Tiếng Pháp/ Tiếng Đức

DURATION:
30 hours
CREDIT:
2

INSTRUCTORS:

Trịnh Duy Suýt, S.J.
Linh Hướng Khối Thần
Bùi Quang Minh, S.J.
Giám Học Khối Triết