Seminar Giúp Ôn Tập Chương Trình

Ttrong quãng từ học kỳ 3 đến học kỳ 5

DURATION:
30 hours
CREDIT:
2

INSTRUCTORS:

Bùi Quang Minh, S.J.
Giám Học Khối Triết

A. Hình thức tổ chức môn

Học viên tham dự đầy đủ chuyên đề (seminar) và có làm thuyết trình

B. Nội dung truyền đạt

Hình thức học tập này bao gồm việc học viên đào sâu một bản văn hay một chủ đề triết học, trong lĩnh vực triết học hệ thống hoặc lịch sử. Việc đào sâu này bao gồm việc đọc bản văn, thuyết trình hay báo cáo, tham gia thảo luận trong lớp và thực hiện bài viết dài cuối khoá.

C. Kết quả đạt được

Học viên có khả năng đọc và hiểu sâu một bản văn, phân tích hay đưa ra những lập luận để ủng hộ hay bác bỏ, trình bày những suy tư phản tỉnh của cá nhân mình, trình bày lại vấn đề đã thảo luận bằng một bài viết có chất lượng. Đây cũng là một hình thức giúp tiến đến việc viết bài luận ra trường.

D. Hình thức lượng giá

Bài trình bày viết và nói của từng học viên