecclesiastical Degree Programs, trong tiếng Anh.

[2] Trong hoàn cảnh cụ thể của Tỉnh Dòng, chưong trình này chỉ thực hiện được một phần những gì là thiết yếu nhất, vì việc học tiếng Anh đã chiếm phần lớn thời gian; nó có mục đích giúp học viên khả dĩ hoàn tất tốt nhất những môn triết học trong hai năm ngay sau thời gian juniorate.

[3] Sau thời gian Nhà Tập, các Giêsu hữu trẻ cần được học môn Xã Hội, bao gồm các phương diện kinh tế chính trị và văn hóa ( Fr. P.-H. Kolvenbach, The Formation of the Jesuits, General Curia of the Society of Jesus, Roma, 2003, no. 14).

[4] General Norms of Studies, no. 77.

[5] Ngoài ra, tùy theo khả năng tổ chức của Học viện, trong hai năm học, các học viên phải học một số chuyên đề (seminars) về một số tác giả hay tác phẩm quan trọng trong khuôn khổ lịch sử triết học. Việc học Anh ngữ cũng được duy trì cách cá nhân trong thời gian này.

JUNIORATE AND PHILOSOPHY PROGRAM

I. Objective

With its basic philosophy program, Saint Joseph Jesuit Scholasticate aims at (1) providing the young Jesuit scholastics and brothers with the essential knowledges of philosophy and of theology as well as of other fields that are important to the Church, the society and the culture of VietNam as an Asian country; (2) helping the scholastics to be at home with the contemporary mode of thinking. The contents of the formation program are built in the perspective of mission, as affirmed by the General Congregations (GC), specially GC 34 and GC 35[1].

The goal of the philosophy program is therefore to bring the students into contact with the knowledge possessed and the problems posed by our contemporaries, especially those who are in our country and share our culture. With that, each student is encouraged to find his own way to articulate and express his Christian faith.

II. Method

The method of the philosophy program is asymptotic and adaptable to the individual. Emphasis is first laid on the communication of working method, then on the content of particular subjects. This is for the purpose of helping the student to form his own personal judgment on the subjects in a responsible and profound way.

With that purpose in view, different teaching and evaluation methods will be used to facilitate personal reflection. These methods include getting acquaintance with classical works in philosophy and theology, writing profound academic papers, participating in group discussion, seminars, etc. The Dean of studies and the professors will accompany each individual student in his intellectual journey. The students are therefore encouraged to meet with these persons in charge on a regular base.

III. Programs

The philosophy program is organized in such a way that satisfies the requirements of the program of Bachelor of Arts in Philosophy. Following is the common program for both Scholastics and Brothers.

AREA: PROPEDEUTIC COURSES

Course Title Code No. Credits
Logic PP 102 3
Vietnamese History and Culture PP 103.2 3
History of Western Cultures PP 103.3 3
Vietnamese Literature PP 104 3
English Language: Basic English Skills PP 105.2 6
English Language: English Grammar for Writing PP 105.3 3
English Language: Reading and Speaking PP 105.4 3
Psychology: Theories of Personality PP 106 3
Sociology / Social Analysis PP 107 4

AREA: FUNDAMENTAL COURSES

Course Title Code No. Credits
Introduction to Philosophy PF 101 3
Ancient Philosophy PF 102.2 2.5
Medieval Philosophy PF 102.3 2.5
Modern Philosophy PF 102.4 2.5
Contemporary Philosophy PF 102.5 2.5
Metaphysics PF 103.2 4
Ontology PF 103.3 4
Epistemology PF 104 3
Philosophical Ethics PF 105.2 3
Social Ethics PF 105.3 3
Political Philosophy PF 105.4 3
Philosophy of God PF 106.2 4
Atheism PF 106.3 2
Philosphy of Human Nature PF 107 3
Introduction to Chinese Philosophy PF 108.2 3
Chinese Philosophy PF 108.3 3
Indian Philosophy I PF 108.4.1 2
Indian Philosophy II PF 108.4.2 2
Buddhism PF 109 3

AREA: OPTIONAL COURSES

Course Title Code No. Credits
Hermeneutics and Philosophical Methodology PO 102 4
German Idealism PO 103.2 3
Hegel PO 103.3 3
Existentialism: Kierkegaard PO 104.2 2
Philosophy of Science PO 105 3
Philosophy for Theology PO 106 3

[1] See “Our mission” in Decrees of Genernal Congregation 34, Since the restored Society 15, Rome, 1995, 8-46 or Complementary Norms, n. 87 and the Decrees of GC 35.

CHƯƠNG TRÌNH THẦN HỌC

A.   THEOLOGICAL PROGRAM DESCRIPTION

I. General Goal

 • The primary goal of SJJS’ theological program is to provide theological education for those preparing particularly for pastoral ministry and mission of the Society of Jesus in Vietnam and more widely in an Asian context. This education involves
 • A basic understanding of our Catholic heritage;
 • An awareness and sensitivity to cultural/religious context;
 • A deepening of spirituality, especially Ignatian charism; and
 • Certain pastoral skills necessary for ministry.
 • More concretely, this program aims at two concurrent goals:
 • Preparing Jesuit scholastics and brothers for their future ministries in accordance to the guidelines of the Society of Jesus and of the Church
 • Pursuing necessary academic degrees in affiliation with a Jesuit school of theology or the International Theological Center of the Asia Pacific Assistancy.

II. Fundamental Framework

 • As a program designed for Jesuits, beside the ecclesiastical requirements, it takes concerns articulated by recent General Congregations such as 34 and 35 as constitutive of its fundamental framework. Thus the service of faith and the promotion of justice, mission of reconciliation, dialogue with other religious traditions and cultures, creative fidelity, and collaboration are envisioned as informing the entire theological program.

III. General Program Description

 • This program is designed for Jesuits finished with general education including philosophical studies. Introductory courses or their equivalents in Scripture and Christian doctrine are considered prerequisites in preparation for the program (for Vietnamese Jesuits, these may be well covered in their studies during the noviceship and juniorate program).
 • Since the courses and resources are not only in Vietnamese, it is necessary for those participating in the program to acquire a certain competence in reading, comprehension and writing in English.
 • In keeping with Jesuit and ecclesiastical directives, the duration of the program is four academic years of two semesters with 114 total credits[1] including ministerial courses and Jesuit requirements. Some elective courses or seminars may be further inserted during the time for the Jesuits’ need or interest.
 • While the program is designed with Jesuits as its primary constituency, it is foreseen that these courses be also open to other students, especially from other religious congregations.
 • This program and its general pedagogical methodology are closely adapted from those of Loyola School of Theology (LST) in Manila and the Proposal of The International Theological Center at LST drafted in 2004.

B.    ADMISSION POLICY

 • Those students who seek admission to the STB (or Seminary) Program must have completed three-year combined Juniorate and Philosophy Program (for Jesuits) and its equivalent (for other students), offered by widely-recognized institutes of philosophical studies.
 • Introductory courses or their equivalents in Sacred Scripture and Christian doctrine leading up to 12 units of undergraduate theology are considered prerequisites in preparation for this theological program.
 • Non-Jesuit Students must pass the entrance tests (including a test of English profienccy) and interviews given by Saint Joseph Jesuit Scholasticate. They must also be recommended by their competent superiors, and submit their transcript of records.

C.   GRADING SYSTEM

Saint Joseph Jesuit Scholasticate has developed and applied its grading system. The following table show the numeric grades and their equivalent descriptive and letter grades:

Marks Grade Percentage Point Value Definition
18

17

16

15

14

12

10

below 10

below 8

A

A-

B+

B

C+

C

D

E

F

90%

85%

80%

75%

70%

60%

50%

below 50%

below 40%

4

3.5

3

2.5

2

1.5

1

0.5

0

Excellence

Very Good

Above Good

Good

Above Average

Average

Passing

Redeemable Failure

Failure

INC

W

WP

AUD

DRP

Incomplete

Withdrawn w/o Permission

Withdrawn with Permission

Audit

Dropped

D.   GRADUATION REQUIREMENTS AND HONORS SYSTEM

 

 1. All students pursuing the STB Program at Saint Joseph Jesuit Scholasticate are to take the Comprehensive Examination of Theology after having finished its curriculum. This examination aims to determine whether students have attained sufficient Christian theological knowledge for the fruitful exercise of their ministry.
 2. In general, this examination is organized in the last semester of the four-year Seminary Program.
 3. The Dean of Theological Studies together with his team at Saint Joseph Jesuit Scholasticate is to compile and determine a standard list of theological themes which covers comprehensively the STB Program. This list should be re-evaluated periodically according to the updates made to the program. In order to ensure the equal level of academic performance andteststandards, the Compiling Committee should compare its own theological themes with those of other Jesuit schools of theology.
 4. The current list of theological themes covers all articles of faith and the Catholic Church’s Catechism as they are underlined in the Niceno-Constantinopolitan Creed. Those themes aim to help the examinees, during their period of review and synthesis, bring together all their knowledge on the Holy Scripture, Systematic Theology, Patrology and Church History, Moral Theology, Spirituality and Pastoral.
 5. All theological themes and matters to be prepared for the examination should be distributed to the examinees three months prior to the examination date.
 6. Besides, the examinees must prove a healthy judgment capacity in Moral Theology and Applied Canon Law in a separate examination right after they have finished the course on Hearing Confessions (Ad Audiendas Confessiones).
 7. The period of preparation is the major target of the Comprehensive Examination, in which the students should manage to work in groups for the review and preparation for the examination. They can also take initiative to contact their professors for special guidance or additional
 8. Depending on thesituation and aiming to prevent students from getting panic during the period of review and synthesis, the names of the jury should not be announced till two days before the examination.
 9. Depending on their academic performance, students will be assigned to either type of the comprehensive examinations:

Type-I: The Ordinary Comprehensive Examination

The ordinary comprehensive examination lasts 60 minutes before a board of three professors. The basis of this examination is based on the list of theological questions and themes which, despite their ordinary appearance, maintain their comprehensive nature. Each professor questions the examinee for 20 minutes.

Type-II: The Honors Comprehensive Examination

The honors comprehensive examination lasts 90-minute before a board of three professors. The preparation for it affords the students an opportunity to achieve more thoroughly the STB Program, and to assimilate the whole program in a more personal and creative way.

a. Qualification for the Honors Comprehensive Examination

 • Students in the STB program with a 3.5 – 4 weighted average (equivalent to Grade A-, or 85% or 17/20 marks and upper) take the honors comprehensive examination.
 • Students in the STB program with a 3 – 3.4 weighted average (equivalent to Grade B+, or 80% or 16/20 marks) can appeal to the Dean to be allowed to take the honors comprehensive examination.
 • In order to evaluate the academic performance of an approved scholastic of the Society of Jesus in view of discerning his capacity to pursue graduate studies or take final vows, the Provincial and the Dean may consider for that scholastic, if needed, to take the Comprehensive Examination Type-
 • Students who are registered at Saint Joseph Jesuit Scholasticate but have taken 4 courses upward at another institution, are allowed to take only the ordinary comprehensive examination.

b. Procedure of the Honors Comprehensive Examination

i. This examination consists of two parts:

 • The candidate is examined by each of the three professors for 20 minutes each, on the basis of the ordinary comprehensive examination theses list.
 • After a break, the candidate presents his synthesis within ten minutes. He is then questioned on the synthesis’ details by the examiners for 20 minutes.

Each examiner gives a mark based on the total performance of the candidate. The first part counts for 2/3 and the second for 1/3 of the final grade for the examination. The grading scheme with 20 marks in maximum should be used.

ii. The Synthesis

The synthesis of the honors comprehensive examination is intended to help  students personally integrate the main themes of their study of theology by articulating it in relation to a particular focus. The students can include in that synthesis all the main areas of Christian message mentioned in the list of themes for the preparation of the comprehensive examination. During the writing period, they should also consult their mentors in order to bind the synthesis’ topic with the themes of the Catholic faith in a creative way, then present the synthesis coherently and persuasively.

iii. The Synthesis should comply with these characteristics: Written, Personal, Positive, and Synoptic.

 • Written: The synthesis is at least 15A4-sized pages in length but not more than 20 pages; double spacing is required with normal margins; the type size should be 12 point in Times New Roman font. The synthesis must be concise and coherent. The writer should take into account the emphasis of the Second Vatican Councilon the adaptation of theological presentation: “From the beginning of her history, the Church has learned to express the message of Christ with the help of the ideas and terminology of various philosophers, and has tried to clarify it with their wisdom, too. Her purpose has been to adapt the Gospel to the grasp of all as well as to the needs of the learned, insofar as such was appropriate. Indeed this accommodated preaching of the revealed word ought to remain the law of all evangelization.” (Gaudium et Spes 44).
 • Personal: The students are free to start the synthesis with any topic on the doctrine of faith rooted in biblical, patristic, theological thinking, or a prominent argument of professional theologians … . In the development and argumentation, the students must be able to link that topic in a coherent, attractive and convincing way to all the major themes in the teachings of the Catholic faith, professed in the Creed.
 • Positive: The synthesis is considered as insufficient if the students just enumerate a list ofproblems as opposed to the Christian faith. The core of the doctrine should be developed, built in an argumentative and creative way.
 • Synoptic: As a general theological synthesis of the student, the dissertation should be brief, with a coherent plan, a concise content, and its ideas must fit together.

iv. The students must submit the synthesis to the mentor three weeks before the examination; then three days prior to the examination, they print five typed copies of the synthesis, approved by the mentor, and submit them to the Dean of the Theology Department.

v. During the defense session of the synthesis, the examinees need to prepare to:

 • Clarify the implications o robscure points left in the synthesis.
 • Defend or discuss on their points of view.
 • Indicate Biblical bases for their claims.
 • Comment on important declarations of the Magisterium related to the doctrinal points endorsed by the candidates.
 • Refer to important resolutions of the Church to major themes on doctrines and the liturgy, which had been long discussed during the Church’s history.

c. The grade obtained during the Honors Comprehensive Examination constitute 30 percent of the overal QPI. The following honors are to be indicated in the seminary diploma:

Marks Grade Point Value Honors Awarded
18

17.5

17

A

 

A-

4

 

3.5

(18 and Above) Summa cum Laude

(17.5 – 17.9) Magna cum Laude

(17 – 17.4) Cum Laude 

 

[1] One Credit requires 15 hours of class/seminar

DETAIL PROGRAM

(according to Academic Areas)

AREA: SACRED SCRIPTURES

Code No. Course Title Credits Year Level
TBO 102 Pentateuch 3 1
TBO 103 Prophets 3 2
TBO 104 Psalms / Wisdom Literature 3 3
TBN 102 Synoptics 4 1
TBN 102.2 Luke-Acts 2 2
TBN 103 John 3 2
TBN 104.2 Pauline Letters I: Galatians-Romans 2 3
TBN 104.3 Pauline Letters II: Corinthians-Philippians 2 3
TBL 104.2 Latin I 2 1
TBL 104.3 Latin II 2 1
TBL 103.2 Biblical Greek I 2 4
TBL 103.3 Biblical Greek II 2 4

AREA: SYSTEMATIC THEOLOGY

Code No. Course Title Credits Year Level
TF 102 Fundamental Theology I: Revelation and Faith 4 1
TF 103 Fundamental Theology II: Scripture, Tradition, Magisterium 3 1
TD 103 Christology 4 2
TD 104 Ecclesiology 3 2
TD 102 Trinity 3 3
TD 106.2 Theology of Human Person I: Christian Anthropology 2 3
TD 106.3 Theology of Human Person I: Sin and Grace 2 3
TD 106.4 Theology of Human Person II: Eschatology 2 3
TD 105.2 Sacraments: General and of Initiation 4 3
TD 105.3 Sacraments of Healing: Penance and Anointing 2 4
TD 105.4 Sacraments of Vocation: Holy Orders and Christian Marriage 2 4
TD 107 Liturgy /Christian Worship 3 2
TD 104.3 Theology of Religions (or EATEP in Thailand) 3 4
TD 104.3.2 Asian Religions 3 4
TD 104.2 Missiology 2 2
TD 105.2 Mariology 2 3
TD 108.2 Theology of the Spiritual Exercises 2 4
TDS 102 Theological Synthesis and Comprehensive Examination 2 4

AREA: MORAL AND SPIRITUAL THEOLOGY

Code No. Course Title Credits Year Level
TM 102 Fundamental Moral Theology 3 1
TM 103 Sexual-Bioethics 3 2
TM 104 Social Ethics 3 3
TP 108 Practice of Ignatian Spirituality 5 2

AREA: CHURCH HISTORY – PRACTICAL / PASTORAL THEOLOGY

Code No. Course Title Credits Year Level
TH 102 General Church History I 2.5 1
TH 103 General Church History II 2.5 1
TH 103.2 Church History in Vietnam 2 2
TH 104 Patristic Studies 2 1
TJ 102 Canon Law I 3 3
TJ 103 Canon Law II 3 3
TP 102 Preaching and Presiding at Liturgical Celebrations 2 4
TP 103.2 Pastoral Management 2 4
TP 103.3 Pastoral Counseling 3 3
TP 104 Ad Audiendas Confessiones 2 4

 

SYLLABUS CHI TIẾT CÁC MÔN HỌC

ASIAN RELIGIONS

CODE TITLE CREDITS NO. OF HOUR LECTURE / UNIT NO. OF HOURS / WEEK
TD

104.3.2

Asian Religions 3 units 1 hour per unit 3 hours / week
Course Description:

 

In order to dialogue and to live with everyone, especially with those in Asia, the homeland of great religions, it is necessary, in accordance with the teachings of Council Vatican II, that Christians should make their efforts to study the essentials of important religions such as Hinduism, Buddhism, Taoism Confucionism, and folk religions. Christians also are invited to make reflection and conduct dialogues between Christinanity and these above-mentioned religions at various levels.

Bibliography:

 

 1. Hans Kung and Julia Ching, Christianity and Chinese Relgions, N.Y.: Doubleday, 1989
 2. Julia Ching, Chinese Religions, N.Y.: Orbis, 1993
 3. Hans Kung, Christianity: Its Essence and History, London: SCM,1995
 4. Whalen Lai & Michael von Brueck, Christianity and Buddhism, N.Y.: Orbis, 2001
 5. Antony Kalliath (ed.),Pilgrims in Dialogue, Bangalore: Journal of Dharma, 2000
 6. Jean Holm and John Bowker (eds.)Human Nature and Destiny, N.Y.: Pinter, 1994
 7. Raph R. Covell, Confusius, the Buddha and Christ, N.Y.: Orbis, 1986
 8. Olivier Lardinois and Benoit Vermander (eds.) Shamanism and Christianity, Taipei: Ricci Institute,2008
 9. Peter Phan:“The Christ in Asia” in:Studia Missionalia vol.45 (1996) 25-55
 10. Mircia Eliade, the Sacred and the Profane N.Y.: Harcourt, 1959
 11. S. Hjelde “The Science of Religion and Theology: The Question of their interrelionship” in: Religion in the Marking, ed.by A. Molendijk and P. Pels, Leiden: Brill, 1998.

 

 

 

 

CANON LAW I: GENERAL

CODE TITLE CREDITS NO. OF HOUR LECTURE / UNIT NO. OF HOURS / WEEK
TJ

102

Canon Law I: General 3 units 1 hour per unit 3 hours / week
Course Description:

 

This course aims to help students understand (i) the Law of the Catholic Church whose origin is Christ—the First Legislator of the Church; (ii) the traditional sources of the church law—history, theology; and (iii) the function of law in the Church today. The course also examines the main laws in the Code of Canon Law 1983: General norms, the People of God, and the teaching role of the Church.

Its objectives:

1.To indicate that the Code is the authentic law of the Church, i.e. the Code is grounded in Christ who is realed in Scripture and the Tradition of the Church, it is especially unified in the teaching of Vatican II. Briefly, students are guided to recognize the proper value of the 1983 Code in the life of the Church today.

2.To see the Code as a practically pastoral means—not as abstract but animated laws reflected on Jesus’ experience of living out the Jewish laws as a Jew. Thus, law is not regarded as a burden on which no one bothers to set a finger (cf. Mt 23:4).

3.To grasp a basic understanding of the content of the Code as well as acquiring some skills so that students can apply a church law into a particular pastoral situation but also appropriately interprete the church laws when needed.

4.To discern about using various resources of interpretation, periodicals, articles… for clarifying the meaning of the text and positively presenting the spirit of the church laws.

5.Furthermore, in this course students learn about God revealed in Jesus Christ and about deepening the love for God.

Bibliography:

1.Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici Authentice Interpretando, Codex Iuris Canonici – Fontium Annotatione Et Indice Analytico-Alphabetico Auctus, Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 1989.

2.Acta Apostolica Sedis. Vatican City: Polyglottis Vaticanis. [A monthly official publication of the Acts of the Pope.]

3.L’Osservatore Romano [A weekly newspaper of the Vatican where some Acts of the Pope are published.]

4.Coriden, James A. An Introduction to Canon Law, New York: Paulist Press, 1991. [Secular Priest]

5. Coriden, James A. An Introduction to Canon Law, Revised Edition, New York: Paulist Press, 2004. [Secular Priest]

6.Coriden, James A., Thomas J. Green, and Donald E. Heintsche, Eds. The Code of Canon Law: A Text and Commentary. New York: Paulist Press, 1985. [American Commentary]

7.Beal, John P., James A. Coriden, Thomas J. Green, Eds. New Commentary on the Code of Canon Law. New York: Paulist Press, 2000. [Revised American Commentary]

8.Sheehy, Gerard et al., The Canon Law – Letter & Spirit (A Practical Guide to the Code of Canon law). London: Geoffrey Chapman, 1995. [British Commentary]

9.Caparros, E., M. Thériault, and J. Thorn, eds. Code of Canon Law Annotated. Montreal: Wilson and Lafleur Limitée, 1993. [Opus Dei Commentary]

10.Caparros, E. and M. Aubé, eds. Code of Canon Law Annotated. Montreal: Wilson and Lafleur Limitée, 2004. [Revised Opus Dei Commentary]

11.Huels, John M. The Pastoral Companion: A Canon Law Handbook for Catholic Ministry. Second Edition, Chicago: Franciscan Press, 1995. [O.S.M. – Servite]

12.Huels, John M. The Pastoral Companion: A Canon Law Handbook for Catholic Ministry. Third Edition, Quincy University: Franciscan Press, 2002. [O.S.M. – Servite]

13.Martin de Agar, Joseph T. A Handbook on Canon Law. Montreal: Wilson & Lafleur, 1999. [Opus Dei]

14.Phan Tấn Thành, Giải Thích Giáo Luật (Interpretation of Canon Law)

 

CANON LAW II: SACRAMENTS AND RELIGIOUS ORDERS

 

CODE TITLE CREDITS NO. OF HOUR LECTURE / UNIT NO. OF HOURS / WEEK
TJ

103

Canon Law II: Sacraments and Religious Orders 3 units 1 hour per unit 3 hours / week
Course Description:

 

The course firstly deals with the essential elements of Book IV of the Code of Canon Law in reference to the sacraments. Special attention is given to the sacrament of Matrimony, its canonical implications and the need for pastoral care and preparation for marriage. Then it concentrates on Part III of Book II with regard to various religious communities. Specific cases of a cannonical nature involving individual members of these institutes will be analyzed and discussed in depth.

 

Bibliography

1.     Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici Authentice Interpretando, Codex Iuris Canonici – Fontium Annotatione Et Indice Analytico-Alphabetico Auctus, Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 1989.

2.     Acta Apostolica Sedis. Vatican City: Polyglottis Vaticanis. [A monthly official publication of the Acts of the Pope.]

3.     L’Osservatore Romano [A weekly newspaper of the Vatican where some Acts of the Pope are published.]

4.     Coriden, James A., Thomas J. Green, and Donald E. Heintsche, Eds. The Code of Canon Law: A Text and Commentary. New York: Paulist Press, 1985. [American Commentary]

5.     Beal, John P., James A. Coriden, Thomas J. Green, Eds. New Commentary on the Code of Canon Law. New York: Paulist Press, 2000. [Revised American Commentary]

6.     Sheehy, Gerard et al., The Canon Law – Letter & Spirit (A Practical Guide to the Code of Canon law). London: Geoffrey Chapman, 1995. [British Commentary]

7.     Caparros, E., M. Thériault, and J. Thorn, eds. Code of Canon Law Annotated. Montreal: Wilson and Lafleur Limitée, 1993. [Opus Dei Commentary]

8.     Caparros, E. and M. Aubé, eds. Code of Canon Law Annotated. Montreal: Wilson and Lafleur Limitée, 2004. [Revised Opus Dei Commentary]

9.     Huels, John M. The Pastoral Companion: A Canon Law Handbook for Catholic Ministry. Second Edition, Chicago: Franciscan Press, 1995. [O.S.M. – Servite]

10.  Huels, John M. The Pastoral Companion: A Canon Law Handbook for Catholic Ministry. Third Edition, Quincy University: Franciscan Press, 2002. [O.S.M. – Servite]

11.  Martin de Agar, Joseph T. A Handbook on Canon Law. Montreal: Wilson & Lafleur, 1999. [Opus Dei]

12.  Phan Tấn Thành, Giải Thích Giáo Luật (Interpretation of Canon Law)

13.  Dacanay Adolfo N. , Canon Law on Marriage: Introductory Notes and Comments. QC: Loyola School of Theology, 2003.

14.  Akpoghiran Peter O., The Catholic Formulary: In Accordance with the Code of Canon Law. Vol II: Consecrated Life Acts. New Orleans, Louisiana: Guadalupe Book Publishers, 2014.

15.  Burke Cormac, The Theology of Marriage: Personalism, Doctrine and Canon Law. Washington DC: CUA Press, 2015.

LUÂN LÝ Y-SINH HỌC CÔNG GIÁO

(Catholic Bio-medical Morality)

Bắt đầu với giới thiệu về lịch sử, định nghĩa, và các nguyên tắc nền tảng trong luân lý y-sinh học, tiếp đó, môn học xem xét một số vấn đề nảy sinh trong lãnh vực y-sinh học trong vài thập niên gần đây, trên quan điểm thần học luân lý Công Giáo. Các vấn đề liên quan đến sự sống con người từ lúc mới hình thành và đang phát triển (thân phận và phẩm giá phôi thai, nghiên cứu tế bào gốc, nghiên cứu phôi thai, chẩn đoán tiền sản, phá thai, ngừa thai nhân tạo, thụ tinh nhân tạo), lúc trưởng thành (nhân bản vô tính, nghiên cứu trên con người, cấy ghép cơ quan, bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS), lúc bệnh hoạn và cận kề cái chết (ý nghĩa của đau khổ và sự chết, điều trị bệnh nhân hôn mê, trạng thái thực vật, chết êm dịu và tự tử với sự trợ giúp của thầy thuốc). Môn học còn đề cập đến đạo đức môi trường, liên quan đến sự tồn vong của sự sống trên trái đất.

Môn học xem xét các vấn đề dựa trên cơ sở Kinh Thánh, Huấn Quyền, Luật Tự Nhiên, và tất nhiên, cơ sở khoa học, đồng thời đối thoại giữa truyền thống và quan điểm của một số nhà thần học luân lý đương thời. Môn học cũng nhắm khơi gợi nơi học viên sự nhạy cảm mục vụ, trên quan điểm Á châu, và trong bối cảnh Việt-Nam, khi tiếp cận các vấn đề đụng chạm đến sự sống con người.

Tài liệu tham khảo

Tài liệu của Giáo Hội

 • Gioan Phao lô II, thông điệp Tin Mừng Sự Sống (Evangelium Vitae).
 • Phao lô VI, thông điệp Sự Sống Con Người (Humanae Vitae)
 • Bộ Giáo Lý Đức Tin, Huấn thị Hồng Ân Sự Sống (Donum Vitae), Phẩm Giá Con Người (Dignitas Personae), Tuyên Ngôn về Gây chết êm dịu (Declaration on Euthanasia), Tuyên Ngôn về Phá Thai, và vài tài liệu khác.
 • Đức GH Phan xi cô, thông điệp Laudato Si
 • Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ, “Ethical and Religious Directives for Catholic Health Care Institutions” và vài tài liệu khác
 • Sách Giáo Lý Công Giáo, Phần thứ ba: Đời Sống trong Đức Ki tô.

Các tài liệu khác

 • Dionigi Tettamanzi & Guy Durand, Tân Đạo Đức Sinh Học Kitô, Lm Nguyễn Quang Tuyến biên soạn, Đại chủng viện Huế, lưu hành nội bộ, 2003.
 • Trần Như Ý-Lan, Thân Phận Luân Lý và Thần Học của Phôi Thai, Antôn Đuốc Sáng, 2010.
 • Trần Như Ý-Lan, Tài liệu Môn Luân Lý Y Sinh Học, 2017, lưu hành nội bộ.
 • Trần Mạnh Hùng, An Tử và Trợ Tử Dưới Nhãn Quan Thần Học Luân lý, Nhà Xuất Bản Tôn Giáo, Hà Nội, 2004.
 • Trần Mạnh Hùng, Đạo Đức Sinh Học và Những Thách đố Hiện Nay (Nhà Xuất bản Tôn Giáo, Hà Nội 2003.

Tùy khả năng ngoại ngữ của học viên, có thể tham khảo thêm:

 • Aaron Mackler, Introduction to Jewish and Catholic Bioethics: A Comparative Analysis, Georgetown University Press, Washington DC, 2003.
 • Tom L. Beauchamp &James F. Childress, Principles of Biomedical Ethics, Oxford University Press, New York, 2001.
 • Ren-Zong Qiu, editor, Bioethics: Asian Perspectives: A Quest for Moral Diversity, Kluwer Academic Publishers, Netherlands, 2004.

CATHOLIC SEXUAL MORALITY

DESCRIPTION

The course introduces the Catholic theology of human sexuality, with emphasis on the moral and pastoral implications of Catholic marriage and celibacy. Human sexuality will be studied from the perspective of the theology of redemption of the whole person in Jesus Christ, including especially the redemption of the body.  Understanding the theological and ethical underpinnings of Catholic perspectives on human sexuality, intimacy, relationships and sexual ethics is valuable to anyone who seeks to integrate such perspectives in their work in a variety of fields, in future research into such topics, and in their own lives. The course explores such issues by considering them in relation to our understandings of Trinitarian God, the human person, and human society, as well as to some important approaches to moral reasoning. This course addresses a variety of contemporary sexual issues related to Catholic perspectives and Vietnamese culture.

Learning the human sexuality entails recognition of the ontological meaning of human acts and careful assessment of choices that either facilitate or impede the acquisition of virtue.

 COURSE FORMAT and EVALUATION

 • Reading assigned materials before classes, lecture/input, discussion and individual and group presentations.
 • Expectation of competences in reading, presentation, and writing: Comprehensive, Critical, Creative

The final course grade will be computed as follows: class participation (10%); Research paper and oral presentation (30%); Final Examination (60%)

Selected Readings & References

Papal and Church’s documents

The Catechism of the Catholic Church, selections.

Pope Pius XI, Casti Conubii

Pope Paul VI, Humanae Vitae, Sacerdotalis Caelibatus;

Vatican Council II, Gaudium et Spes;

Pope St. John Paul II: Evangelium Vitae; Familiaris Consortio; Mulieris Dignitatem;

Pope St. John Paul II, Male and Female He Created Them, A Theology of the Body, tr. M. Waldstein (Pauline Books, 2006)

Pope Benedict XVI: Deus Caritas est (God is Love); On Family and Christian Community; Caritas in Veritate (on Integral Human Development in Charity and Truth)

SCDF: The Reception of Holy Communion by the Divorced and Remarried Members of the Faithful; On The Pastoral Care of Homosexual Persons; Declaration on certain questions concerning sexual ethics (Persona Humana).

USCC Guidelines to Confessors on Homosexuality

Archbishop John R. QuinnPastoral Letter on Homosexuality”

Bishop Francis J. MugaveroSexuality‑ God’s Gift”

The council of the Matrimonied: A New Voice in the Church. Fertility Acceptance and Natural Family Planning, A Catholic Viewpoint on Fertility Appreciation, and the Concept of Wellness in Health Care, Genital Encounter and Contraception, A Faith Perspective (Family Action Publications)

Other authors’ books and texts

Gerald Coleman, Human Sexuality, an All-Embracing gift (Alba House)

Genovisi,Vincent, In Pursuit of Love (Michael Glazier).

Lawler, Boyle, and May, Catholic Sexual Ethics

May, William, Catholic Bioethics and the Gift of Human Life, (Our Sunday Visitor, 2000).

Pope John Center, Human Sexuality and Personhood

West, Christopher. Theology of the Body Explained, (Pauline Books and Media)

Some hand-outs

CHRISTOLOGY

A Biblical, Historical Study of Jesus Christ

Description & Pre-requisite

This course involves a careful study of the person and mission of Jesus Christ. This study takes as its starting point the faith experience based on scriptural and ecclesiastical testimonies of Jesus Christ. It also takes into account the modern historical consciousness in order to understand the questions raised by contemporaries concerning the historicity and trustworthiness of our faith in Jesus Christ.

The course passes through the history of Christological reflections, starting from the first disciples’ experience of the Risen Christ and their attempt to understand and articulate that experience.

This course presupposes on the part of the students a firsthand knowledge of early Church history, a basic knowledge of role and significance of the Sacred Scriptures and Tradition, of the historical and transcendent characters of faith, of the contextual character of theology, and of the necessity and dynamic of doctrinal formation and development.

Course Objective

The course’s objective is to help the students:

– To get the latest information on recent developments relating to the methods and directions of Christological research.

– To obtain in a profound and solid manner the foundational knowledge and the dynamic of scriptural and traditional Christologies.

– To get acquaintance with modern and contemporary approaches in Christology.

– To practice a contextual way of understanding and of reflecting on the person and mission of Christ, applying particularly in the social context of the Church in Viet Nam .

Instructional Methods

– Class lecture.

– Class discussion.

– Translation work.

Course Topics

 1. Methodological Issues
 2. Christology “from below” or Christology “from above”?
 3. The historical Jesus?
 4. The Origin of all Christologies: Jesus Christ
 5. Life, words and deeds
 6. The Christological Titles

Christologies of the NT and the Early Churches

 1. The dynamic of NT Christologies
 2. Christologies of the NT
 1. Christologies in the Church History
 2. Orientation of the doctrinal development
 3. The dangers
 4. The Process of the Four Ecumenical Councils
 5. Christologies of Modern and Contemporary Theologians
 1. The Unique Universal Savior
 2. Jesus Christ in the world and in the history
 3. Jesus Christ and the religions of the world
 1. Textbooks and Materials

JAMES  D. G. DUNN. Christology in the Making. Michigan. 1989.

JACQUES DUPUIS, SJ. Introduzione all Cristologia. Trans. Graham Bell & Vito Chiariello. Monferrato. 1993.

JEAN GALOT, SJ. Who is Christ? A Theology of the Incarnation. Trans. M. Angeline Bouchard. Chicago.1980.

WILLIAM P. LOEWE. The College Student’s Introduction to Christology. Minnesota. 1996.

GERALD O’ COLLINS, SJ. Christology. New York. 1995.

BERNARD SESBOÜÉ, SJ. Pédagogie du Christ – Eléments de Christologie Fondamentale. Paris. 1994.

JON SOBRINO, SJ. Christology at the Crossroads – A Latin American Approach. Trans. John Drury. New York. 1978.

ALAN SPENCE. Christology – A Guide for the Perplexed. London. 2008.

Grading Plan

Short research papers (3 papers)  35%

Class discussion                         15%

Reflection paper                         25%

Final oral exam                          25%

CHURCH HISTORY IN VIETNAM (and IN ASIA)

 

CODE TITLE CREDITS NO. OF HOUR LECTURE / UNIT NO. OF HOURS / WEEK
TH

103.2

Church History in Vietnam (and in Asia) 3 units 1 hour per unit 3 hours / week
Course Description:

Thomas the Apostle is believed to have spread Christianity to the East as Paul the Apostle spread Christianity to the West. Thomas or his disciples evangelized the Syrians, Chaldeans, and eventually the Indians. It was later through the Nestorian Christians of Persia that Christianity in the 7C was extended to China. In the 13C and 14C Franciscans and Dominicans renewed the gospel message in Asia. Francis Xavier, Matteo Ricci, and Robert di Nobili in the modern period renewed Asian Christianity. Despite persecution in the 18C and 19C, Christian Churches emerged strongly in the 20C until driven underground in 1949 by the Communist Parties of China, Vietnam, and North Korea. Philip Jenkins sums up Christianity in Asia: “We can’t understand Christian history without Asia – or, indeed, Asian history without Christianity.”

Bibliography:

 1. Amaladoss SJ, Michael. The Asian Jesus. Delhi: IDCR/ISPCK, 2005.

Life in Freedom: Liberation Theologies from Asia. Maryknoll: Orbis, 1997.

 1. Baumer, Christoph. The Church of the East: An Illustrated History of Assyrian Christianity. London: I.B. Tauris, 2006.
 2. Brown, Peter. The Making of Late Antiquity. Cambridge MA: Harvard UP, 1978.
 3. The Rise of Western Christendom : triumph and diversity, A.D. 200-1000. Oxford, UK : Blackwell Publishers, 2003. 2nd ed.
 4. Charbonnier, Jean-Pierre. Christians in China, AD 600-2000, transl. by M. N. L. Couve de Murville. San Francisco: Ignatius Press, 2007.
 5. Clossey, Luke. Salvation and Globalization in the Early Jesuit Missions. New York : Cambridge University Press, 2008.
 6. Fox, Thomas C. Pentecost in Asia: A New Way of Being Church. Maryknoll NY: Orbis, 2003.
 7. Gillman, Ian and Hans-Joachim Klimkeit. Christians in Asian Before 1500. Ann Arbor MI: University of Michigan Press, 1999.
 8. Herrin, Judith. The Formation of Christendom. Oxford: Blackwell, 1987.
 9. Jenkins, Philip. The Lost History of Christianity: The Thousand-Year Golden Age of the Church in the Middle East, Africa, and Asia – and How It Died. NY: HarperCollins, 2008.
 10. Hourani, Albert. A History of the Arab Peoples. London: Faber & Faber, 1991.
 11. Kaegi, Walter E. Byzantium and Early Islamic Conquests. Cambridge UP, 1992.
 12. Koschorke, Klaus, Ludwig Frieder, and Mariano Delgado, eds. A History of Christianity in Asia, Africa, and Latin America, 1450-1990: A Documentary Sourcebook. Grand Rapids MI: William B. Eerdmans, 2007.
 13. Leonard, Fernando and G. Gispert-Sauch. Christianity in India: Two Thousand Years of Faith. Mumbai, Penguin, 2004.
 14. MacCulloch, Diarmaid. A History of Christianity : The First Three Thousand Years. London ; New York : Allen Lane/Penguin Books, 2009.
 15. Moffett, Samuel Hugh. A History of Christianity in Asia. Maryknoll NY: Orbis, 2000. 2 vols.
 16. Murphey, Rhoads. A History of Asia, 6th edition. New York: Pearson Longman, 2009.
 17. Neill, Stephen. A History of Christian Missions. Penguin Books, 1990.
 18. Phan, Phát Huôn. History of the Catholic Church in Viêt Nam, 1533-1960. Long Beach, CA: 2000.
 19. Phan, Peter C. Mission and Catechesis: Alexandre de Rhodes & Inculturation in Seventeenth Century Vietnam. Maryknoll NY: Orbis, 1998.
 20. Sunquist, Scott W., David Wu Chu Sing, and John Chew Hiang Chea, eds. Dictionary of Asian Christianity. Grand Rapids MI: Eerdmans, 2001.
 21. Tan, Jonathan Y. Introducing Asian American Theologies. Maryknoll NY: Orbis, 2008.
 22. Tesoro, Dindo Rei M. & Joselito Alviar Jose, The Rise of Filipino Theology. Paasay City, Philippines: Paulines, 2004.
 23. Ye’or, Bat. The Decline of Eastern Christianity: From Jihad to Dhimmitude. Cranbury, Farleight Dickinson/Associated University Presses, 1996.

 

CHURCH HISTORY II

Course duration: 30 hours

Course description

The course aims to provide students a basic knowledge of Church history in the so called period Modern and Contemporary. The modern time is enclosed in 1648-1870, while the Contemporary is considered from the Vatican Council I up to now.

The Modern period treats of the following themes:

 1. The Church between age of baroque and age of enlightenment: The legacy of Trento; Church and State in the Ancien Regime; confessional society in the absolute; Jansenism; the Gallicanism; the Josephinism; Febronianism; pontificates of Innocent X (1644-55), Alexander VII (1655-67), Clement IX (1667-69), Innocent XI (1676-89), Clement XI (1700-21), Benedict XIII (1724-30), Benedict XIV (1740-58), Clement XIV (suppression of the Society of Jesus, 1773).
 2. The Church front of the modern world: the Enlightenment; the ecclesiastical policy of French Revolution; Pius VI and Napoleon; the Romance; Liberalism (the revolutionary movements of 1830 and 1848); Gregory XVI and liberal Catholics (Mirari vos, 1832); Pius IX and the Roman Question; The Syllabus (1864).

The Contemporary period has these main themes:

 1. The First Vatican Council: preparation and progress. 2. The Constitution Dei Filius and the Constitution Pastor Aeternus on the papal infallibility. 3. The management politico-doctrina after the Council. 4. End of the temporal power of the popes and the birth of “Roman Question”. 5. The Second Vatican Council: preparation and progress. 6. The dogmatic Constitution Lumen Gentium and the ecclesiastic renewal. 7. The pastoral Constitution Gaudium et spes and the view of universal Church.

Methods and requirements

The course’s methods include class lectures and group presentations and dialogues of various themes and assigned texts. Normally, each class begins with instructor’s lecture and continues with students’ presentations and dialogues. Students are thus expected to prepare personally assigned texts and to take part into the conversation with others in class. Each presentation will be led by a group of students and then includes the participation of the rest of class. Further, other materials and indications will be supplied by the instructor for the students’ further needs.

Key texts

Alberigo, Giuseppe, A brief history of Vatican II, Orbis Books, Maryknoll 2006.

Brown, Stewart J. – Tackett Timothy ed., The Cambridge history of Christianity, Vol. 7.

Chadwick, Owen, The Popes and European Revolution, Oxford 2003.

Chadwich,Owen, A History of the Popes 1830-1914, Oxford University Press, Oxford 2002.

Jedin, Hubert, History of the Church, Vol. V-IX, Crossroad, New York 1982.

O’Malley, John W., What Happened at Vatican II,

Po-Chia Hsia, R. ed., The Cambridge history of Christianity, Vol. 6.

Tanner, Norman P., The Church and the World, New York 2005.

Tanner, Norman P., The Councils of the Church. A short History, New York 2001.

Other recommended texts

 

Alberigo, Giuseppe, History of Vatican II, 5 Vol., Orbis Books, Maryknoll 1995.

Bihlmeyer, Karl – Tuechle, Hermann, Storia della Chiesa. Vol. 4. L’epoca Moderna, Brescia 2007.

Bulman, Raymond F. – Parrella, Frederick J., From Trent to Vatican II: historical and theological investigations, Oxford University Press, New York 2006.

Erba, Andrea – Guiducci, Pier Luigi, La Chiesa nella Storia, II, Roma 2006.

Fliche, Augustin – Martin, Victor, Storia della Chiesa dalle origini ai giorni nostri, vol. 21, Editrice S.A.I.E., Torino 1964.

Jedin, Hubert, Storia della Chiesa, vol. VIII/2, Jaca Book, Milano 1977.

Martina, Giacomo, Storia della Chiesa da Lutero ai nostri giorni. Vol. 2. L età dell Assolutismo, Brescia 1995; Vol. 3. L’Età del Liberalismo, Brescia 1995.

Mezzadri, Luigi, Storia della Chiesa: tra Medioevo ed epoca moderna, Centro Liturgico Vincenziano, Roma 1999-2007.

Simolinsky, Heribert, Storia della Chiesa. I-II, Epoca moderna, trad. it. By Mariarosa Limiroli, Queriniana, Brescia 1995

Tramontin, Silvio, Storia della Chiesa moderna e contemporanea, Piemme, Casale Monferrato 1991.

Course assessment

This course will be assessed as follows:

 1. Class partecipation: 10%
 2. Group presentations: 20%
 3. Oral exam: 70%

Course structure

Topic Reading Presentation
1. Introduction

Council of Trent

Huber Jedin, History of the Church, Vol. V, 456-498.
2. The Papacy and the Implementation of the Council of Trent Huber Jedin, History of the Church, Vol. V, 499-534.
3. The springtime of the Missions in the early Modern Period Huber Jedin, History of the Church, Vol. V, 575-614.
4. European Counter Reformation and Confessional Absolutism Huber Jedin, History of the Church, Vol. V, 615-645.
5. The Established Church and the Enlightenment Huber Jedin, History of the Church, Vol. VI, 329-380.
6. The Continuation of Catholic Renewal in Europe Huber Jedin, History of the Church, Vol. VIII, 3-56.
7. The Ascension of Pius IX and the Crisis of 1848 Huber Jedin, History of the Church, Vol. VIII, 57-82.

Owen Chadwich, A History of the Popes 1830-1914, Oxford University Press, Oxford 2002, 215-272.

8. The Altercation between Catholicism and Liberalism Huber Jedin, History of the Church, Vol. VIII, 248-303.
9. The Vatican Council I Huber Jedin, History of the Church, Vol. VIII, 315-329.
10. Vatican II Tanner Norman P., The Councils of the Church. A short History, 96-113.
11. The first period O’Malley John W., What Happened at Vatican II, 127-159.

 

12. The second period O’Malley John W., What Happened at Vatican II, 160-198.

 

13. The third period O’Malley John W., What Happened at Vatican II, 199-246.

 

14. The fourth period O’Malley John W., What Happened at Vatican II, 247-289.

 

15. Gaudium et Spes Tanner Norman P., The Church and the World, 3-87.

 

FUNDAMENTAL MORAL THEOLOGY

Objective

This course aims to help students grasp basic foundations in Catholic moral theology, which are necessary for further understanding of moral issues in other specific fields of morality. The first part introduces the understanding of contemporary moral theology and its progressive history. The second part focuses on basic foundations such as methodology, the roles of the Bible, Tradition and Magisterium, Natural Laws in moral theology. Then the course explores the understanding of the human person with human dignity, freedom, the ultimate aim and vocation of human life, moral conscience, and different moral principles and arguments. The course ends with the insistence on the growth of human person through virtues.

Course Format and Evaluation

 • Reading assigned materials before classes, lecture/input, discussion and individual and group presentations.
 • Expectation of competences in reading, presentation, and writing: Comprehensive, Critical, Creative
 • The final course grade will be computed as follows: class participation (10%); Oral presentation (20%); Final Examination (70%)

Readings & References

 1. The Catechism of the Catholic Church. Selections
 2. Jean Paul II, Encyclical Veritatis Splendor
 3. Richard Gula, Reason Informed By Faith (New York: Paulist Press, 1989).
 4. Bernard Häring , Free and Faithful in Christ,
 5. James Keenan SJ and Daniel J. Harrington S.J. Jesus and Virtue Ethics: Building Bridges Between New Testament Studies and Moral Theology, Chicago, Illinois: Sheed and Ward, 2002.
 1. James F. Keenan, S.J. Virtues for Ordinary Christians.
 2. Karl H. Peschke, Christian Ethics, Vol I “General Moral Theology”, ed. C. Goodliffe Neale, Alcester and Dublin 1986.
 3. Trần Như Ý Lan, “Luật Tiệm Tiến”, Hiệp Thông,105 (Mar/April 2018)
 4. Some hand-outs

 

GOSPEL OF JOHN

CODE TITLE CREDITS NO. OF HOUR LECTURE / UNIT NO. OF HOURS / WEEK
TBN 103 John 3 units 1 hour per unit 3 hours / week
 

Course Description: the course will explore the literary and theological aspects of the Fourth Gospel in order that its message is grasped and applied to our Christian life today. In particular, the course will explore the meaning of these following texts:

 1. The Prologue
 2. The witness of John Baptist on Jesus’ mission
 3. The “call” of the disciples
 4. The wedding at Cana
 5. The dialogue of Jesus with Nicodemus
 6. The revelation of Jesus about himself to the Samaritan woman
 7. The cure of a paralyzed man at the Pool of Bethesda on the Sabbath
 8. The multiplication of the loaves
 9. The cure of the man born blind
 10. The Good Shepherd
 11. The resurrection of Lazarus
 12. The conclusion of the first book of John
 13. The account of the Passion
 

Bibliography:

 

 1. Barrett, C. K. The Gospel According toSt. John: An Introduction with Commentary and Notes on the Greek Text. 2nd ed. Philadelphia; Westminster Press, 1978.
 2. Beasley-Murray, George R. John. Word Biblical Commentary, 36. Waco: Word Books, 1987.
 3. Brown, Raymond E. The Gospel According to John. The Anchor Bible, 29, 29a. 2 Vols. Garden City, NY: Doubleday & Company, Inc., 1966.
 4. Culpepper, R. Alan. Anatomy of the Fourth Gospel: A Study in Literary Design. Philadelphia: Fortress Press, 1983.
 5. Moloney, Francis J., The Gospel of John. Sacra Pagina 4. Collegeville, MN: Liturgical Press, 1998.
 6. Lindars, B., The Gospel of John. New Century Bible. London: Marshall Morgan & Scott, 1972.
 7. Michaels, J. Ramsey, The Gospel of John. New International Commentary on the New Testament . Grand Rapids: Eerdmans, 2010.
 8. Talbert, Charles H., Reading John: A Literary and Theological Commentary on the Fourth Gospel and the Johannine Epistles. Reading the New Testament series. New York: Crossroad, 1999.

 

PHỤNG VỤ

Công trình cứu chuộc nhân loại và tôn vinh Thiên Chúa cách trọn hảo, đã được tiên báo trong Cựu Ước qua những công trình vĩ đại của Thiên Chúa và nay được Đức Kitô thực hiện, đặc biệt bằng mầu nhiệm Vượt Qua của Người [x. Sacrosanctum Concilium, 5]. Trong phụng vụ, Hội Thánh chủ yếu cử hành mầu nhiệm Vượt Qua và nhờ mầu nhiệm này Đức Kitô đã thực hiện công trình cứu độ chúng ta (x. Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, 1067). Bởi đó, phụng vụ có thể được định nghĩa một cách rất chính xác là «tột đỉnh quy hướng mọi hoạt động của Giáo Hội, đồng thời là nguồn mạch tuôn trào mọi năng lực cho Giáo Hội» (Sacrosanctum Concilium, 10). Nội dung của môn học này thật là phong phú, gồm các chủ đề: Phụng vụ nhập môn: các khái niệm mở đầu, lịch sử phụng vụ, các sách phụng vụ cổ thời; Phụng vụ các bí tích: khai tâm Kitô giáo, Thánh Thể, thống hối và hòa giải, chăm sóc và xức dầu bệnh nhân, truyền chức thánh, hôn phối; Phụng vụ các á bí tích: các chúc lành, khấn dòng, cử hành an táng; Phụng vụ và thời gian: năm phụng vụ, phụng vụ các giờ kinh.

 1. Qua khóa học này, mong rằng các sinh viên có thể hiểu được lịch sử, ý nghĩa thần học (từ nghi thức và bản văn của cử hành), quy luật của từng cử hành.
 2. Trong khóa học, mỗi sinh viên phải chuẩn bị và trình bày một bài thuyết trình trước lớp, viết một bài luận cuối khóa 7-10 trang với hình thức trình bày của Học viện và sau cùng sẽ có một cuộc thi vấn đáp (oral).
 3. Bibliography

¨ Sách phụng vụ:

 • Tất cả các sách phụng vụ bằng Việt ngữ và La ngữ cổ thời và hiện hành (để đối chiếu).

¨ Tài liệu huấn quyền:

 • Sacrosanctum Concilium của công đồng Vaticanô II;
 • Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, số 1066-1690.

¨ Sách giáo khoa:

 • Anscar J. Chupungco, O.S.B. và các tác giả, Introduction to the Liturgy, Handbook for Liturgical Study, vol. 1 (Collegeville, MN: Liturgical Press, 1997);
 • Anscar J. Chupungco, O.S.B. và các tác giả, Sacraments and Sacramentals, Handbook for Liturgical Study, vol. 4 (Collegeville, MN: Liturgical Press, 2000).

¨ Sách nghiên cứu:

 • Enrico Mazza, La celebrazione eucaristica. Genesi del rito e sviluppo dell’interpretazione, EDB, Bologna 12003 (ristampa 2005). Tác phẩm đặc biệt này đã được dịch sang Việt ngữ do Linh mục. Vincent Nguyễn Xuân Tuấn với nhan đề Cử hành Thánh Thể. Nguồn gốc nghi thức và sự phát triển trong cách giải thích, tập 1 và 2, Nhà Xuất Bản Tôn Giáo, Hà Nội 2016;
 • Matias Augé, L’anno liturgico è Cristo stesso presente nella sua Chiesa, libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticanô 2009. Tác phẩm nghiên cứu này đã được dịch sang Việt ngữ do Linh mục. Vincent Nguyễn Xuân Tuấn với nhan đề Năm phụng vụ, Đức Kitô hiện diện trong Giáo Hội của Ngài, tập 1 và 2, Nhà Xuất Bản Tôn Giáo, Hà Nội 2014.                                                    

MARIOLOGY

Course duration: 30 hours

 

DESCRIPTION

This course generally introduces historical and developmental process of Mariology, i.e, how Mariology has started and developed in the Church. Specially, this study presents the figure and the role of Mary as shown in the Biblical Revelation and in the theology of the New Testament. The Dogmatic theological dimension of Mariology is also emphasized in Patristics and theological thought.

Theological and magisterial Tradition on the mystery of Mary through the modern papal definitions of Marian dogma will be surveyed, so as to come to some understanding of how and why this woman “about whom the Gospels say so little” has become the figure of such popular and theological significance. We are also invited to pay special attention to the synthesis of Marian doctrine found in Lumen Gentium, and to the teachings of Pope Paul VI, as in Marialis Cultus, Pop John Paul II as in Redemptoris Mater, Rosalium Virginis, Mulieris Dignitatem, etc

COURSE OBJECTIVE

The course’s objective is to help the students:

– To obtain the acquisition of an “ability to complete and exact knowledge of the Church’s doctrine regarding Virgin Mary”, in order to identify authentic doctrine and true devotion, and to contemplate the supreme beauty of the glorious Mother of Christ.

– To trace the development of an “authentic love” of Blessed Mother, expressed in “genuine forms of devotion” and leading to the imitation of the virtues of the Blessed Virgin Mary.

– To track the development of “capacity to communicate such love to the Christian people through speech, writing and example and so on.

RECOMMENDED LITERATURE

 1. VATICAN II, Dogmatic Constitution on the Church LUMEN GENTIUM, November 1964
 2. PAOLO VI, Esortation Apostolic MARIALIS CULTUS, 1974
 3. JOAN PAOLO II, Mariological encyclical REDEMPTORIS MATER March 25, 1987.
 4. JOAN PAOLO II– Apostolic Letter ROSARIUM VIRGINIS,  October 16, 2002.
 5. JOAN PAOLO II, Apostolic Letter MULIERIS DIGNITATEM, 15 August 1988
 6. Lm Augustino Nguyễn Văn Trinh, Thánh Mẫu Học, 2003.
 7. LM PHAN TẤN THÀNH, OP., Magnificat, Học Viện Đa Minh, 2010.
 8. MAX THURIAN, Maria Mẹ Đức Chúa, Trung Tâm học vấn Đaminh, 2010.
 9. settimio m.manelle, f.i., The Virgin Mary in the New Testament, November 1, 2008.
 10. MARIOLOGY: A guide for Priests, Deacons, Seminarians, and Consecrated Persons, 2007

GRADING PLAN

Class discussion                       20%

Reflection paper                       40%

Final oral exam                         40%

MISSION AND INCULTURATION 

GENERAL INFORMATION

Description:  This course (adapted from RSST 3710 at JST)  is an introduction to mission and world Christianity which seeks to contribute to a new understanding of missiology for our churches. We will survey biblical, historical, cultural, and theological resources for the theory and practice of mission, with particular emphasis on current concerns and perspective. Among the issues to be treated are: the interaction between global and local mission; evangelism and witness; gospel and cultures; religious pluralism and inter-religious dialogue; mission and ecumenism; justice, peace and liberation; and the spirituality of mission. The course will emphasize the critical interaction between theology and practice in mission. Lectures and discussions will be combined with small group interaction and student presentations.

Total time: 15 sessions of 2 hours each = 30 hours of class.

Prerequisite: Church history or ecclesiology

Learning Goals: 

 • To create an environment of mutual learning and personal interaction to explore different theological understandings of mission, church and cultures;
 • To critique colonialist approaches to mission that continue to be influential in many churches and communions;
 • To develop social historical, cultural-analytical, liturgical, and theological tools in order to contribute to new and creative approaches to mission at local and global levels;
 • To evaluate contemporary missiologies and contextual understandings of mission with a view to articulating and refining our own perspectives;
 • To analyze particular aspects of mission, as indicated in the course description and syllabus, for their relevance to churches and Christian ministry today.

COURSE ASSESSMENT AND GRADE

(1)  Class Preparation and Participation (40%):  A daily report including (1) a short list of the main points of the reading AND (2) two to three major issues and/or questions that concern you in the reading. Group report is encouraged. Students are expected to come to class with preparation to participate in the discussion.

(2) An Individual Presentation (30%):  Choose a missionary of your choice, a figure from the past or present.  Introduce the person and his or her missionary context and your assessment of his/her missiological approach. Present in class beginning in the second week.

(3) A Final Exam (30%):  Due two weeks after the class is finished

 

REQUIRED TEXTS

 

 1. Aylward Shorter, Toward a Theology of Inculturation (Maryknoll, NY: Orbis Books, 1988).
 1. Stephen Bevans and Roger Schroeder, Constant and Context (Maryknoll, NY: Orbis Book, 2004)
 1. Stephen Bevans. Models of Contextual Theology (Maryknoll: Orbis Books, 1992)
 1. Felipe Gomez, Truyen Giao Hoc (Anton Duoc Sang, 2006).
 2.  vatican II, Ad Gentes (1965)
 3. http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decree_19651207_ad-gentes_en.html
 4. Paul VI, Evangelii Nuntiandi (1975)
 5. http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/apost_exhortations/documents/hf_p-vi_exh_19751208_evangelii-nuntiandi_en.htmL
 6.  John Paul II, Redemptoris Missio (1990)
 7. http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_07121990_redemptoris-missio_en.html
 8. Pontifical Council for Interreligious Dialogue, Dialogue and Proclamation (1991)
 9. http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/interelg/documents/rc_pc_interelg_doc_19051991_dialogue-and-proclamatio_en.html
 10. Francis, Evangelii Gaudium (2013)
 11. http://w2.vatican.va/content/francesco/en/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html
 12. Synod of Asia document – Ecclesia in Asia (1998)
 13. http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_06111999_ecclesia-in-asia_en.html

 

CLASS SCHEDULE & READING LIST

Unit 1:  CONTEXT and APPROACHES

Session 1: Introduction to Mission and Inculturation

 • Bevans and Shroeder, Constant and Context, Chapter 2 [pp. 32-72]
 • Shorter, Toward a Theology of Inculturation, Chapter 1 [pp. 3-16]

Session 2: Mission and Culture 

 • Shorter, Toward a Theology of Inculturation, Chapters 2, 4, 5 [pp. 17-30, 45-72]

Session 3: Biblical Models of Inculturation

 • Shorter, Toward a Theology of Inculturation, Chapters 8-9 [pp. 104-134]

Session 4: Inculturation and Contextualization

 • Bevans, Models of Contextual Theology, Part 2 [pp. 37-140]

UNIT 2: HISTORICAL MODELS OF MISSION

Session 5: The First Millenium

 • Bevans & Shroeder, Constant and Context, Chapters 3-4 [pp. 74-136]

Session 6: Medieval and Early Modern Catholicism

 • Bevans & Schroeder, Constant and Context, Chapters 5-6 [pp. 127-205]

 

Session 7: Nineteenth and Twentieth Centuries

 • Bevans & Schroeder, Constant and Context, Chapters 7-8 [pp. 206-280]

Session 8: Vatican II

 • Vatican II, Nostra Aetate (1965)
 • Vatican II, Ad Gentes (1965)
 • Bevans and Shroeder, Constant and Context, Chapter 9 [pp. 286-304]

Unit 3:  THEMES OF MISSION

Session 9:  Mission and Service

 • Paul VI, Evangelii Nuntiandi (1975)
 • Bevans and Shroeder, Constant and Context, Chapter 10 [pp. 305-322]

 

Session 10: Mission and Proclamation

 • John Paul II, Redemptoris Missio (1990)
 • Bevans and Shroeder, Constant and Context, Chapter 11 [pp. 323-347]

Session 11: Mission as Dialogue

 •  Pontifical Council for Interreligious Dialogue, Dialogue and Proclamation (1991)
 • Bevans and Shroeder, Constant and Context, Chapter 12 [pp. 348-395]

 

Session 12:  Mission in Contemporary Asia and Vietnam

 • Synod of Asia document – Ecclesia in Asia (1998)
 • Phan, “Ecclesia in Asia” (in Christianity with Asian Face, Ch. 8)

 

Unit 4: FUTURE OF MISSION

 

Session 13: Theology of Mission (I)

 • Felipe Gomez, Truyen Giao Hoc, Chapters 3-5

 

Session 14: Theology of Mission (II)

 • Felipe Gomez, Truyen Giao Hoc, Chapters 6-7

 

Session 15: Theology of Mission (III)

 • Pope Francis, Evangelii Gaudium (2013)

 

 

KHÓA HỌC VỀ MỤC VỤ BÍ TÍCH GIẢI TỘI

  Ad Audiendas Confessiones

 

Mục đích:

 • Mục đích lâu dài của khóa học này nhằm giúp học viên có được những kỹ năng, thái độ, và hiểu biết thích hợp để trở thành cha giải tội.
 • Mục đích tức thời nhằm chuẩn bị cho học viên thi môn Ad Audiendas Confessiones.
 • Khóa học sẽ khảo hạch học viên về kỹ năng cần thiết để làm cha giải tội: khả năng chăm chú lắng nghe, cách đặt câu hỏi xứng hợp, và cách trả lời mang tính mục vụ cho hối nhân. Để đạt những kỹ năng đó, học viên cần phải có những hiểu biết cần thiết như:
 • Hiểu biết về vấn đề: giáo luật, nguyên tắc luân lý, giáo huấn của giáo hội
 • Hiểu biết về năng quyền: những giới hạn và việc sử dụng năng quyền đúng đắn
 • Hiểu biết về phương thức hoặc thủ tục: những trường hợp thông thường và đặc biệt.
 • Cảm thức mục vụ của học viên cũng cần được lượng giá, xem học viên ứng xử với các trường hợp tại tòa giải tội có dễ dãi lỏng lẻo hoặc cứng nhắc quá chăng.
 • Các giám khảo sẽ đánh giá về cách thế học viên hỏi hối nhân như thế nào để biết được loại tội và số lần vấp phạm. Câu hỏi đặt ra cho hối nhân phải là thực sự cần thiết và thích hợp.
 • Để giúp thí sinh phán đoán, các giám khảo dùng các ca/trường hợp không đơn giản nhưng khá phức tạp, một ca bao hàm ít nhất vài ba lỗi.
 • Những ca tiêu biểu được đưa ra bàn cãi trong khóa học này sẽ kết hợp những nguyên tắc luân lý khác nhau (như song hiệu, toàn bộ, hợp tác, tiệm tiến…), và những vấn đề luân lý khác nhau (như ngừa thai, phá thai, chết êm dịu, trộm cắp, ngoại tình, đồng tính, giết người, tự vệ…), và những cứu xét theo giáo luật khác nhau (như tuổi tác, bậc sống, tự do ưng thuận, hiểu biết, năng quyền, cấm đoán, vạ tuyệt thông….)
 • Các giám khảo cũng đánh giá xem học viên giải tội có ra việc đền tội thích hợp không.
 • Học viên giải tội cần phải học thuộc lòng Công Thức Xá Giải (the Formula of Absolution).

 

Hình thức thi về Tác Viên Giải Tội

 • Cuộc thi dài 20 phút theo lối vấn đáp.
 • Ban giám khảo gồm 3 giáo sư: 2 vị giám khảo sát hạch và một vị điều phối thời giờ. Mỗi giám khảo có thể đặt nhiều câu hỏi trong vòng 10 phút.
 • Sau 20 phút sát hạch, hai vị giám khảo đó sẽ cho điểm dựa trên căn bản Đậu/Rớt. Kết quả sau cùng sẽ do 3 giám khảo quyết định. Ngoài xác định Đậu/Rớt ngay sau lúc khảo sát, ban giám khảo còn có thể cho Đậu với điều kiện là thí sinh cần phải tham vấn thêm với một vị giám khảo về một điểm nào đó chưa vững vàng hoặc rõ ràng.
 • Thí sinh thi Rớt lần đầu có thể được thi lại. Nếu thi tới 3 lần mà không đậu, ban giám khảo cần họp lại để lượng giá xem thí sinh không qua được vì thiếu hiểu biết cần thiết hay thiếu khả năng hành xử để trở thành một cha giải tội thích hợp. Nếu vì thiếu hiểu biết, thí sinh có thề dành thêm thời giờ bổ khuyết. Nếu vì không đủ khả năng phán đoán và hành xử của một cha giải tội, ban giám khảo sẽ thông báo cho bề trên của thí sinh.
 • Tiêu chuẩn Đậu: Thí sinh chứng tỏ khả năng dùng kiến thức về thần học và giáo luật đem lại lợi ích mục vụ và thiêng liêng cho hối nhân mà không bỏ qua những bổn phận cần thiết cũng như không áp đặt những gánh nặng không cần thiết.
 • Định mức Rớt: khi thí sinh hành xử theo cách thức gây thiệt hại trầm trọng cho hối nhân hoặc cho người thứ 3 khác mà không có dấu hiệu điều chỉnh lại sau đó.

 

Thí dụ về một vài sai lỗi trong kỳ thi về Giải Tội:

 • Không quan tâm đến trường hợp tội trọng của hối nhân
 • Không nhận định và phán đoán được mức độ tội trọng của hối nhân
 • Hành xử cách hời hợt hoặc xao lãng về một tội trọng
 • Hỏi những câu hỏi lan man linh tinh ngoài những câu cần hỏi với mục đích để biết loại tội, số lần phạm, và để giúp hối nhân xứng đáng lãnh nhận ơn tha thứ.
 • Áp đặt phán quyết theo cung cách không tôn trọng quyền tự do lương tâm của hối nhân
 • Cung cấp những thông tin sai lệch về giáo luật
 • Cho lời khuyên bảo gây tác hại hoặc ảnh hưởng đến thanh danh uy tín của hối nhân
 • Không để ý hoặc không biết là hối nhân cần phải đền trả những thiệt hại nghiêm trọng gây ra
 • Áp đặt những bổn phận/hình phạt không chính đáng lên hối nhân
 • Lỗi không yêu cầu hối nhân tránh xa những dịp gây ra tội nặng hoặc gương xấu nghiêm trọng
 • Ra việc đền tội quá hời hợt, quá nặng, hoặc quá phức tạp
 • Lỗi không ra việc đền tội hoặc không ban lời xá giải
 • Lỗi không đọc thuộc được công thức xá giải
 • Phá ấn tòa giải tội, trực tiếp hoặc gián tiếp.

Bibliography

 1. Faculty for hearing sacramental confessions in the Archdiocese of Saigon and the Vietnam Province of the Society of Jesus Assorted Moral Cases (2)
 • Vademecum for Confessors Concerning Some Aspects of the Morality of Conjugal Life, A Confessor’s Handbook, pp. 103-139.
 1. Special Situations, Special People, Special Cases (2)
 • A Confessor’s Handbook, Chs. 4 & Conclusion, pp. 70-97
 1. Assorted Moral Cases (2)

 

NGUYÊN TỘI và ÂN SỦNG

Giới thiệu môn học

Môn « nguyên tội, ân sủng và sự công chính hóa » vốn là một phần của môn nhân học ki-tô giáo. Môn học này muốn khẳng định rằng, dưới lăng kính Ki-tô giáo, con người không chỉ là hình ảnh Thiên Chúa, một nhân vị dựa vào thần học Chúa Ba Ngôi, một hữu thể có tương quan, nhưng con người còn là một tội nhân được công chính hóa nhờ ân sủng của Thiên Chúa. Trước khi nghiên cứu quan niệm về « tội cổ xưa » trong Kinh Thánh và trong truyền thống các giáo phụ Hy Lạp, môn này bắt đầu bằng việc nghiên cứu cuộc khủng hoảng với Pêlagiô để hiểu rõ hơn lập trường của thánh Augustinô, đồng thời ảnh hưởng của tư tưởng Augustinô lên các quyết định chính thức của Giáo Hội từ công đồng Carthage đến công đồng Trentô và cả Vaticanô II. Nếu như Pêlagiô cho rằng bản tính con người không hề bị tổn thương và Lutêrô sau này thì cho rằng bản tính con người hoàn toàn bị băng hoại sau nguyên tội, thì Giáo Hội lại dựa vào quan điểm của Augustinô để khẳng khẳng định bản tính con người chỉ bị tổn thương chứ không băng hoại. Nói một cách khác, trong tất cả con người, kể cả dân ngoại, ý chí tự do không bị dập tắt, nó chỉ bị suy yếu và lệch lạc. Như thế, cách hiểu biết về ân sủng hoàn toàn phụ thuộc vào cách thức hiểu biết về nguyên tội. Nói một cách khác, ân sủng được định nghĩa như một tương quan : « Thiên Chúa, nếu ai quay lưng lại với Ngài thì sẽ sa ngã ; trở lại với Ngài sẽ được nâng đỡ dậy ; ở với Ngài là có một chỗ dựa vững chắc ; đi ra khỏi Ngài là chết ; trở về với Ngài là được tái sinh ; ở trong Ngài là sống » (Augustinô).

 1. Mục đích để sinh viên hiểu :

– Đâu là sự khác nhau giữa quan niệm của Pêlagiô và Augustinô về nguyên tội và ân sủng ? Sự minh định của Giáo Hội qua các Công Đồng như thế nào ?

– Truyền thống huấn giáo về tội và ân sủng trong nhân loại trước Augustinô, trong Kinh Thánh, nơi các Giáo Phụ như thế nào ?

– Các quyết định của Giáo hội và thần học Kinh viện như thế nào ?

– Quan niệm về tội của Luther về tội và ân sủng như thế nào ? Đâu là sự minh định của Giáo Hội qua công đồng Trentô ? Sự khác biệt giữa Tin Lành và Công Giáo liên quan đến tội và ân sủng ? Đâu là thỏa thuận đã đạt được ?

– Quan niệm về tội và ân sủng từ Trentô cho đến ngày hôm nay như thế nào ?

– Thử tìm một cách trình bày về nguyên tội và ân sủng cho ngày hôm này ?

 1. Phương thức thi cử:

– Trong quá trình học, mỗi sinh viên sẽ thuyết trình một đề tài về tội và ân sủng theo một thần học gia, hoặc quan niệm về tội và phúc nơi một tôn giáo, nơi tục ngữ ca dao Việt,…

– Một bài thi vấn đáp với những câu hỏi được đưa ra trước trong thời gian học (thí sinh bắt thăm chọn một câu, rồi chuẩn bị 30 phút, sau đó trả lời 6 phút cho câu hỏi đã nhận được + 4 phút trả lời với những câu hỏi tự do của giáo sư).

 

 1. Các sách tham khảo:
 1. Thần Học Về Ân Sủng (không ghi tác giả-năm-nơi xuất bản); về nội dung, có thể xem đây là cuốn sách giáo trình có nội dung đầy đủ và được sắp xếp một cách có hệ thống.
 2. Joanchim Nguyễn Văn Liêm, O.P., Giải Thích Thần Học Về Mầu Nhiệm Thiên Chúa Tạo Thành, 1998.
 3. Joanchim Nguyễn Văn Liêm, O.P., Giải Thích Thần Học Về Nguyên Tội Và Ân Sủng, 2001.
 4. SESBOUE Bernard va V. GROSSI, Nguyên tội, Ân sủng và sự công chính hóa, Bản dịch của Lm. FX. Nguyễn Tiến Dưng, AA (Học Viện Dòng Tên và DCV Vinh-Thanh, lưu hành nội bộ).
 5. Fx. Nguyễn Tiến Dưng, Nguyên tội và ân sủng theo Tin Lành và Công giáo, từ khác biệt đến đồng thuẫn trong sự tôn trọng khác biệt (tài liệu bổ sung ; lưu hành nội bộ).
 6. SESBOUE Bernard, Sauvés par la grâce, Les débats sur la justification du XVI siècle à nos jours (Được cứu độ nhờ ân sủng, các cuộc tranh cãi về vấn đề công chính hóa từ thế kỷ XVI đến ngày hôm nay), Editions Facultés Jésuites de Paris, 2009.
 7. Hợp Tuyển Thần Học số 36&27, chủ đề: Tạo Dựng-Nguyên Tội; gồm có các bài dịch của các tác giả sau:
 • Christoph Theobald, “La Théologie de la création en question”;
 • Beauchamp, “Études sur la Genèse. L’Eden, les Sept Jours, les Patriarches
 • Robyn Horner-tác giả bài viết nguyên văn tiếng Anh, do J.Y. Lacoste dịch sang tiếng Pháp, “Problème du mal et péché des origines
 • Stefano Moschetti-tác giả bài viết nguyên văn tiếng Ý, “Una nuova teoria sul peccato originale”.
 1. Ân Sủng Luận Qua Các Tác Giả”, do Gerhard L. Muller (dẫn nhập, tuyển chọn và giới thiệu) trong bộ “Texte zur Theologie Dogmatik” ; Bản dịch của Đại Chủng Viện Thánh Giu-se Sài Gòn.
 2. Hans urs von Balthasar, “Cậy Trông Cho Mọi Người”.
 3. Lm. Henri Boulad, S.J., All Is Grace; bản tiếng Việt của Lm Montfort Phạm Quốc Huyên, O.Cist, “Tất Cả Đều Là Ân Sủng-Thiên Chúa Và Huyền Nhiệm Thời Gian”, NXB Tôn Giáo, 2010.
 4. Christoph Boureux et Christoph Theobald, Le péché originel, (Nguyên tội), Bayard, 2005.
 5. Marcel Neusch, Le mal, (Sự dữ), Centurion, 1990.
 6. James Alison, Le péché originel à la lumière de la Résurrection, (Tội Nguyên Tổ dưới ánh sáng Phục Sinh), Cerf, 2009.
 7. Nguyễn Văn Trinh, Thần học hy vọng, Nhà xuất bản Tôn Giáo, 2007.

 

NHÂN HỌC KITÔ GIÁO

 • Mô tả môn học:

Thuật ngữ « nhân học ki-tô giáo » nói đến quan niệm về con người dưới lăng kính Ki-tô giáo. Thực ra, mỗi tôn giáo, kể cả nhưng người vô thần, đều có nhân sinh quan của mình. Hãy nói cho tôi biết Chúa của bạn là ai, tôi sẽ nói cho bạn biết, bạn muốn trở thành người như thế nào. Trong Ki-tô giáo, khi nói về Thiên Chúa là lúc con người nói về chính mình. Đây là một chân lý. Môn học này sẽ nghiên cứu sự khác nhau giữa triết học Hy-lạp và nhân học được mặc khải qua truyền thống Do Thái- Kitô giáo. Nếu như triết học Hy lạp trọng hồn khinh xác thì nhân học Ki-tô giáo khẳng định con người là hình ảnh của Thiên Chúa. Ngoài ra, khi đối diện với các cáo buộc của chủ nghĩa vô thần, môn học này không chỉ nghiên cứu các bản văn chính thức của Giáo Hội liên quan đến con người, mà còn khảo sát các tư tưởng từ các giáo phụ như Augustinô, Origène, Irénê, cho tới các nhà thần học đương đại như Karl Rahner, Hans Urs Von Balthasar, Henri De Lubac, Joseph Ratzinger, Jean-Baptiste Metz để khẳng định rằng Ki-tô giáo luôn tôn trọng con người trong tổng thể của nó như một nhân vị. Nhân vị này luôn nhập thể và nhập thế. Dù nhập thế trọn vẹn để xây dựng xã hội ngày một tươi đẹp hơn, nhưng người ki-tô hữu ý thức rằng quê hương đích thực của nó vẫn là Thiên Chúa.

 1. Mục đích giúp sinh viên hiểu:

– Thế nào là nhân học hướng thần ? Đối diện với những cáo buộc của chủ nghĩa nhân bản vô thần, đâu là những câu trả lời của các nhà thần học, cũng như của Giáo Hội về con người ?

– Đâu là những tiến bộ của truyền thống Do thái-Ki-tô giáo so với quan niệm triết học Hy-lạp về con người? Nhân học theo Thánh Kinh khác với nhân học Hy-Lạp như thế nào về quan niệm hồn-xác ? Tương quan hồn-xác theo các giáo phụ và các thần học gia?

– Đâu là phát minh của Ki-tô giáo về quan niệm nhân vị? Giá trị của quan niệm nhân vị theo hình ảnh của Thiên Chúa Ba Ngôi, đối diện với chủ nghĩa duy vật phá hoại?

– Tại sao mầu nhiệm về con người lại cần được bảo vệ trong môi trường tục hóa?

– Thế nào là « thần học chính trị »? Những hướng đi nào cho Giáo Hội khi dấn thân trong xã hội hôm nay?

 1. Phương thức thi cử:

– Một bài thuyết trình liên quan đến quan niệm về con người nơi một triết gia, một thần học gia, hoặc một tôn giáo.

– Một bài thi viết 90 phút tại lớp. Nếu không thi viết thì sẽ có một cuộc thi vấn đáp với những câu hỏi được đưa ra trước trong thời gian học (thí sinh bắt thăm chọn một câu, rồi chuẩn bị 30 phút, sau đó trả lời 6 phút cho câu hỏi đã nhận được + 4 phút trả lời với những câu hỏi tự do của giáo sư).

 1. Các sách tham khảo:
 1. Henri-Jérôme Gagey, L’anthropologie théologique, Institut Catholique de Paris, Bản dịch của Lm. Nguyễn Tiến Dưng, AA, với tựa đề Nhân Học Ki-tô giáo, Học Viện Dòng Tên và Đại Chủng Viện Vinh-Thanh, 2013.
 2. CHAPELLE Albert, s.j, Anthropologie (nhân học), Editions Lessius, 2007
 3. François-Xavier Nguyễn Tiến Dưng, La foi au Dieu des chrétiens, gage d’un authentique humanisme. Henri de Lubac face à l’humanisme athée (Đức tin vào Thiên Chúa của người Ki-tô hữu, bảo chứng của một nền nhân bản đích thực. Thần học gia Henri de Lubac đối diện với chủ nghĩa nhân bản vô thần), trong tuyển tập « Théologie à l’Université », Desclée Brouwer, 2010.
 4. Hans KUNG, Etre chrétien, (Là Ki-tô hữu), Seuil, 1978.
 5. Hans Urs Von BALTHASAR, La Gloire et la Croix, (Vinh quang và Thập giá), Desclée de Brouwer, 1990 (tập I) và 1993 (tập II).
 6. Joseph Ratzinger Biển-đức XVI, Muối cho đời. Ki-tô giáo và Giáo Hội Công Giáo trước thềm ngàn năm mới; trao đổi với Peter Seewald; bản dịch của Phạm Hồng Lam, Phong trào Giáo-dân Hải ngoại, 2006.
 7. Joseph Ratzinger Biển-đức XVI, Thiên Chúa và Trần Thế; Tin và sống trong thời đại ngày nay; Trao đổi với Peter Seewald; bản dịch của Phạm Hồng Lam, Phong Trào Giáo Dân Việt Nam Hải Ngoại, 2008.
 8. Karl RAHNER, Traité fondamental de la foi, (Căn bản luận về Đức tin), Le Centurion, 1983; có bản dịch tiếng Việt của Nguyễn Luật Khoa, OFM, nhưng không chính xác.
 9. Georg Langemeyer (Dẫn nhập, tuyển chọn và giới thiệu), Anthropologie in Texte zur Theologie, bản dịch của Đại Chủng Viện Thánh Giu-se Sài Gòn với tựa đề Nhân Văn Luận Thần Học qua các tác giả.
 10. -G. Hamman, L’homme, icône de Dieu, (Con người, hình ảnh Thiên Chúa), Migne, 1998.
 11. Mary Douglas, L’anthropologue et la Bible, 5( Nhân học và Kinh Thánh), Bayard, 2004.
 12. NEUSCH Marcel, Les chrétiens et leur vision de l’homme (Người Ki-tô hữu và cách nhìn của họ về con người), dans coll. « Le christianisme et la foi chrétienne. Manuel de théologie. 4», sous la direction de Joseph Doré, Desclée, Paris 1985.
 13. Gioan Nguyễn Ngọc Hải, Con người, một huyền nhiệm, Học Viện thánh An-phong-sô, 2011.
 1. Hội khoa học lịch sử Việt nam, Những vẫn đề nhân học tôn giáo, Tạp chí xưa và nay, NXB Đà Nẵng, 2006.
 2. Pet. Trần Ngọc Anh, Nhân học Ki-tô giáo, Nxb. Phương Đông, 2015.
 3. Vũ thị Phương Anh, Phan Ngọc Chiến, Hoàng Trọng, Một số vấn đề lý thuyết và phương pháp nghiên cứu nhân học, NXB Đại Học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2006.
 4. Walter KASPER, Le Dieu des chrétiens, Cerf, 1985 ; Bản dịch của Lm. Đa-minh Phạm Xuân Uyển, SDB với tựa đề  Thiên Chúa củ Đức Giê-su Ki-tô, Nhà xuất bản Đồng Nai (không rõ năm xuất bản).

 

OLD TESTAMENT PROPHETS

COURSE DESCRIPTION

The Bible relates the fascinating story of God and His salvation plan for the human race. In this saving plan, the prophets play a key role. The prophets are the voice of the Lord speaking to his people, delivering his message. The prophets are also the voice of the people crying to the Lord in the midst of the vicissitudes of their lives.

Not only proclaim the coming events as the Exile, the Return from the Exile, the Day of the Lord, Judgment, but also do the prophets deal with the present situation. They proclaim that YHWH is not just the God of Israel, but the God of all nations and peoples. They strongly inveigh against idolatry, religious festivities for form’s sake, at the same time, reminding their listeners of the importance of the social justice in their daily life. Their lessons influence the shape of Judaism and foreshadow the coming of Christ.

COURSE OBJECTIVES

On successful completion of this course, student will be expected:

 • To understand historical, social and political background of the Hebrew prophets, so as to be able to read prophetic texts contextually.
 • To learn the main themes, passages of the prophetic Literature of the Bible as well as their relevance to modern times; to engage the biblical texts with various dimensions of the contemporary life.
 • To have a deeper knowledge of and greater appreciation for the Old Testament prophets, their influences in the New Testament, their place in the Judeo-Christian tradition.

 

COURSE TEXBOOKS

Barton, J., Oracles of God. Perceptions of Ancient Prophecy in Israel after the Exile (London 2007).

Blenkinsopp, J. A History of Prophecy in Israel (Louisville 1996).

Guette, F., “The Genre of the Call Narrative, Beyond Habel’s Model”, JBQ 169 (2015) 54-58.

Habel, Normal C., “The Form and Significance of the Call Narratives”, ZAW 77 (1965) 297-323.

Hays, Daniel J., The Message of the Prophets (Grand Rapids 2010).

Miller, John W., Meet the Prophets (Mahwah 1987).

Peterson, David L., The Prophetic Literature: an Introduction (Louisville 2002).

von Rad, G., The Message of the Prophets (SMC Press Ltd, London 1969).

Vogels, W., Les Prophètes (l’horizon du croyant; Novalis 1990).

COURSE EVALUATION

 • Paper: (5-8 pages) – 80%
 • Oral Exam: Historical/social/geo-political background – 20%

 

PASTORAL MANAGEMENT

CODE TITLE CREDITS NO. OF HOUR LECTURE / UNIT NO. OF HOURS / WEEK
TP

103.2

Pastoral Management 2 units 1 hour per unit 3 hours / week
Course Description:

 

This course provides an overview of pastoral management theory and present specific management skills to complement already acquired theological knowledge, pastoral abilities, and specialized competencies.

It is also offered as one mean to assist managers and pastors within the Church fulfill their stewardship responsibilities with competence and accountability as well as with satisfaction.

Bibliography:

 1. Kevin E. McKenna, Series Editor, A Concise Guide to Catholic Church Management, New York, USA: Ave Maria Press, 2010.
 2. William L. Pickett, A Concise Guide of Pastoral Planning, USA: Ave Maria Press, 2007.
 3. David S. Luecke and Samuel Southard, Pastoral Administration: Integrating Ministry and Management in the Church, Texas: Word Books Publisher, 1986.
 4. James D. Berkley, General Editor, Leadership Handbook of Management and Administration: Practical Insight from a Cross Section of Ministry Leaders, Michigan: Baber Books House, 1998.
 5. Charles E. Zech, Editor, The Parish Management Handbook: A Practical for Pastors, Administrators, and Other Parish Leaders, USA: Twenty-Third Publications, 2003.
 6. Aubrey Malphurs, The Dynamics of Church Leadership, Michigan, USA: Baker Books, 2003.
 7. Quirico T. Pedregosa, Jr., OP, Leadership for Mission, Quezon City: Philippines Dominican Center of Institution Studies, 2012.

 

 

PATRISTICS 

Course duration: 30 hours

Course description

The course is aim to provide an introduction to the Fathers of the Church, to their lives and their theology. The main themes are as follow: (1) Introduction. Patrology, patristics and early nosticis literature; (2) the apocryphal Bibles and the canonization of the New Testament; (3) the Apostolic Fathers; (4) Ignatius of  Antioch; (5) the martyrdom; (6) Justin Martyr and the Greek apologetic literature; (7) the nosticism; (8) Irenaeus of Lyon; (9) Alexandria between the 2nd and 3rd century: Clement and Origen; (10) patristic exegesis; (11) Tertulian and Cyprian; (12) Atanasio; (13) the Cappadocian Fathers: Basil the Great, Gregory of Nyssa, Gregory of Nazianzus; (14) Augustine.

Methods and requirements

The course’s methods include class lectures and group presentations and dialogues of various themes and assigned texts. Normally, each class begins with instructor’s lecture and continues with students’ presentations and dialogues. Students are thus expected to prepare personally assigned texts and to take part into the conversation with others in class. Each presentation will be led by a group of students and then includes the participation of the rest of class. Further, other materials and indications will be supplied by the instructor for the students’ further needs.

Key texts

Drobner, Hubertus R., The Fathers of the Church, Hendrickson Publishers, Massachusetts 2007.

Quasten, Johannes, Patrology, 4 Vol., Christian Classics, Inc., Maryland 1986.

Akin, Jimmy, The Fathers know best, Catholic Answers, San Diego 2010.

Other recommended texts

Berardino, Angelo di, Nuovo dizionario patristico e di antichità cristiane, 3 Vol., Marietti, Genova-Milano 2006.

Bosio, Guido – Covolo, Enrico dal – Maritano, Mario, Introduzione ai padri della Chiesa, 6 Vol., Società editrice internazionale, Torino 1990.

Chadwick, Henry, Early Christian Thought and the Classical Tradition, Oxford University Press, New York 1996.

Ferguson, Everett, ed., Encyclopedia of Early Christianity, Routledge, New York 1999.

Marthaler, Berard L., ed., New Catholic Encyclopedia, 15 Vol., The Catholic University of America, Washington 2003.

Schaff, Philip, Fathers of the Church, Christian Classics Ethereal Library, 1885.

Course assessment

This course will be assessed as follows:

 • Class participation: 10%
 • Group presentations: 20%
 • Oral exam: 70%

Course structure

Topic Readings Presentation
1. Introduction.

Patrology, patristics and early christian literature

Drobner, Hubertus R., The Fathers of the Church, 3-5.

Quasten, Johannes, Patrology, Vol. 1, 1-20.

2. The apocryphal Bibles and the canonization of the New Testament Drobner, Hubertus R., The Fathers of the Church, 9-43.

Quasten, Johannes, Patrology, Vol. 1, 106-150.

3. The Apostolic Fathers Drobner, Hubertus R., The Fathers of the Church, 45-58.

Quasten, Johannes, Patrology, Vol. 1, 40-92.

4. Ignatius of  Antioch Quasten, Johannes, Patrology, Vol. 1, 63-75.
5. The martyrdom. Justin Martyr and the Greek apologetic literature Drobner, Hubertus R., The Fathers of the Church, 69-103.

Quasten, Johannes, Patrology, Vol. 1, 176-185.

6. The gnosticism Drobner, Hubertus R., The Fathers of the Church, 104-116.

Quasten, Johannes, Patrology, Vol. 1, 254-275.

7. Irenaeus of Lyon Drobner, Hubertus R., The Fathers of the Church, 117-125.

Quasten, Johannes, Patrology, Vol. 1, 287-313.

8. Alexandria between the 2nd and 3rd century: Clement and Origen Drobner, Hubertus R., The Fathers of the Church, 126-147.

Quasten, Johannes, Patrology, Vol. 2, 5-100.

9. The school of Antioch Quasten, Johannes, Patrology, Vol. 2, 121-146.
10. Tertulian and Cyprian Drobner, Hubertus R., The Fathers of the Church, 149-179.

Quasten, Johannes, Patrology, Vol. 2, 246-381.

11. Atanasio Drobner, Hubertus R., The Fathers of the Church, 246-250.

Quasten, Johannes, Patrology, Vol. 3, 20-79.

12. The Cappadocian Fathers: Basil the Great, Gregory of Nyssa, Gregory of Nazianzus Drobner, Hubertus R., The Fathers of the Church, 266-289.

Quasten, Johannes, Patrology, Vol. 3, 203-295.

13. Augustine Drobner, Hubertus R., The Fathers of the Church, 386-424.

Quasten, Johannes, Patrology, Vol. 4, 342-458.

 

PENTATEUCH

Course duration: 45 hours

Course Description

The Pentateuch, the first five books (Genesis to Deuteronomy), is an essential part of the Holy Scriptures, recognized as such by Jews and Christians. The Pentateuch has a wide range of contents. It starts with the so-called Primeval History (Gen 1-11), followed by the story of Abraham’s family (Gen 12-50). It continues with the story of God’s delivery of the Israelites, now as a people, from their slavery in Egypt into the Promised Land, as a free people, in which God manifests Himself as their own God, who establishes a covenant with them, giving them the laws, and demanding them to be faithful to Him (Exodus to Deuteronomy).

This course focuses on some important aspects of the Pentateuch as follows:

 1. The Creation of the World (Gen 1:1 – 2:24)
 2. Human Sins and and Divine Promises (Gen 3:1-24; 4:1-16; 6:1-8; 6:9 – 9:17)
 3. The story of Abraham and the Blessings of the Nations (Gen 11:27 – 12:9; 12:10-20; 13:1-18; 14:1-24; 18:1 – 19:38; 21:1-21; 22:1-24)
 4. The Lord God as revealed to Moses (Exod 1:1- 2:25; 3:1 – 4:23; 4:24-31)
 5. The Passover (Exod 12:1-41; 12:42-50; 12:51 – 13:16; 13:17-22; 14:1-31)
 6. The Covenant at Sinai (Exod 19:1 – 24:11)
 7. The Sacrificial System (Lev 1:1 – 7:38; 16:1-34; 17:1-16)
 8. Holiness and Uncleanness (Lev 11:1-47; 12:1-8; 13:1 – 14:57; 15:1-33)
 9. Grumblings against God and His human leaders (Exod 15:22-27; 16:1-36; 17:1-7; Num 11:1 – 12:16; 13:1 – 14:45; 16:1-35.41-50; 20:2-13; 21:4-9; cf. rebellion of Israel in the camp – Exod 32:1 – 33:6)
 10. Love and Loyalty to God (Deut 6:1-9.10-19.20-25; 7:1-26; 8:1-9.10-20)

Recommended Literature

 1. BOORER SUZANNE, The Promise of the Land as Oath: A Key to the Formation of the Pentateuch (Walter de Gruyter, 1992)
 2. BROWN RAYMOND E. – FITZMEYER JOSEPH A. (eds.), The New Jerome Biblical Commentary (Prentice-Hall, 1993)
 3. CLINES DAVID J.A., The Themes of the Pentateuch (JSOTSup 10; Sheffield, 2004)
 4. EMERTON JOHN A., Studies in the Pentateuch (Vetus Testamentum Supplements 41; Brill, 1990)
 5. GESUNDHEIT SHIMON, Three Times a Year: Studies on Festival Legislation in the Pentateuch (Forschungen zum Alten Testament 82; Mohr Siebeck 2012)
 6. GOUDER MICHAEL D., The Psalms of Asaph and the Pentateuch: Studies in the Psalter III (JSOTSup 233; Sheffield, 1996)
 7. NICHOLAS ANDREW D., The Trickster Revisited: Deception as a Motif in the Pentateuch (SBL 117; Peter Lang, 2009)
 8. SAILHAMER JOHN, The Pentateuch as Narrative: A Biblical Theological Commentary (Zondervan, 1992)
 9. SETERS JOHN VAN, The Pentateuch: A Social Science Commentary (Sheffield, 1999)
 10. SKA JEAN-LOUIS, Introduction to the Reading of Pentateuch (Einsenbrauns, 2006)
 11. WATTS JAMES W., Reading Law: The Rhetorical Shaping of the Pentateuch (Biblical Seminar 59; Sheffield, 1999)
 12. WHYBRAY NORMAN R., Introduction to the Pentateuch (Eerdmans, 1995)
 13. Other Biblical Commentaries available in the Library

 

PRACTICE OF IGNATIAN SPIRITUALITY

CODE TITLE CREDITS NO. OF HOUR LECTURE / UNIT NO. OF HOURS / WEEK
TP

108

Practice of Ignatian Spirituality 5 units 1 hour per unit 3 hours / week
Course Description:

1.     Theoretical input aims to help students understand

a.     Fundamental elements in Ignatian spirituality that can be applied in spiritual direction and discernment in the pastoral context of Vietnam.

b.     Difficulties and challenges that a spiritual director may face

c.      Suggestions of possible solutions taken from psychological and theological perspectives

2.     Practice aims at three goals:

a.     Providing and practicing some necessary standards concerning a trained spiritual director

b.     Analyzing and handling some paradigm cases

c.      Analyzing and handling some actual/real cases of the participants (students)

Bibliography:

1.     The Spiritual Exercises of St. Ignatius. A translation and Commentary by George E. Ganss, S.J. Institute of Jesuit Sources, St. Louis, 1992. ISBN 0-912422-86-6 (Students may use a Vietnamese translation).

2.     Autobiography of St Ignatius (e-book in English is available).

3.     Power Points from the Instructor.

4.     Materials to be distributed in the class

 

 

PREACHING AND PRESIDING AT LITURGICAL CELEBRATIONS

CODE TITLE CREDITS NO. OF HOUR LECTURE / UNIT NO. OF HOURS / WEEK
TP

102

Preaching and Presiding at Liturgical Celebrations 2 units 1 hour per unit 3 hours / week
Course Description:

This course has its purpose to provide the priestly candidates basic guides to prepare their homilies in their new situation as pastors.

Bibliography:

a. Preaching

 1. Alvin C. Rueter, Making Good Preaching Better: A Step-by-Step Guide to Scripture-Based, People-Centered Preaching, Minnesota: The Liturgical Press, 1997.
 2. George R. Fitzgerald, C.S.P., A Practical Guide to Preaching, New York: Paulist Press, 1980.
 3. Ronald J. Allen, Preaching: An Essential Guide, Nashville: Abingdon Press, 2002.
 4. Paul Edwards, The Practical Preacher: Handy Hints for Hesitant Homilists, Minnesota: The Liturgical Press, 1994.
 5. O.C. Edwards, Jr., Elements of Homiletic: A Method for preparing to Preach, New York: Pueblo Publishing Company, 1982.
 6. Robert P. Waznak, S.S., An Introduction to the Homily, Minnesota: The Liturgical Press, 1998.
 7. Hoang Xuan Viet, Hung Bien Thanh (Holy Eloquence), HCM city: Oriental Publishing House, 2011.

b. Presiding

 1. Directory for Masses with Children, Sacred Congregation for Dinvine Worship, November 1, 1973.
 2. Document on the Liturgy: 1973 – 1979 – Conciliar, Papal, and curial Text, Collegevill, Min.: The Liturgical Press, 1982.
 3. Guidelines for Concelebration of the Eucharist, Bishops’ Committee on the Liturgy, 1999.
 4. Eucharisticum Mysterium, Intruction, Sacred Congregation of Divine Worship, May 27, 1967.
 5. Smolarski, S.J., Denis C. How Not to Say Mass: A Guidebook on Liturgical Principles and The Roman Missal, New York: Paulist Press, 2003.
 6. Smolarski, S.J., Denis C., The General Instruction of the Roman Missal 1969-2002: A Commentary, Collegeville, Minn: The Liturgical Press, 2003.
 7. Smolarski, S.J., Denis C., Eucharistia: A Study of the Eucharistic Prayer, New York: Paulist Press, 1982.
 8. Smolarski, S.J., Denis C., The Mass, Chicago: Liturgy Training Publications, 2002.
 9. Emminghaus, Johannes H., The Eucharist: Essence, Form, Celebration, Collegeville, Minn: The Liturgical Press, 1978.
 10. Turner, Paul. A Guide to the General Instruction of the Roman Missal. Chicago: Litugical Training Publications, 2003.
 11. Wagner, Nick., Modern Liturgy Answers the 101 Most-Asked Questions about Liturgy, San Jose: Resource Publications, Inc., 1996.

 

REVELATION and FAITH

An Introductory Way of doing Fundamental Theology

COURSE DURATION: 45 hours

Description

This is one of the first courses to be offered to first year students. It is an introductory course to theology in general and to fundamental theology in particular. It comprises, therefore, an introduction to theology. It then covers the two main issues usually studied in what is usually called fundamental theology – Revelation and Faith.

The course takes a historical survey of how the reality of Revelation and Faith is understood, questioned and systematically conceptualized. It takes into account the diversity of the notion of Revelation, and therefore of Faith, through the ages.

It then offers a practical reflection on the personal and communal nature of Faith.

Course Objective

The course’s objective is to help the students:

– To get an overview of the nature and function of theology, its contextual character, its method and branches in current faculties.

– To understand clearly the role and significance of Fundamental Theology based on its different definitions; its distinctness and relation to other theological disciplines.

– To obtain in a profound and solid manner the nature and dynamic of the issues raised by traditional and modern thinkers concerning Revelation and Faith.

– To practice a contextual way of understanding and of reflecting on the nature of Revelation and the life of Faith, applying particularly in the social context of the Church in Vietnam .

 1. Instructional Methods

– Class lecture.

– Class discussion.

– Summary, reflection papers.

– Research papers.

 1. Course Topics
 1. Introduction to Theology
 2. What is theology? What does theology do?
 3. Basic concepts in theology (revelation, faith, belief, doctrine, dogma, etc.).
 4. Common issues in theology (Faith and reason; faith and culture; faith and sciences; theology and philosophy; theology and the Sacred Scriptures, etc.).
 5. The theological disciplines; school of theologies.
 6. Methods of doing theology.
 7. What is Fundamental Theology?
 1. Revelation – A historical Survey
 2. The Notion of Revelation
 3. The reality of Revelation in the Sacred Scriptures
 4. The reality of Revelation according to the Church Fathers
 5. Theology of Revelation in the Church history
 6. Dei Verbum
 7. Models of Revelation

III. Faith

 1. The reality of Faith in the Sacred Scriptures
 2. Models and issues of faith
 3. A Practical Theological Reflection on Faith
 4. The starting point of Faith
 5. The structure of Faith
 1. Textbooks and Materials

BEVANS, STEPHEN B.. Models of Contextual Theology. Manila. 2003.

___________________. An Introduction to Theology in Global Perspective. New York. 2009.

DULLES, AVERY R., SJ. Models of Revelation. New York. 1992.

_____________________. The Assurance of Things hoped for. New York.1994.

HAIGHT, ROGER. Dynamics of Theology. Bangalore. 2002.

HIGGINS, GREGORY C. Christianity 10 – A Textbook of Catholic Theology. New York. 2007.

IMMINK, F. GERRIT. Faith – A Practical Theological Reconstruction. Trans. Reinder Bruinsma. Cambridge. 2005.

JOHNSTON, DEREK. A Brief History of Theology. London, New York. 2008.

LATOURELL, RENÉ, SJ. Theology of Revelation. New York. 1967.

 1. Grading Plan

Short reflection papers (1-2 pages/3-5 papers)                 35%

Class discussions                                               15%

Research papers  (3-5 pages/1-2 papers)             50%

SACRAMENTS OF HEALING: PENANCE AND ANOINTING

Sacraments of Vocation: Holy Orders and Christian Marriage

The two courses aim to help students grasp basic understanding of the Sacraments for ministering the people of God. The historical and theological analyses of the Sacraments of Healing, particular the Sacrament of Penance, are further developed and put into practice by another seminar on Ad Audiendas Confessiones. The two courses also provide a suitable preparation for those who are to be ordained to the Holy Orders — diaconate and priestly  ministries — with useful theological and pastoral reflection.

Bibliography

 1. Benedict XVI, Sacramentum Caritatis, 22.02. 2007
 2. Benedict XVI, Omnium In Mentem, 26.10. 2009
 3. John Paul II, Pastores dabo vobis, 25.03.1992
 4. John Paul II, Ordinatio sacerdotalis, 22.05.1994
 5. John Paul II, Ecclesia De Eucharista, 17.04.2003
 6. Paul VI, Sacrum Diaconatus Ordinem, 18.06.1967
 7. Paul VI, Ministeria quaedam, 15.08.1972
 8. André Duval, Des sacrements au concile de Trente, Paris, Cerf, 1985.
 9. Alexandre Ganoczy, La doctrine catholique des sacrements, Paris, Desclée, 1988
 10. Joseph Lécuyer, Le sacrement de l’ordination. Recherche historique et théologique, Paris, Beauchesne, 1983
 11. Karl Rahner, Église et sacrements, Paris, DDB, 1970
 12. Ambroise De Milan, La Pénitence, Paris, Cerf, 1971
 13. Bruno Dufour, Le sacrement de penitence et le sacrament de l’onction des maladies. Commentaire des canons 959-1007, Paris, Tardy, 1989
 14. Louis-Marie Chauvet et P. De Clerck, Le sacrement du pardon entre hier et demain, Paris, Desclée, 1993.

 

SOCIAL ETHICS

 

COURSE DESCRIPTION

Social ethics is a part of morality theology which focuses on socially shared patterns of moral judgments and behaviors at macro level as well as micro one. Following perspective of social ethics as an applied Catholic Ethics on macro level, the course introduces some main elements of social ethics like: Bible, principles of social ethics in Church’s social teaching (CST) and social understanding. Then, students can apply a model process of ethical reflection, argument, and decision‐making to a concrete social issues.

METHODOLOGY OF COURSE AND COURSE MATERALS

The course is built on interaction between two partners: the lecturer and students. It means each partner has its own work. In class, the lecturer shares his topics of social ethics; students read books and articles at home and present home work. Nevertheless, the methodology relies on the active participation of students.

 1. Requirement readings:
 • Docat: Phải làm gì? Học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo, Ủy ban Giáo lý Đức tin – HĐGMVN (dịch), Vietnam: NXB Tôn giáo, 2017.
 • Catholic moral theology and social ethics, a new method, Christina A. Astorga, New York: Orbis books, 2014.
 • Đạo đức học Kitô giáo, thần học luân lý dưới ánh sáng Công đồng Vatican, Thần học luân lý, chuyên biệt 2 và 3 Karl H. Perchke, S.V.D, Tủ sách chuyên đề.
 • Compendium of the Social doctrine of the Church, 4th printing, Pontifical council for Justice and Peace, U.S.A: USCCB printing, 2007. (hoặc bản dịch Việt Ngữ “Tóm lược học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo, Hội đồng Giám mục Việt Nam – Ủy ban bác ái xã hội, Việt Nam: NXB Tôn giáo, 2007).
 • Catholic social teaching, our best kept secret, 2nd Edition, Peter Henriot, Edward P. Deberri, Michael J. Schultheis, Australia: Collins Dove, 1989.
 • Một cái nhìn về Giáo huấn xã hội Công giáo, Gm. Nguyễn Thái Hợp, O.P, TP.HCM: NXB Phương Đông, 2010.
 • The social doctrine of the Church revisited, a guide for study, Hervé Carrier, S.J, Quezon city, The Philippines: Tru-copy printing press, Inc, 1990 (hoặc bản dịch Việt ngữ của giáo sư Nguyễn Đăng Trúc, file in word document).
 • Các thông điệp xã hội, từ Đức Leo XIII đến Đức Gioan Phaolo II, bản dịch Việt Ngữ của Đại chủng viện thánh Giuse, Tổng giáo phận Saigon. Dịch từ bộ sưu tập các thông điệp xã hội của Centre de Recherche et Action Sociales (CERAS), 1985.
 1. Further readings:
 • The social justice agenda, justice, ecology, power and the Church, Donald Dorr, Quezon city, the Philippines: Claretian publication, 1993.
 • Selected (soft) articles given by the lecturer in part III below.

 

FOCUSES OF THE COURSE AND READINGS

Moral theology

 • Thần học luân lý tổng quát, Mark Đoàn Quang, CMC.
 • Chương 7: Thần học luân lý: đức tin và lối sống Kitô giáo, John R. Popiden.
 • Vatican II and theological ethics, James F. Keenan, S.J, Theological Studies 74 (2013).
 • Thần học luân lý – một cái nhìn mới, Phêrô Trần Mạnh Hùng, Việt Nam: NXB Tôn giáo, 2004.
 • Về vai trò của đạo đức tôn giáo trong đời sống xã hội, Đặng Thị Lan, Tạp chí Triết học.

Social ethics

 • Đạo đức học Công giáo Roma: ba cách tiếp cận, tác giả: Brian Berry, chuyển ngữ do linh mục Trần Mạnh Hùng, STD.
 • Catholic Social Justice, Theological and Practical Explorations, edited by Philomena Cullen, Bernard Hoose and Gerard Mannion, 2007, Published by T&T Clark A Continuum imprint The Tower Building, 11 York Road, London SE1 7NX 80 Maiden Lane, Suite 704, New York, NY 10038.
 • Christian ethics as an adequate ethical system in the context of modern culture: a theological analysis and critical evaluation, Russell A. Morris and Dr. Noel B. Woodbridge.
 • Religious Ethics, A Sourcebook, Arthur Dobrin, Editor, 2002, Hofstra University Hempstead, New York, USA.
 • The Biblical basis for social ethics, René Padilla.
 • Using the Bible in Christian Ethics, Clive Beed and Clara Beed, article 14, Vol. 3, 10.02.2014, Journal of Religion and business Ethics, DePaul University.
 • The bible’s role in Christian ethics, john brunt and Gerald Winslow, Andrews University Seminary Studies, Spring 1982, Vol. 20, No. 1, 3-21.
 • The Christian and social Ethics, studies in Ethical decision – making, 1990, Daniel J. Lewis, Diakonos Inc., Troy, Michigan, U.S.A.
 • Protestants and Catholics: Similar Work Ethic, Different Social Ethic, Benito Arruñada, September 2010, Barcelona Economics Working Paper Series, Working Paper nº 497.
 • A social ethic approach to social problems, anonymous.
 1. Catholic social teaching

(Source: http://ghxhcg.com/article.aspx?id=797)

 • Giáo huấn xã hội của Giáo Hội là gì? Tạp chí Giáo huấn xã hội của Giáo Hội, số 1, ngày 15.6.2012.

 

 1. Sociological perspective
 • Xã hội học, Phạm Tất Dong – Lê Ngọc Hùng, NXB Đại học quốc gia Hà Nội, 2nd printing, 2001.
 • Một số lý thuyết xã hội (one page), anonymous.
 • Sociology: A Catholic Critique, Paul Sullins, Catholic University.

EVALUATION ON THE COURSE

 1. Summary papers (30%)
 2. Topic presentation of social encyclicals and social issues (30%)
 3. Final paper on the model process of ethical reflection, argument, and decision‐making to a concrete social issues suggested by Christina Astorga in “Catholic moral theology and social ethics, a new method” (40%). The process must have three main elements: Vision (culture, religion, scriptures, systematic theology), norm (Church’s social teaching) and choice (primacy of context – thinking with stories, a larger framework for thinking with stories, systematic moral analysis and Ignatian discernment and judgment and decision). The paper has maximum 10 pages (minimum 6 pages) A 4, font 12, line space 1.5.

Reading Course on

Themes In Christian Faith

 1. Yêu cầu

– Biết và nhớ lịch sử của các quan niệm thần học liên quan đến các chủ đề chính của đức tin Kitô giáo.

– Nắm vững ý nghĩa thần học của các chủ đề đó, cũng như biết cách lập luận để giải thích các chủ đề đó.

– Có một cái nhìn bao quát về các chủ đề và nối kết chúng với nhau.

 1. Hình thức

– Đọc trước bài ở nhà, dựa vào các câu hỏi mà giáo sư đưa trước.

– Viết 3-5 trang cho mỗi bài đọc, thành một bài viết có kết cấu mạch lạc (cố gắng giải đáp đầy đủ mọi câu hỏi nêu ra, nhưng không phải là một bản các câu trả lời rời rạc cho các câu hỏi).

– Trình bày và thảo luận trên lớp; có thể đặt câu hỏi, thắc mắc để giáo sư trả lời và giải thích thêm.

III. Nội dung

Gồm 8 buổi lớp với các đề tài như sau:

– Ngày I: Faith, Theology and Belief.

– Ngày II: Toward a Theology of Human Existence.

– Ngày III: Revelation.

– Ngày IV: The Christian Understanding of God; The Trinity.

– Ngày V: The Christ of the Twentieth Century Theology; Special Questions in Christology.

– Ngày VI: The Church today: Its Nature and Mission.

– Ngày VII: Special Questions in Ecclesiology.

– Ngày VIII: Christian/Human Destinty: The Kingdom of God.

* Tài liệu lấy từ cuốn:

Richard P. McBrien. Catholicism. Minneapolis: Winston Press, 1981.

 1. Các câu hỏi
 2. Câu hỏi chung cho tất cả các bài

– Bạn thấy học được điều gì qua bài này?

– Bài viết giải đáp những thắc mắc nào của bạn?

– Có điều gì bạn chưa hiểu hoặc không đồng ý?

– Bạn thấy các bài đã đọc liên hệ với nhau thế nào?

 1. Câu hỏi riêng cho từng bài: Sẽ phát trên lớp.

MÔN THÁNH VỊNH VÀ CÁC SÁCH KHÔN NGOAN

Số tiết: 45

(Psalms and Wisdom Literature – Psaumes et Les Livres De La Sagesse)

Mục đích

Môn Thánh vịnh và Các Sách Khôn Ngoan nhắm đến những mục tiêu sau :

– Về Thánh vịnh: giúp sinh viên cảm nếm hương kinh của con người Thánh Kinh qua Thánh Vịnh, để hiểu rằng Thánh Vịnh là tiếng kêu của con người lên cùng Thiên Chúa. Mọi tiếng kêu lên cùng Thiên Chúa, dù là tiếng ca ngợi hay tiếng than van, thậm chí tiếng nổi loạn, đều có thể thành lời cầu nguyện. Xuyên qua những lo âu của thử thách, cuối cùng tất cả sẽ trở thành lời tụng ca Thiên Chúa.

– Về Các Sách Khôn Ngoan: giúp sinh viên tiếp cận luồng suy tư của những nhà hiền triết, vốn là những suy tư chắt lọc từ kinh nghiệm cuộc sống và có khi không đồng nhất. Qua suy tư của các hiền triết, chúng ta cũng khám phá huyền nhiệm của cuộc sống mà lý trí con người có lúc phải cúi đầu suy gẫm….

Từ đó, giúp sinh viên khám phá Lời Chúa liên quan đến cuộc sống hiện tại.

Phương pháp

Để đạt mục những tiêu trên, không cách nào khác là giúp sinh viên đọc và hiểu bẳn văn Thánh Kinh với các bước sau :

– Để hiểu bản văn Thánh Vịnh và Các Sách Khôn Ngoan, sinh viên cần học hiểu đôi chút về bối cảnh lịch sử của cuốn sách.

– Nghiên cứu những thánh vịnh tiêu biểu và những đoạn then chốt trong Các Sách Khôn Ngoan.

– Nghiên cứu bản văn theo phương pháp đọc Thánh Kinh như phê bình lịch sử, trình thuật thuật truyện… sẽ được phối hợp. Đồng thời theo cách khảo sát bản văn được trình bày bởi Gérad Billon, Philippe Gruson, Pour lire l’Ancien Testament, Paris : Cerf, 2007.

– Giúp và phấn khích sinh viên quen dần cách tự khám phá bản văn Thánh Kinh để sau này sinh viên có thể tự mình khám phá bản văn qua việc tra cứu tài liệu trong thư viên.

Nội dung

 1. Thánh Vinh Giới thiệu khái quát về bộ Thánh Vinh. Nghiên cứu một vài thánh vịnh tiêu biểu theo nhóm :
 2. Nhóm Thánh vịnh Ca tụng :

Thánh Thi (sẽ đọc Tv 8; 103; 104; 136; 114); Ca tụng Thiên Chúa là vua (sẽ đọc Tv 96);  Thánh ca Sion (sẽ đọc Tv 122; 84); Vương triều trần thế (sẽ đọc Tv 110)

 1. Nhóm Thánh vịnh cầu xin : Cầu xin; Tín Nhiệm; Tạ ơn (sẽ đọc Tv 22; 51; 89)
 2. Nhóm Thánh vịnh giáo huấn (sẽ đọc Tv 1; 49; 73; 139).
 3. Các Sách Khôn Ngoan
 4. Sách Gióp : nhìn tổng thể theo phương pháp trình thuật thuật truyện (Analyse narrative) và phê bình lịch sử.
 5. Sách Giảng Viên : nhìn tổng thể theo phương pháp trình thuật thuật truyện, và phê bình lịch sử.
 6. Sách Châm Ngôn, sách Huấn Ca, sách Khôn Ngoan, sách Diễm Ca : đọc một vài đoạn tiêu biểu.

– Sách Châm Ngôn : luồng văn chương khôn ngoan ngoại giáo và nét riêng của luồng văn chương khôn ngoan Do Thái trong sách Châm Ngôn.

– Sách Huấn Ca và sách Khôn Ngoan : thông điệp trong bối cảnh mà sách ra đời.

– Quan sát tiến triển dòng suy tư của các hiền nhân, chẳng hạn : vấn nạn về sự dữ; vấn nạn thưởng phạt; vấn nạn sau cái chết, bên kia thế giới; Giao thoa giữa nền minh triết Israel và nền minh triết gọi là “dân ngoại”…

Thư mục

CLINES, D.J.A., Job 1 – 20, (Word Biblical Commentary 17), Dallas .Word, 1989.

HABEL.N.C. The Book of Job. A Commentary, Philadelphia (Pens.). The Westminster Press, 1985.

LO, Alison, An analysis of Job 28 in the Contexte of Job 22 – 31, Brill, Leiden. Boston, 2003.

Fox, Michael V.,  Qohelet and His Contradictions. Sheffield: The Almond Press, 1989, (JSOT. Supplement ; 71).

Fox, Michael V., A Time to tear down and a Time to build up : a rereading of Ecclesiastes. Cambridge : W.B. Eerdmans, 1999.

Krüger, Thomas,  Qohelet / Trad. par O.C. Dean Jr. Minneapolis : Fortress Press, 2004. Original: Krüger, Thomas,  Kohelet (Prediger). Neukirchen – Vluyn : Neukirchener Verl, 2000.

Lauha, Aarre,  Kohelet. Neukirchener Verlag, 1978.

Lohfink, Norbert,  Qohelet / Trad. par S. McEvenue. Minneapolis : Fortress Press, 2003. Original:  Lohfink, Norbert,  Kohelet. Echter Verlag, 1980.

Murphy, Roland.  E.,   Ecclesiastes. Nashville : Thomas Nelson, 1992 (World Biblical Commentary ; 23a).

– BARTON, J. and MUDDIMAN, J., The Oxford Bible Commentary. Oxford University Press. 2001 (2007),

Introduction To  Hebrew Poetry : Job, Psalms [ The New Interpreter’s Bible, 12 vols], vol IV. Nashvill: Abingdon Press, 1996.

Introduction To Wisdom Literature : Proverbs, Ecclesiates, Song of Songs, Wisdom, Sirach [The New Interpreter’s Bible, 12 vols], vol V. Nashvill: Abingdon Press, 1997.

– The Anchor Bible, Vols 15 (Job), 16, 17A, 17 (Psalms), 18A, 18B, 18C (Proverbs – Ecclesiates), 7C (Song of Songs), 43 (The Wisdom of Solomon), 39 (The Wisdom of Ben Sira), Doubleday.

– The Anchor Bible Dictionary (6 vols), Doubleday, 1992.

 

THE TRINITY

CODE TITLE CREDITS NO. OF HOUR LECTURE / UNIT NO. OF HOURS / WEEK
TD

102

Trinity 3 units 1 hour per unit 3 hours / week
 

Course Description: This course is a study of the Christian doctrine of the Trinity, it will examine the Trinitarian tradition of the Church, and will discuss the mystery of God in the view that the understanding of God as triune is the distinctive Christian form of monotheism, within the context of contemporary theological movements and problems for belief

Goals include:

1.     understanding Revelation as the source of Trinitarian doctrine

2.     examining the questions which gave birth to Trinitarian theology and the Church’s magisterial articulations

3.     acquiring a working knowledge of the language and categories of thought that are used to speak about the divine Mystery

4.     recognizing and appreciating contemporary problems posed for believers, and possible responses to them.

Bibliography:

 

 1. Kasper, Walter. The God of Jesus Christ. New York: Crossroad, 1989.
 2. Mowry-Lacugna, Catherine. God for Us:The Trinity and Christian Life. San Francisco: Harper Collins, 1991.
 3. Murray, John Courtney. The Problem of God. New Haven: Yale University Press, 1964.
 4. Pannenberg, W. Systematic Theology Vol 1, chps 5 & 6. Grand Rapids: Eerrdmans, 1991
 5. Peters, T. God as Trinity. Louisville: Westminster/John Knox, 1993
 6. Rahner, Karl. The Trinity. London: Burns and Oates, 1970.

 

THEOLOGY OF THE SPIRITUAL EXERCISES

 

CODE TITLE CREDITS NO. OF HOUR LECTURE / UNIT NO. OF HOURS / WEEK
TD

108.2

Theology of the Spiritual Exercises 2 units 1 hour per unit 3 hours / week
Course Description:

 

This course offers in-depth studies of the theology that lays foundation for Ignatian spirituality in areas such as Ignatian discernment, and Jesuit mission and inculturation.  The core reading materials will come from Ignatius’ own writings, including the Autobiography and the Spiritual Exercises, along with the writings of contemporary Ignatian scholars on the topic.  The course is organized as a seminar, and class participation is expected and valued highly. Student evaluation consists of 3 short reflection papers coming out from assigned readings/group discussion, and a final research project.

Bibliography:

 

 1. Chapter 4, “The Sources and Characteristic traits of St. Ignatius Spirituality” of GUIBERT, Joseph,  The Jesuits:  Their Spiritual Doctrine and Practice, W. Young transl., G. Ganss ed., The Institute of Jesuit Sources, St. Louis 1964, 152 – 181.
 2. ARRUPE, Pedro, “The Trinitarian Inspiration of the Ignatian Charism,” Studies of Jesuit   Spirituality, Institute of Jesuit Source, St. Louis 2001, 33/3.
 3. ASCHENBRENNER, George, “Becoming Whom We Contemplate,” The Way Sup 52 (1985) 30 – 42.
 4. DUFNER, Andrew, “The Ignatian Spiritual Exercises and the New World-View,” The Way Sup 76 (1993) 3 – 12.
 5. FLEMING, David, “The Ignatian Spirituality Exercises:  Understanding a Dynamic,” Notes on the Spiritual Exercises of St. Ignatius of Loyola, The Best of the Review – 1, Review for Religious, St. Louis 1996, 2 – 18.
 6. HAIGHT, Roger, “Theology and Ignatius’ Spiritual Exercises,” The Way Sup 70 (1991) 91 – 100.
 7. _____, “Expanding the Exercises,” Studies of Jesuit Spirituality, Institute of Jesuit Source, St. Louis 2010, 42/2.
 8. ROMERO, Oscar, “Reflections on the Spiritual Exercises,” The Way Sup 55 (1986) 100 – 106.
 9. SHELDRAKE, Philip, “Imagination and Prayer,” The Way Sup 24 (1984) 92 – 102.

 

TÌM HIỂU TIN MỪNG MATTHÊU VÀ MACCÔ

Số tiết: 45

 

Sau khi bàn về những vấn đề của Nhất Lãm, Sinh viên sẽ tìm hiểu cách tổng quát Tin Mừng Matthêu, Maccô. Phân tích cấu trúc văn chương và phương pháp phê bình bản văn sẽ được giới thiệu nhằm giúp sinh viên nghiên cứu và chú giải một bản văn Tin Mừng, để khám phá chân dung của Đức Giêsu và các giáo huấn của Ngài, và để làm sáng tỏ những chủ đề chính của các sách Tin Mừng. Khóa học sẽ chọn một vài đoạn văn cụ thể để phân tích và chú giải.

Khóa học giúp sinh viên có thể:

 • Chỉ ra những bối cảnh lịch sử của từng Tin Mừng
 • Hiểu được cấu trúc của Tin Mừng Nhất Lãm
 • Tìm hiểu những chủ đề chính của Tin Mừng Matthêu và Maccô
 • Chú giải một bản văn Kinh Thánh
 • Chỉ ra được những điểm thần học nổi bật của Nhất Lãm.

Lượng giá:

 • Chú giải một đoạn văn Tin Mừng Matthêu hoặc Maccô (7-8 trang)
 • Oral examination
 • Trình bày (theo nhóm) 02 chủ đề: Ngày Sabbát và Luật thanh sạch

 

BIBLIOGRAPHY

Tin Mừng Matthêu

 • Davies, W. D. and Dale Allison. The Gospel According to Matthew, 2 vols. (ICC; Edinburgh: T. & T. Clark, 1991).
 • France, R. T. The Gospel of Matthew. (MI: Eerdmans Pub. 2007).
 • Hagner, D. A., Matthew (WBC 33; Dallas 1993).
 • Harrington, D., The Gospel according to Matthew (Sacra Pagina 1; MN: Collegeville 1991).
 • Keener, Craig., Matthew (The IVP New Testament Commentary; Downers Grove: InterVarsity, 1997).
 • Long, Vũ P., Các Bài Tin Mừng Matthêu Dùng Trong Phụng Vụ (Hà Nội: Nxb Tôn giáo 2007).
 • Luz, Ulrich, Matthew (Hermeneia: a Critical and Historical Commentary on the Bible; MI: Fortress Press 2001-2007).
 • Turner, David L., Matthew (BECNT; MI: Grand Rapids, 2008).

Tin Mừng Maccô

 • Donahue, John R., and Daniel J. Harrington. The Gospel of Mark (Sacra Pagina; MN:Collegeville, 2002).
 • Edwards, James R., The Gospel according to Mark. (The Pillar New Testament Commentary; MI: Grand Rapids, 2002).
 • Evans, Craig A. Mark (WBC 34; Nashville: Thomas Nelson Publishers, 2001).
 • France, R. T., The Gospel of Mark: A Commentary on the Greek Text. (MI: Grand Rapids, 2002).
 • Stein, Robert H., Mark (BECNT; MI: Grand Rapids, 2008).

 

TRINITARIAN THEOLOGY

 

GENERAL INFORMATION

Description:  This course is adapted from ST 2315 taught at JST for the students in the Master of Divinity/Sacred Theology Bachelor Program.  It attempts a foundational theological inquiry into the nature of God as understood by the Christian community as Three “Persons” in One “Substance.”  The Trinitarian understanding of God emerges from sustained reflection on Christian consciousness of experiencing the divine in the person of Jesus Christ and in the power of the Holy Spirit. This survey course traces the development of Christian reflection on the Trinity from the scriptural sources through the modern period.  In addition to the classical views on the doctrine, reflections by contemporary authors will be considered.

Learning  Goals:  We shall examine how the divine nature and understood, described, experienced and portrayed throughout the history of Christianity.  Course participants will be able to

(1) describe the primary scriptural, liturgical and early Church sources which have shaped the doctrine and understanding of the Trinity;

(2) compare and contrast central theological figures in the medieval and modern period who have reflected on this core Christian mystery;

(3) correlate the doctrine of the Trinity with a pastoral question in which the understanding of God touches on an interreligious, liturgical, counseling, or cultural/social issue.

Total time: 15 sessions of 3 hours each = 45 hours of class.

Prerequisite: New Testament and Ancient Church History

COURSE ASSESSMENT AND GRADE

(1)  Class Preparation and Participation (40%):  A daily report including (1) a short list of the main points of the reading AND (2) two to three major issues and/or questions that concern you in the reading. Group report is encouraged. Students are expected to come to class with preparation to participate in the discussion.

(2) Midterm project (20%):  Presentation of a modern approach to Trinitarian theology (See sessions 11 and 12).  Introduce the person, his/her context and your assessment of his/her impact on Trinitarian thought (some extra research might be required).

(3) A Final Exam (40%):  Due date to be discussed.

 

REQUIRED TEXTS

 

 1. Gerald O’ Collins, The Tripersonal God: Understanding and Interpreting the Trinity (Paulist, 1999) — all chapters
 2. William Rusch, The Trinitarian Controversy (Fortress, 1980)  — all chapters
 3. Catherine Mowry Lacugna, God For Us: the Trinity and Christian Life (HarperCollins, 1991) – Chapters 2-4 only
 4. Veli-Matti Karkkainen, The Trinity: Global Perspectives(Westminster John Knox, 2007) [selected chapters: Introduction, 4, 5-11, 13, 18-24]
 5. Anne Hunt, Trinity: Nexus of the Mysteries of Christian Faith (Orbis, 2005) [selected chapters: 1, 2, 4, 5, 8, conclusion]
 6. All ancient patristic texts regarding the Trinitarian doctrine can be downloaded from various online sites. One of such site is http://www.ccel.org/

 

Plus selected secondary sources (to be given in pdf or printed version)

 • Walter Kasper, The God of Jesus Christ, “Establishment of the Doctrine of the Trinity,” pp. 233-63; “The Holy Spirit, the Lord the Giver of Life”, pp. 198-229
 • And other article/book chapters to be determined

 

CLASS SCHEDULE & READING LIST 

PART I: FOUNDATIONS

Session 1: INTRODUCTION

 • Karkkainen, “Introduction,” pp. xi-xxii
 • O’Collins, “Introduction,” pp. 1-7

Session 2:  THE GOD OF ISRAEL, THE GOD OF JESUS

 • O’Collins, “The Old Testament Background,” pp. 11-34
  • O’Collins, “The History of Jesus and Its Trinitarian Face,” pp. 35-49;

 

Session 3:  IMAGES OF GOD IN CHRISTIAN SCRIPTURE

 • O’Collins, “The Trinity According to St. Paul,” 50-69;
 • O’Collins, “The Trinity in the Witness of Luke, Matthews, Hebrews, and John,” 70-84

Session 4: EARLY CHRISTIAN CONCEPTIONS OF GOD

 • Texts: Excerpts from the writings of Irenaeus of Lyons, Tertullian, and Origens
 • O’Collins, “The Trinity Before Niceae,” pp. 85-113
 • Optional: Walter Kasper, “Establishment of the Doctrine of the Trinity” in The God of Jesus Christ, pp. 233-63

Session 5: TRINITY AND CHRISTIAN PRAYER: EARLY LITURGICAL TEXTS

 • Texts: Didache [selections]; Hippolytus, Apostolic Tradition [selections]
 • LaCugna, Ch 4 “Christian Prayer and Trinitarian Faith,” pp. 111-142

 

PART II: HISTORICAL DEVELOPMENT

Session 6: THE ARIAN CONTROVERSY 

 • Texts: Arius, Letter to Eusebius of Nichomedia and Letter to Alexander of Alexandria; The Synodal Letter of the Council of Antioch & The Creed of the Synod of Nicaea; Eusebius of Caesarea, Letter to His Church concerning the Synod at Nicaea ; The Symbol of Nicaea (in The Trinitarian Controversy)
 • William Rusch,  “Introduction” in The Trinitarian Controversy,  pp. 1-27
 • O’Collins, “From Nicaea I to Constantinople I,” pp. 114-126

 

Session 7: AFTER NICEAE: ATHANASIUS AND THE CAPPADOCIANS

 • Texts: Athanasius, Oration against the Arians — Book 1; Gregory of Nanzianzus, Third Theological Oration
 • LaCugna, Ch 2 “The Cappadocian Theology of Divine Relations,” pp. 53-73

Session 8: LATIN THEOLOGY ON TRINITY   

 • Texts: Augustine, De Trinitate [selections]
 • LaCugna, Ch 3 “Augustine and the Trinitarian Economy of the Soul,” pp. 82-110

 

Session 9:  THEOLOGY OF THE HOLY SPIRIT AND THE FILIOQUE CONTROVERSY

 • Texts: Council of Lyons II & The Council of Florence [excerpts] in The Christian Faith, pp. 154-156
 • Walter Kasper, “The Holy Spirit, the Lord the Giver of Life”, in The God of Jesus Christ, pp. 198-229
 • O’Collins, “The Personal Existence of the Holy Spirit,” pp. 165-173

 

Session 10: MEDIEVAL DEVELOPMENT

 • Texts: Thomas Aquinas, Summa Theologia, Part I, Questions 27-30
 • Karkkainen, Ch 4: “The Role of Trinitarian Doctrine in the Developing Christian Tradition,” pp. 43-64.
 • Hunt, Ch1: “The Development of Trinitarian Theology in … Medieval Thought,” pp. 23-32 only.

 

PART III: MODERN DISCUSSIONS

Session 11:  TRADITIONAL PERSPECTIVES

Background (required readings for all students)

 • Hunt, Ch 2. “Contemporary Approaches to Trinitarian Theology,”  

 

Student chooses one theologian and discuss him/her in class

 

 1. Karkkainen, Ch 5 “Karl Barth: The Uniqueness of God,” pp. 67-75.
 2. Karkkainen, Ch 6 “Karl Rahner: The Immanent and Economic Trinity,” pp. 76-87
 1. Karkkainen, Ch 7 “John Zizoulas: Trinity as Communion,” pp. 88-99
 2. Karkkainen, Ch 8 “Jurgen Moltmann: Trinitarian Panentheism,” pp. 100-122;
 3. Karkkainen, Ch 9 “Wofhart Pannenberg: Trinity as a Public Theology,” pp. 123-150

 

WEEK 12: NEWER PERSPECTIVES

Background (required readings for all students)

 • Hunt, Ch 2. “Contemporary Approaches to Trinitarian Theology,”  

 

Student chooses one theologian and discuss him/her in class

 

North American

 1. Karkkainen, Ch 10 “The North American Context,” pp. 153-161; and Karkkainen, Ch 11 “Robert Johnson: Triune Identity,” pp.162-177
 1. Karkkainen, Ch 10 “The North American Context,” pp. 153-161; and Karkkainen, Ch 13: “Elizabeth Johnson: A Feminist Interpretation of the Triune Symbol,” pp. 194-213

Latin American  

 1. Karkkainen, Ch18: “The Latin American and Hispanic Context for Trinitarian Reflections,” pp. 267-275; and Ch 19: “Leonard Boff: Trinity as a Society of Equals,” pp. 276-291
 1. Karkkainen, Ch18: “The Latin American and Hispanic Context for Trinitarian Reflections,” pp. 267-275; and Ch. 20: “Justo Gonzales: God Who is a Minority,” pp. 292-306.

 

Asian  

 1. Karkkainen, Ch. 21 “The Asian Context for Trinitarian Reflections,” pp. 307-315;  and Ch 22 “Jung Young Lee: “Trinity as an Embrace of Yin-Yang,” pp. 316-335
 1. Karkkainen, Ch. 21 “The Asian Context for Trinitarian Reflections,” pp. 307-315; and Ch 23: “Raimundo Pannikar: A cosmotheandric Mystery of the Trinity,” pp. 336-345

African

 1. Karkkainen, Ch. 24 “The African Context for Trinitarian Reflection” pp. 349-57; and Ch 25, “ Nyamiti: Trinitarian Procession Context for Trinitarian Reflections,” pp. 307-315
 1. Karkkainen, Ch. 24 “The African Context for Trinitarian Reflection” pp. 349-57; and Ch 26, “O. Ogbonnaya: Trinity as Communitarian Divinity” pp. 370-382.

 

Session 13:  TRINITY – CREATION AND SALVATION

 • Hunt, Ch 4: “Trinity, Paschal Mystery, and Soteriology,” pp. 78-92
 • Hunt, Ch 5: “Trinity and Creation, Ecology and Evolution,” pp. 94-115

 

Session 14:  TRINITY AND THE CHRISTIAN LIFE

 • O’Collins, “Trinitarian Persons and Actions,” pp. 174-182
 • Hunt, Ch 8: “Trinity, Grace, and the Moral Life,” pp. 165-182

Session 15:  TRINITY AS MYSTERY OF CHRISTIAN FAITH

 • O’Collins, “Naming the Trinity,” pp. 183-191
 • O’Collins, “Images of the Trinity,” pp. 192-201
 • Hunt, “Conclusion,” pp. 216-229

 

TƯ VẤN MỤC VỤ

Số tiết học: 45 tiết

Mục đích môn học

Lớp học này sẽ trình bày những yếu tố căn bản của Tư Vấn Mục Vụ: nền tảng thần học của Tư Vấn Mục Vụ, người làm tư vấn mục vụ, tương giao tư vấn mục vụ, tiến trình tư vấn và những vấn đề tác động đến tiến trình tư vấn…

Bên cạnh đó những kỹ năng cần thiết để làm tư vấn cũng được trình bày.

Hy vọng sau khóa học, học viên sẽ xây dựng cho riêng mình một nền tảng thần học và các kỹ năng để có thể bắt đầu làm tư vấn trong môi trường mục vụ.

Nội dung môn học

 1. Các khái niệm
 2. Nền tảng thần học của Tư Vấn Mục Vụ
 3. Người làm tư vấn mục vụ
 4. Tương giao trong tư vấn mục vụ
 5. Tiến trình tư vấn mục vụ
 6. Các kỹ năng tư vấn
 7. Một vài vấn đề cụ thể mà người cần tư vấn mang đến

 Sách tham khảo

 1. Daniel J Lown. A Pastoral Hermeneutics of Care and Encounter. (Cape Town: Lux Verbi, 1999).
 2. Howard Clinebell. Basic Types of Pastoral Care and Counseling: Resources for the Ministry of Healing and Growth. (Nashville, Tennessee: Abingdon Press, 1984).
 3. Francis Bridger & David Atkinson. Counselling in Context: Developing a Theological Framework. (London: Darton, Longman and Todd, 1998)
 4. Gerald R. Niklas. The Making of a Pastoral Person. (New York: Alba House, 1996).
 5. Bryan P. Stone. Compassionate Ministry: Theological Foundations. (New York: Orbis Book, 1996).
 6. William R. Miller & Kathleen A. Jackson. Practical Psychology for Pastors. (New Jersey, Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1994)
 7. Richard Nelson-Jones. Practical Counselling & Helping Skills: Text and Activities for the Lifeskills Counselling Model. (London: Sage Publications, 2005)
 8. John McLeod & Julia McLeod. Counselling Skills: A Practical Guide for Counsellors and Helping Professionals. (New York: Open University Press, 2011)

 Yêu cầu của môn học

 • Đọc tài liệu được đề nghị
 • Trao đổi tích cực trong lớp học
 • Thực hành kỹ năng theo nhóm
 • Các bài viết:
  • Bài nghiên cứu ngắn: tối thiểu 5 trang, hàng 1,5
  • Thực hành và bài phản tỉnh sau thực hành.
  • Bài làm cuối khóa học.