Phân Tích Xã Hội và Xã Hội Học

Học kỳ 1 đến 3

DURATION:
30+15 hours
CREDIT:
3

A. Nội dung truyền đạt

Bằng ly thuyết và thực hành, bộ môn sẽ giúp trả lời câu hỏi: bộ môn xã hội học chúng ta hiểu được các thông số xã hội và cách phân tích xã hội như thế nào, và chúng ta có thể tham dự cách sáng tạo và tích cực hơn vào đời sống xã hội ra sao.

B. Kết quả đạt được

Học viên làm quen với phương pháp nghiên cứu xã hội, thái độ khoa học cần có, những phương diện cần nghiên cứu, lập dự án và thực hiện dự án.

C. Hình thức lượng giá

Bài viết, vấn đáp, thuyết trình