Tâm Lý Nhân Cách

Trong quãng từ học kỳ 3 đến học kỳ 6

DURATION:
30 hours
CREDIT:
2

INSTRUCTORS:

A. Nội dung truyền đạt

Tâm lý nhân cách là bộ môn giúp mở rộng những vấn đề đã được giảng dạy trong phần triết học về con người, không chỉ cho lĩnh vực nghiên cứu tâm lý mà giúp hiểu tương quan con người trong những vấn đề cụ thể: giáo dục, sức khoẻ, mục vụ, tư vấn và công tác xã hội… Bộ môn cung cấp tri thức căn bản về lý thuyết các mô hình về nhân cách của nhiều trường phái khác nhau.

B. Kết quả đạt được

Học viên có được những kiến thức căn bản về các mô hình. Những kiến thức này sẽ giúp các học viên đọc các sách tâm lý dễ dàng hơn vì được đào sâu từ các trường phái này.

C. Hình thức lượng giá

Thuyết trình, bài viết