Home » Ban Huấn Luyện và Ban Giáo Sư

Ban Huấn Luyện và Ban Giáo Sư

BAN HUẤN LUYỆN

  • Giám Tỉnh: Phạm Văn Mầm, S.J.
  • Viện Trưởng: Phạm Tuấn Nghĩa, S.J.
  • Giám Học khối Thần học: Nguyễn Thái Hiệp, S.J.
  • Giám Học khối Triết học: Bùi Quang Minh, S.J.
  • Thủ Quỹ: Phạm Bá Học, S.J.
  • Phụ Tá Viện Trưởng: Vũ Thi Thơ, S.J.
  • Giám Đốc Thư Viện: Vũ Minh Trí, S.J.
  • Linh Hướng khối Thần học: Trịnh Duy Suýt, S.J.
  • Linh Hướng khối Triết học: Trương Thanh Tâm, S.J.
  • Học Vụ: Nguyễn Quang Tuấn, S.J.

BAN GIÁO SƯ

NAME DEGREE COURSES TAUGHT
Cao Gia An, S.J. SSD Cand. Prophets
Nguyễn Tiến Dưng, A.A. STD Theology of Human Person I: Christian Anthropology, Theology of Human Person I: Sin and Grace
Nguyễn Đức Hạnh, S.J. MA The practice of Ignatian Spirituality
Đậu Văn Hồng Ph.D Hermeneutics, Ontology, Medieval Philosophy
Nguyễn Mai Kha, S.J. EHL General Church History II, Latin I, Latin II
Trần Như Ý Lan STD Sexual-Bioethics
Phạm Văn Mầm, S.J. MA Preaching and Presiding at Liturgical Celebrations, Pastoral Management
Trần Sĩ Nghị, S.J. STL Pastoral Counseling
Phạm Tuấn Nghĩa, S.J. SSL, Dr.Theol Pentateuch, Prophets
Nguyễn Xuân Quang  MA English
Nguyễn Cao Siêu, S.J. STD Luke, John
Trịnh Duy Suýt, S.J. STL Patristic Studies
Trương Thanh Tâm, S.J. MA  Social Ethics
Trần Thanh Tân, S.J. STD Cand. Fundamental Theology II: Scripture, Tradition, Magisterium; Ecclesiology; Writing Theological Thesis Statements
Nguyễn Thị Thảo, Fmsr. STL Mariology
Vũ Uyên Thi, S.J.  PhL Metaphysics
Nguyễn Hai Tính, S.J. STD Fundamental Theology I: Revelation and Faith, Christology, Theological Synthesis and Comprehensive Examination
Nguyễn Đức Trí, S.J. JCL Canon Law I: General, Canon Law II: Sacraments and Religious Orders, Ad Audiendas Confessiones
Vũ Minh Trí, S.J.  MA  Chinese Philosophy
Phạm Quý Trọng SSL, STD  Synoptics
Vũ Quang Trung, S.J. STL Ad Audiendas Confessiones
Phạm Văn Tú, S.J. STL Ad Audiendas Confessiones
Nguyễn Xuân Tuấn STD Lirtugy, Christian Worship
Trương Thanh Tùng, S.J. MA Psychology
Nguyễn Thanh Tùng EHL General Church History I, Church History in Vietnam (and in Asia)
Nguyễn Thị Cảnh Tuyết, O.P. STD Psalms / Wisdom Literature
Đỗ Xuân Vinh STL Sacraments: General and of Initiation, Sacraments of Healing: Penance and Anointing, Sacraments of Vocation: Holy Orders and Christian Marriage
Nguyễn Thái Hiệp, S.J. STL Biblical Greek I – II