Home » Giáo Sư

Giáo Sư

BAN HUẤN LUYỆN

  • Giám Tỉnh: Phạm Văn Mầm, S.J.
  • Viện Trưởng: Phạm Tuấn Nghĩa, S.J.
  • Giám Học khối Thần học: Nguyễn Thái Sơn, S.J.
  • Giám Học khối Triết học: Vũ Minh Trí, S.J.
  • Thủ Quỹ: Nguyễn Thanh Hùng, S.J.
  • Giám Đốc Thư Viện: Vũ Minh Trí, S.J.
  • Linh Hướng khối Thần học: Nguyễn Đức Hạnh, S.J.
  • Linh Hướng khối Triết học: Trương Thanh Tâm, S.J.
  • Học Vụ: Đỗ Hùng Dinh, S.J.

BAN GIÁO SƯ

NAMEDEGREECOURSES TAUGHT
Cao Gia An, S.J.SSD Cand.Prophets
Nguyễn Tiến Dưng, A.A.STDTheology of Human Person I: Christian Anthropology, Theology of Human Person I: Sin and Grace
Nguyễn Đức Hạnh, S.J.MAPractice of Ignatian Spirituality
Đậu Văn HồngPh.DHermeneutics, Ontology, Medieval Philosophy
Nguyễn Mai Kha, S.J.EHLGeneral Church History II, Latin I, Latin II
Trần Như Ý LanSTDSexual-Bioethics
Phạm Văn Mầm, S.J.MAPreaching and Presiding at Liturgical Celebrations, Pastoral Management
Trần Sĩ Nghị, S.J.STLPastoral Counseling
Phạm Tuấn Nghĩa, S.J.SSL, Dr.TheolPentateuch, Prophets, Latin I, Latin II, Biblical Greek I, Biblical Greek II
Nguyễn Xuân Quang MAEnglish
Nguyễn Cao Siêu, S.J.STDLuke, John
Trịnh Duy Suýt, S.J.STLPatristic Studies
Trương Thanh Tâm, S.J.MA Social Ethics
Trần Thanh Tân, S.J.STD Cand.Fundamental Theology II: Scripture, Tradition, Magisterium; Ecclesiology; Writing Theological Thesis Statements; Writing Theological Thesis Statements
Nguyễn Thị Thảo, Fmsr.STLMariology
Vũ Uyên Thi, S.J. PhLMetaphysic
Nguyễn Hai Tính, S.J.STDFundamental Theology I: Revelation and Faith, Christology, Theological Synthesis and Comprehensive Examination
Nguyễn Đức Trí, S.J.JCLCanon Law I: General, Canon Law II: Sacraments and Religious Orders, Ad Audiendas Confessiones
Vũ Minh Trí, S.J. MA Chinese Philosophy
Phạm Quý TrọngSSL, STD Synoptics
Vũ Quang Trung, S.J.STLAd Audiendas Confessiones
Phạm Văn Tú, S.J.STLConfessiones
Nguyễn Xuân TuấnSTDLirtugy, Christian Worship
Trương Thanh Tùng, S.J.MAPsychology
Nguyễn Thanh TùngEHLGeneral Church History I, Church History in Vietnam (and in Asia)
Nguyễn Thị Cảnh Tuyết, O.P.STDPsalms / Wisdom Literature
Đỗ Xuân VinhSTLSacraments: General and of Initiation, Sacraments of Healing: Penance and Anointing, Sacraments of Vocation: Holy Orders and Christian Marriage