Tri Thức Luận

Học kỳ 5

DURATION:
Tháng 08.2021
ID:
PF-104
CREDIT:
6

INSTRUCTORS:

Terry Walsh
Giảng Sư

A. Các môn liên quan

Tri thức luận, Ngữ học, Triết học ngôn ngữ, Mỹ học

B. Nội dung truyền đạt

Nhóm nghành học này dẫn học viên vào những đề tài căn bản của những gì liên quan đến tri thức và ngôn ngữ (các môn về ngữ học như cú pháp học, hình vị học, tu từ học, ngữ nghĩa học cũng được xếp vào nhóm nghành này) về phương diện lịch sử cũng như hệ thống. Các môn học này cung cấp những đường nét chính yếu của các trường phái tri thức và ngôn ngữ, cũng như có khả năng đặt vấn đề với từng trường phái ấy. Các học viên cũng học được cách làm quen với việc xây dựng những luận cứ phức tạp để khai thác sâu hơn những đề tài hiện đại của bộ môn, trong khi tôn trọng lịch sử của vấn đề này.

C. Kết quả đạt được

Học viên có được tri thức tổng quát về các trường phái, các phong trào trong tri thức luận, ngữ học, triết học ngôn ngữ, tương quan giữa tri thức và thẩm mỹ, ý thức được một số lĩnh vực bộ phận trong các ngành này. Nắm rõ nội dung và định nghĩa của các khái niệm trong bộ môn, có khả năng đọc và phân tích các bản văn và tái đánh giá các nội dung này.

D. Hình thức lượng giá

Thuyết trình, bài viết, vấn đáp