Đạo Đức Học

Trong quãng từ học kỳ 3 đến học kỳ 6

DURATION:
45 hours
CREDIT:
3

A. Các môn liên quan

Triết học đạo đức tổng quát

Đạo đức xã hội, truyền thông, sinh học,  kinh tế, môi trường

B. Nội dung truyền đạt

Bộ môn sẽ cung cấp những khái niệm, phương pháp và những khả năng căn bản cần đạt được trong việc tiếp cận, thảo luận hoặc thực hành những đề tài đạo đức. Học viên cũng cần phân biệt được sự khác biệt giữa hai nền tảng chủ đạo của đạo đức: siêu hình và quy chuẩn. Các vấn đề được giảng dạy chủ yếu sẽ được tiếp cận từ đạo đức học phổ quát và đạo đức xã hội. Tuy nhiên, một số đề tài có thể sẽ được mở rộng sang các vấn đề khác như kinh tế, y sinh học hoặc truyền thông. Cùng với bộ môn đạo đức học tổng quát, chương trình Triết sẽ có một bộ môn chuyên biệt về mảng này.

C. Kết quả đạt được

Học viên có được những kiến thức căn bản về các quy luật, nguyên tắc, trường phái đạo đức và luân lý, cũng như học được cách tiếp cận những vấn đề hiện tại từ các nguyên tắc ấy, sau khi đã có thể cân nhắc những chiều kích lịch sử và hoàn cảnh.

D. Hình thức lượng giá

Thuyết trình, bài viết, vấn đáp