Home » CHƯƠNG TRÌNH HỌC

CHƯƠNG TRÌNH HỌC

CHƯƠNG TRÌNH NĂM DỰ BỊ VÀ TRIẾT HỌC

 1. Chương trình Năm Dự Bị (Juniorate)

Mục đích của thời gian này chủ yếu là giúp các học viên hoàn thiện khả năng ngoại ngữ, Việt ngữ và các khoa học nhân văn[2].  Ngoài ra, các học viên còn được giới thiệu một phần Triết Sử. Cụ thể Chương trình Năm Dự Bị bao gồm những môn học sau:

 • Anh ngữ (gồm bốn kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết; Ngữ pháp; Essay writing; dịch Anh-Việt).
 • Việt ngữ (viết văn, văn học Việt Nam).
 • Luận lý học, Dẫn Nhập Triết học, Triết Cổ Hy Lạp
 • Các môn nhân văn bao gồm : Lịch sử và Văn hoá Việt Nam, Văn Hoá Tây Phương, Nhạc lý, Hội hoạ, Xã hội học cơ bản[3].
 1. Chương trình triết học (năm I & II)

Quy Chế Tổng Quát về việc học trong Dòng đã mô tả điển hình của giai đoạn triết sinh như sau:

“Con người trong tư cách là một hữu thể hoàn toàn ý thức về mình, có tự do và có tính xã hội, phẩm giá và các quyền của con người trong tư cách là một nhân vị; khuynh chiều của con người hướng về những gì là siêu việt, sự hiện hữu và bản tính của Thiên Chúa; lương tâm, trách nhiệm luân lý; trách nhiệm của con người đối với văn hóa và các cơ chế; các con đường đưa tới việc nhận biết và cảm thức về chân lý.” [4]

Từ định hình cơ bản đó, Học viện cố gắng cung cấp chương trình triết học của học viện trong 2 năm còn lại với cấu trúc như sau:

Các môn dẫn nhập và cơ bản

 • Tri thức luận (Epistemology).
 • Lịch sử triết học Tây Phương (Greek philosophy, Medieval, Modern and Contemporary Philosophy).
 • Siêu hình học (Metaphysics) hay/và Hữu thể học (Ontology).
 • Đạo đức triết học (Philosophical Ethics).
 • Triết học về Thiên Chúa (Philosophy of God).
 • Triết học về Con người (Philosophy of Man).
 • Triết học Chính trị (Political Philosophy).
 • Triết học Đông Phương:

– Lịch sử tư tưởng Trung Hoa (History of Chinese Thoughts),
– Triết sử Ấn độ (Indian Philosophy).

– Phật giáo (Buddhism).

Tâm lý học (Psychology).

Các môn mở rộng [5]

Tùy theo đích nhắm và hoàn cảnh của từng năm học, việc học có thể được mở rộng thêm một hay nhiều môn học trong số các môn khác được liệt kê dưới đây:

 • Triết học về khoa học (Philosophy of Sciences)
 • Triết học về Tôn giáo (Philosophy of Religion)
 • Hiện tượng học (Phenomenology)
 • Thông diễn học (Hermeneutics)
 • Phương pháp và viết Luận Triết (Methodology &   Philosophical Writing)
 • Ngữ học (Linguistics).
 • Phân tích xã hội (Social Analysis).

[1] Được gọi là « Baccalauréat canonique » trong tiếng Pháp và « Bachelor » of Ecclesiastical Degree Programs, trong tiếng Anh.

[2] Trong hoàn cảnh cụ thể của Tỉnh Dòng, chưong trình này chỉ thực hiện được một phần những gì là thiết yếu nhất, vì việc học tiếng Anh đã chiếm phần lớn thời gian; nó có mục đích giúp học viên khả dĩ hoàn tất tốt nhất những môn triết học trong hai năm ngay sau thời gian juniorate.

[3] Sau thời gian Nhà Tập, các Giêsu hữu trẻ cần được học môn Xã Hội, bao gồm các phương diện kinh tế chính trị và văn hóa ( Fr. P.-H. Kolvenbach, The Formation of the Jesuits, General Curia of the Society of Jesus, Roma, 2003, no. 14). 

[4] General Norms of Studies, no. 77.

[5] Ngoài ra, tùy theo khả năng tổ chức của Học viện, trong hai năm học, các học viên phải học một số chuyên đề (seminars) về một số tác giả hay tác phẩm quan trọng trong khuôn khổ lịch sử triết học. Việc học Anh ngữ cũng được duy trì cách cá nhân trong thời gian này.

JUNIORATE AND PHILOSOPHY PROGRAM

I. Objective

With its basic philosophy program, Saint Joseph Jesuit Scholasticate aims at (1) providing the young Jesuit scholastics and brothers with the essential knowledges of philosophy and of theology as well as of other fields that are important to the Church, the society and the culture of VietNam as an Asian country; (2) helping the scholastics to be at home with the contemporary mode of thinking. The contents of the formation program are built in the perspective of mission, as affirmed by the General Congregations (GC), specially GC 34 and GC 35[1].

The goal of the philosophy program is therefore to bring the students into contact with the knowledge possessed and the problems posed by our contemporaries, especially those who are in our country and share our culture. With that, each student is encouraged to find his own way to articulate and express his Christian faith.

II. Method

The method of the philosophy program is asymptotic and adaptable to the individual. Emphasis is first laid on the communication of working method, then on the content of particular subjects. This is for the purpose of helping the student to form his own personal judgment on the subjects in a responsible and profound way.

With that purpose in view, different teaching and evaluation methods will be used to facilitate personal reflection. These methods include getting acquaintance with classical works in philosophy and theology, writing profound academic papers, participating in group discussion, seminars, etc. The Dean of studies and the professors will accompany each individual student in his intellectual journey. The students are therefore encouraged to meet with these persons in charge on a regular base.

III. Programs

The philosophy program is organized in such a way that satisfies the requirements of the program of Bachelor of Arts in Philosophy. Following is the common program for both Scholastics and Brothers.

AREA: PROPEDEUTIC COURSES

Course TitleCode No.Credits
LogicPP 1023
Vietnamese History and CulturePP 103.23
History of Western CulturesPP 103.33
Vietnamese LiteraturePP 1043
English Language: Basic English SkillsPP 105.26
English Language: English Grammar for WritingPP 105.33
English Language: Reading and SpeakingPP 105.43
Psychology: Theories of PersonalityPP 1063
Sociology / Social AnalysisPP 1074

AREA: FUNDAMENTAL COURSES

Course TitleCode No.Credits
Introduction to PhilosophyPF 1013
Ancient PhilosophyPF 102.22.5
Medieval PhilosophyPF 102.32.5
Modern PhilosophyPF 102.42.5
Contemporary PhilosophyPF 102.52.5
MetaphysicsPF 103.24
OntologyPF 103.34
EpistemologyPF 1043
Philosophical EthicsPF 105.23
Social EthicsPF 105.33
Political PhilosophyPF 105.43
Philosophy of GodPF 106.24
AtheismPF 106.32
Philosphy of Human NaturePF 1073
Introduction to Chinese PhilosophyPF 108.23
Chinese PhilosophyPF 108.33
Indian Philosophy IPF 108.4.12
Indian Philosophy IIPF 108.4.22
BuddhismPF 1093

AREA: OPTIONAL COURSES

Course TitleCode No.Credits
Hermeneutics and Philosophical MethodologyPO 1024
German IdealismPO 103.23
HegelPO 103.33
Existentialism: KierkegaardPO 104.22
Philosophy of SciencePO 1053
Philosophy for TheologyPO 1063

[1] See “Our mission” in Decrees of Genernal Congregation 34, Since the restored Society 15, Rome, 1995, 8-46 or Complementary Norms, n. 87 and the Decrees of GC 35.

 

THEOLOGY PROGRAM

A.   THEOLOGICAL PROGRAM DESCRIPTION

I. General Goal

 • The primary goal of SJJS’ theological program is to provide theological education for those preparing particularly for pastoral ministry and mission of the Society of Jesus in Vietnam and more widely in an Asian context. This education involves
 • A basic understanding of our Catholic heritage;
 • An awareness and sensitivity to cultural/religious context;
 • A deepening of spirituality, especially Ignatian charism; and
 • Certain pastoral skills necessary for ministry.
 • More concretely, this program aims at two concurrent goals:
 • Preparing Jesuit scholastics and brothers for their future ministries in accordance to the guidelines of the Society of Jesus and of the Church
 • Pursuing necessary academic degrees in affiliation with a Jesuit school of theology or the International Theological Center of the Asia Pacific Assistancy.

II. Fundamental Framework

 • As a program designed for Jesuits, beside the ecclesiastical requirements, it takes concerns articulated by recent General Congregations such as 34 and 35 as constitutive of its fundamental framework. Thus the service of faith and the promotion of justice, mission of reconciliation, dialogue with other religious traditions and cultures, creative fidelity, and collaboration are envisioned as informing the entire theological program.

III. General Program Description

 • This program is designed for Jesuits finished with general education including philosophical studies. Introductory courses or their equivalents in Scripture and Christian doctrine are considered prerequisites in preparation for the program (for Vietnamese Jesuits, these may be well covered in their studies during the noviceship and juniorate program).
 • Since the courses and resources are not only in Vietnamese, it is necessary for those participating in the program to acquire a certain competence in reading, comprehension and writing in English.
 • In keeping with Jesuit and ecclesiastical directives, the duration of the program is four academic years of two semesters with 114 total credits[1] including ministerial courses and Jesuit requirements. Some elective courses or seminars may be further inserted during the time for the Jesuits’ need or interest.
 • While the program is designed with Jesuits as its primary constituency, it is foreseen that these courses be also open to other students, especially from other religious congregations.
 • This program and its general pedagogical methodology are closely adapted from those of Loyola School of Theology (LST) in Manila and the Proposal of The International Theological Center at LST drafted in 2004.

B.    ADMISSION POLICY

 • Those students who seek admission to the STB (or Seminary) Program must have completed three-year combined Juniorate and Philosophy Program (for Jesuits) and its equivalent (for other students), offered by widely-recognized institutes of philosophical studies.
 • Introductory courses or their equivalents in Sacred Scripture and Christian doctrine leading up to 12 units of undergraduate theology are considered prerequisites in preparation for this theological program.
 • Non-Jesuit Students must pass the entrance tests (including a test of English profienccy) and interviews given by Saint Joseph Jesuit Scholasticate. They must also be recommended by their competent superiors, and submit their transcript of records.

C.   GRADING SYSTEM

Saint Joseph Jesuit Scholasticate has developed and applied its grading system. The following table show the numeric grades and their equivalent descriptive and letter grades:

MarksGrade Percentage Point ValueDefinition
18

17

16

15

14

12

10

below 10

below 8

 

INC

W

WP

AUD

DRP

A

A-

B+

B

C+

C

D

E

F

 

 

90%

85%

80%

75%

70%

60%

50%

below 50%

below 40%

4

3.5

3

2.5

2

1.5

1

0.5

0

Excellence

Very Good

Above Good

Good

Above Average

Average

Passing

Redeemable Failure

Failure

 

Incomplete

Withdrawn w/o Permission

Withdrawn with Permission

Audit

Dropped

D.   GRADUATION REQUIREMENTS AND HONORS SYSTEM

 

 1. All students pursuing the STB Program at Saint Joseph Jesuit Scholasticate are to take the Comprehensive Examination of Theology after having finished its curriculum. This examination aims to determine whether students have attained sufficient Christian theological knowledge for the fruitful exercise of their ministry.
 2. In general, this examination is organized in the last semester of the four-year Seminary Program.
 3. The Dean of Theological Studies together with his team at Saint Joseph Jesuit Scholasticate is to compile and determine a standard list of theological themes which covers comprehensively the STB Program. This list should be re-evaluated periodically according to the updates made to the program. In order to ensure the equal level of academic performance andteststandards, the Compiling Committee should compare its own theological themes with those of other Jesuit schools of theology.
 4. The current list of theological themes covers all articles of faith and the Catholic Church’s Catechism as they are underlined in the Niceno-Constantinopolitan Creed. Those themes aim to help the examinees, during their period of review and synthesis, bring together all their knowledge on the Holy Scripture, Systematic Theology, Patrology and Church History, Moral Theology, Spirituality and Pastoral.
 5. All theological themes and matters to be prepared for the examination should be distributed to the examinees three months prior to the examination date.
 6. Besides, the examinees must prove a healthy judgment capacity in Moral Theology and Applied Canon Law in a separate examination right after they have finished the course on Hearing Confessions (Ad Audiendas Confessiones).
 7. The period of preparation is the major target of the Comprehensive Examination, in which the students should manage to work in groups for the review and preparation for the examination. They can also take initiative to contact their professors for special guidance or additional
 8. Depending on thesituation and aiming to prevent students from getting panic during the period of review and synthesis, the names of the jury should not be announced till two days before the examination.
 9. Depending on their academic performance, students will be assigned to either type of the comprehensive examinations:

Type-I: The Ordinary Comprehensive Examination

The ordinary comprehensive examination lasts 60 minutes before a board of three professors. The basis of this examination is based on the list of theological questions and themes which, despite their ordinary appearance, maintain their comprehensive nature. Each professor questions the examinee for 20 minutes.

Type-II: The Honors Comprehensive Examination

The honors comprehensive examination lasts 90-minute before a board of three professors. The preparation for it affords the students an opportunity to achieve more thoroughly the STB Program, and to assimilate the whole program in a more personal and creative way.

a. Qualification for the Honors Comprehensive Examination

 • Students in the STB program with a 3.5 – 4 weighted average (equivalent to Grade A-, or 85% or 17/20 marks and upper) take the honors comprehensive examination.
 • Students in the STB program with a 3 – 3.4 weighted average (equivalent to Grade B+, or 80% or 16/20 marks) can appeal to the Dean to be allowed to take the honors comprehensive examination.
 • In order to evaluate the academic performance of an approved scholastic of the Society of Jesus in view of discerning his capacity to pursue graduate studies or take final vows, the Provincial and the Dean may consider for that scholastic, if needed, to take the Comprehensive Examination Type-
 • Students who are registered at Saint Joseph Jesuit Scholasticate but have taken 4 courses upward at another institution, are allowed to take only the ordinary comprehensive examination.

b. Procedure of the Honors Comprehensive Examination

i. This examination consists of two parts:

 • The candidate is examined by each of the three professors for 20 minutes each, on the basis of the ordinary comprehensive examination theses list.
 • After a break, the candidate presents his synthesis within ten minutes. He is then questioned on the synthesis’ details by the examiners for 20 minutes.

Each examiner gives a mark based on the total performance of the candidate. The first part counts for 2/3 and the second for 1/3 of the final grade for the examination. The grading scheme with 20 marks in maximum should be used.

ii. The Synthesis

The synthesis of the honors comprehensive examination is intended to help  students personally integrate the main themes of their study of theology by articulating it in relation to a particular focus. The students can include in that synthesis all the main areas of Christian message mentioned in the list of themes for the preparation of the comprehensive examination. During the writing period, they should also consult their mentors in order to bind the synthesis’ topic with the themes of the Catholic faith in a creative way, then present the synthesis coherently and persuasively.

iii. The Synthesis should comply with these characteristics: Written, Personal, Positive, and Synoptic.

 • Written: The synthesis is at least 15A4-sized pages in length but not more than 20 pages; double spacing is required with normal margins; the type size should be 12 point in Times New Roman font. The synthesis must be concise and coherent. The writer should take into account the emphasis of the Second Vatican Councilon the adaptation of theological presentation: “From the beginning of her history, the Church has learned to express the message of Christ with the help of the ideas and terminology of various philosophers, and has tried to clarify it with their wisdom, too. Her purpose has been to adapt the Gospel to the grasp of all as well as to the needs of the learned, insofar as such was appropriate. Indeed this accommodated preaching of the revealed word ought to remain the law of all evangelization.” (Gaudium et Spes 44).
 • Personal: The students are free to start the synthesis with any topic on the doctrine of faith rooted in biblical, patristic, theological thinking, or a prominent argument of professional theologians … . In the development and argumentation, the students must be able to link that topic in a coherent, attractive and convincing way to all the major themes in the teachings of the Catholic faith, professed in the Creed.
 • Positive: The synthesis is considered as insufficient if the students just enumerate a list ofproblems as opposed to the Christian faith. The core of the doctrine should be developed, built in an argumentative and creative way.
 • Synoptic: As a general theological synthesis of the student, the dissertation should be brief, with a coherent plan, a concise content, and its ideas must fit together.

iv. The students must submit the synthesis to the mentor three weeks before the examination; then three days prior to the examination, they print five typed copies of the synthesis, approved by the mentor, and submit them to the Dean of the Theology Department.

v. During the defense session of the synthesis, the examinees need to prepare to:

 • Clarify the implications o robscure points left in the synthesis.
 • Defend or discuss on their points of view.
 • Indicate Biblical bases for their claims.
 • Comment on important declarations of the Magisterium related to the doctrinal points endorsed by the candidates.
 • Refer to important resolutions of the Church to major themes on doctrines and the liturgy, which had been long discussed during the Church’s history.

c. The grade obtained during the Honors Comprehensive Examination constitute 30 percent of the overal QPI. The following honors are to be indicated in the seminary diploma:

MarksGrade Point ValueHonors Awarded
18

17.5

17

A

 

A-

4

 

3.5

(18 and Above) Summa cum Laude

(17.5 – 17.9) Magna cum Laude

(17 – 17.4) Cum Laude 

 

[1] One Credit requires 15 hours of class/seminar

DETAIL PROGRAM

(according to Academic Areas)

AREA: SACRED SCRIPTURES

Code No.Course TitleCreditsYear Level
TBO 102Pentateuch31
TBO 103Prophets32
TBO 104Psalms / Wisdom Literature33
TBN 102Synoptics41
TBN 102.2Luke-Acts22
TBN 103John32
TBN 104.2Pauline Letters I: Galatians-Romans23
TBN 104.3Pauline Letters II: Corinthians-Philippians23
TBL 104.2Latin I21
TBL 104.3Latin II21
TBL 103.2Biblical Greek I24
TBL 103.3Biblical Greek II24

AREA: SYSTEMATIC THEOLOGY

Code No.Course TitleCreditsYear Level
TF 102Fundamental Theology I: Revelation and Faith41
TF 103Fundamental Theology II: Scripture, Tradition, Magisterium31
TD 103Christology42
TD 104Ecclesiology32
TD 102Trinity33
TD 106.2Theology of Human Person I: Christian Anthropology23
TD 106.3Theology of Human Person I: Sin and Grace23
TD 106.4Theology of Human Person II: Eschatology23
TD 105.2Sacraments: General and of Initiation43
TD 105.3Sacraments of Healing: Penance and Anointing24
TD 105.4Sacraments of Vocation: Holy Orders and Christian Marriage24
TD 107Liturgy /Christian Worship32
TD 104.3Theology of Religions (or EATEP in Thailand)34
TD 104.3.2Asian Religions34
TD 104.2Missiology22
TD 105.2Mariology23
TD 108.2Theology of the Spiritual Exercises24
TDS 102Theological Synthesis and Comprehensive Examination24

AREA: MORAL AND SPIRITUAL THEOLOGY

Code No.Course TitleCreditsYear Level
TM 102Fundamental Moral Theology31
TM 103Sexual-Bioethics32
TM 104Social Ethics33
TP 108Practice of Ignatian Spirituality52

AREA: CHURCH HISTORY – PRACTICAL / PASTORAL THEOLOGY

Code No.Course TitleCreditsYear Level
TH 102General Church History I2.51
TH 103General Church History II2.51
TH 103.2Church History in Vietnam22
TH 104Patristic Studies21
TJ 102Canon Law I33
TJ 103Canon Law II33
TP 102Preaching and Presiding at Liturgical Celebrations24
TP 103.2Pastoral Management24
TP 103.3Pastoral Counseling33
TP 104Ad Audiendas Confessiones24
419 views