Triết Sử Cận Đại

Trong quãng từ học kỳ 3 đến học kỳ 5

DURATION:
30 hours
CREDIT:
2

INSTRUCTORS:

Vũ Kim Chính, S.J.
Giảng Sư
Bùi Quang Minh, S.J.
Giám Học Khối Triết

A. Nội dung truyền đạt

Triết học thời cận đại bắt đầu với triết gia R. Descartes. Các tư tưởng và tác phẩm chính của các tác giả về sau (duy lý, duy nghiệm, siêu nghiệm, duy tâm, v.v.) cũng được trình bày. Giai đoạn này cũng cho thấy vai trò của lý trí trong các hoạt động tư duy của con người, nhất là với nền triết học Khai Minh (Aufklärung). Trong dòng chảy đó, triết học Kant chiếm một vị thế chính yếu.

B. Kết quả đạt được

Học viên khám phá ra cách thức triết học thời cận đại bãi bỏ truyền thống cổ đại và trung cổ và thiết lập những phương pháp suy tư cho mình thế nào. Qua đó, học viên đào sâu được những nguyên lý và chủ đề của hai dòng triết học duy lý và duy nghiệm. Họ cũng sẽ được làm quen với những khái niệm nền tảng của giai đoạn triết học này, vốn vẫn còn ảnh hưởng và định hình nghiên cứu triết học ngày nay.

C. Hình thức lượng giá

Thuyết trình, bài viết, vấn đáp