Giáo Phụ (Patristic Studies)

STB 1

ID:
TH 104
CREDIT:
4

Giáo Phụ (Patristic Studies – Patrology, 4 ECTS)

Môn học này là một dẫn nhập về các Giáo Phụ, nghiên cứu và học hỏi về cuộc đời và tư tưởng của các ngài. Các chủ đề chính của khoá học gồm: (1) Giáo Phụ học: văn chương thời Giáo Phụ và thời đầu ngộ đạo thuyết; (2) Quy điển Tân Ước và nguỵ thư; (3) Các Giáo Phụ tông đồ; (3) Các Giáo Phụ vùng Antiochia và văn chương hộ giáo bằng tiếng Hy Lạp; (4) Ngộ đạo thuyết (Gnosticism); (5) Các Giáo Phụ vùng Alexandria; (6) Các Giáo Phụ vùng Cappadocia; (7) Thánh Augustine Híp-pô.

Phương pháp: (1) Giáo sư giảng trực tiếp trên lớp, và ấn định những chủ đề mà các học viên phải chuẩn bị để cùng thảo luận; (2) Mỗi buổi học gồm: đầu tiên là giáo sư trình bày ngắn gọn cái nhìn khái quát, tiếp đến là phần trình bày theo nhóm, và sau đó là phần thảo luận nhóm. (3) Học viên phải đọc hiểu các bản văn được giao và tham gia thảo luận tích cực; (4) Làm việc nhóm: các học viên được chia thành nhóm nhỏ, phụ trách chuẩn bị một đề tài được giao và trình bày nó cho cả lớp. Tất cả học viên khác tích cực thảo luận nhóm và đóng góp vào chủ đề.

Đánh giá kết quả: Chủ động tham dự lớp (10%); Thuyết trình theo nhóm (20%); Thi vấn đáp cuối môn (70%).

Tài liệu tham khảo: DROBBER, HUBERTUS. The Fathers of the Church. Massachusettes: Hendrickson Publisher 2007; QUASTEN, JOHANNES. Patrology. 4 Volumes. Maryland: Christian Classics Inc. 1986; AKIN, JIMMY. The Fathers Know Best: Your Essential Guide to the Teachings of the Early Church. San Diego: Catholic Answers 2010.