Triết Học Con Người

Trong quãng từ học kỳ 3 đến học kỳ 6

DURATION:
45 hours
CREDIT:
3

INSTRUCTORS:

Các môn liên quan

Triết học về con người,

Triết học chính trị, Triết học về luật, Triết học về giáo dục

Nội dung truyền đạt

Trả lời cho câu hỏi con người là ai hay là gì và cách con người đối diện với chính mình là căn bản của môn nhân học triết học. Việc trả lời này được khai mở từ nhiều khía cạnh: với tư cách cá nhân và mệnh lệnh đạt đến một hiện hữu thành toàn, hay với tư cách cộng đồng và những mối quan hệ giữa con người với nhau.

Kết quả đạt được

Học viên học được lối suy tư về hiện tượng con người, về chính mình và về đời sống xã hội, có khả năng đặt câu hỏi và đi tìm những mảng ý nghĩa cho những vấn đề này.

Hình thức lượng giá

Thuyết trình, bài viết, vấn đáp