Seminar GIúp Viết Bài Ra Trường

Ttrong quãng từ học kỳ 3 đến học kỳ 5

DURATION:
30 hours
CREDIT:
2

INSTRUCTORS:

Bùi Quang Minh, S.J.
Giám Học Khối Triết