Triết Sử Đương Đại

Trong quãng từ học kỳ 3 đến học kỳ 6

DURATION:
30 hours
CREDIT:
2

INSTRUCTORS:

Vũ Kim Chính, S.J.
Giảng Sư
Bùi Quang Minh, S.J.
Giám Học Khối Triết

Categories

A. Nội dung truyền đạt

Dù không thể hệ thống hoá giai đoạn lịch sử triết học này, nhưng bộ môn này muốn cung cấp cho học viên những đường nét chính của các nhà tư tưởng thời kỳ này: triết học hiện sinh, hiện tượng học, thông diễn học, triết học phân tích, cấu trúc luận, triết học thực dụng, triết học hậu hiện đại…

B. Kết quả đạt được

Học viên nắm được những chủ đề nền tảng của giai đoạn này, nhất là nguồn gốc lịch sử của những tranh luận triết học hiện thời, nhận ra tầm quan trọng của chúng và có được ít nhiều đánh giá của cá nhân mình về chúng.

C. Hình thức lượng giá

Thuyết trình, bài viết, vấn đáp