Luận Lý Học

Học kỳ 1 hoặc 2

DURATION:
30 hours
CREDIT:
2

A. Nội dung truyền đạt

Với môn luận lý học, các học viên được giúp để nắm bắt hệ thống tư duy hình thức, làm bài tập luận lý hình thức và làm quen với luận lý mệnh đề.

B. Kết quả đạt được

Học viên có khả năng phân tích những phát biểu ngôn ngữ căn bản trên cơ cấu luận lý cũng như trong ngôn ngữ hình thức. Bên cạnh đó học viên cũng quen với việc kiểm tra đúng- sai các phát biểu, đưa ra được những lập luận để phát triển các phát biểu mang tính luận lý mệnh đề.

C. Hình thức lượng giá

Bài kiểm tra tại lớp