Seminar On Dogmatic Theology

STB 1

DURATION:
30 hours
ID:
TDS 000
CREDIT:
2

INSTRUCTORS:

Bùi Quang Minh, S.J.
Giám Học Khối Triết

Theological Anthropology According To Karl Rahner

A. Giới thiệu môn học

Các sử gia thần học coi „khúc quanh nhân học“ (anthropological turn) như là một thời điểm quan trọng trong tư tưởng của Karl Rahner. Bốn chặng đầu của tác phẩm „Grundkurs des Glaubens“ (dịch sát: Giáo trình căn bản về đức tin) tiếp cận vấn đề ấy cách cô đọng và hệ thống rõ rệt nhất. Chuyên đề (seminar) này giúp đào sâu bộ môn nhân học thần học bằng việc đọc phần nhân học của tác phẩm quan trọng này của Rahner.

Việc đọc phần này của tác phẩm giúp học viên nắm được phương pháp luận thần học cũng như tiến trình của nền “nhân học siêu nghiệm” và nhân học “Ki-tô giáo” của Rahner: con người lắng nghe sứ điệp, con người trước mầu nhiệm tuyệt đối, sự tự do của con người trước đe doạ của sa ngã và tội lỗi, hiện hữu con người như biến cố tự tỏ lộ của Thiên Chúa.

B.Bản văn làm việc

a. Bản dịch tiếng Anh làm việc chính:

Karl Rahner, Foundations of Christian Faith: An Introduction to the Idea of Christianity, William V. Dych (Translator), Crossroad Book, New York, 1978, third edition 1999.

b. Bản tham khảo:

–    Karl Rahner, Grundkurs des Glaubens, nguyên bản tiếng Đức, Herder, Freiburg, 2008.

–    Karl Rahner, Traité fondamentale de la foi, bản dịch tiếng Pháp, Le Centurion, Paris, 1983.

C. Phương pháp làm việc

 1. Học viên (thư ký) báo cáo lại kết quả làm việc của lần trước
 2. Giảng viên dẫn vào chủ đề của bản văn làm việc lần này
 3. Bài thuyết trình của học viên (đã đăng ký)
 4. Thảo luận chung
 5. Tạm đúc kết (thư ký)

D. Lịch làm việc

 • Buổi 1: Dẫn nhập tổng quát: vài nét chính trong nhân học thần học Karl Rahner
  • Những nguồn ảnh hưởng trên tư tưởng nhân học của Rahner
  • Đọc bản văn: Introduction, tr. 1-23.
 • Buổi 2 và 3: Step 1. The Hearer of the Message, tr. 24-43.
 • Buổi 4 và 5: Step 2. Man in the Presence of Absolute Mystery, tr. 44-89.
 • Buổi 6 và 7: Step 3. Man as a Being threatened radically by Guilt, tr. 90-115
 • Buổi 8 và 9: Step 4. Man as the Event of God’s free and forgiving Self-communication, tr. 116-137.
 • Buổi 10: Tổng kết và hệ thống lại tri thức. Mở ngõ cho việc hiểu về Ki-tô học siêu nghiệm theo Rahner.

E. Đòi hỏi học thuật

 • Đọc bản văn trước ở nhà và tự nghiên cứu
 • Mỗi học viên đăng ký tham gia vào một bài thuyết trình và làm thư ký cho một buổi thảo luận.
 • Tham gia tích cực vào việc thảo luận trên lớp
 • Viết bài lượng giá sau chuyên đề

F. Tài liệu tham khảo

 • Endean, Philip: Karl Rahner and Ignatian Spirituality, Oxford 2004.
 • Hilberath, Bernd Jochen: Gottgeheimnis Mensch. Gottes- und Menschenbild in der Theologie Karl Rahners, Rahner Lecture, München – Freiburg i.Br. 2010.
 • Kilby, Karen: Karl Rahner. Theology and Philosophy, Routledge 2004.
 • Lehmann, Karl: Vor dem Geheimnis Gottes den Menschen verstehen: Karl Rahner zum 80. Geburtstag, München 1984.
 • Marmion, Declan und Hines, Mary A., (Hg.): The Cambridge Companion to Karl Rahner, Cambridge 2005.
 • O’Meara, Thomas F.: God in the World. A Guide to Karl Rahner’s Theology, Liturgical Press Minesota 2007.
 • Schneider, Michael: Karl Rahner und die anthropologische Frage, Köln 2004.