Thừa tác viên thông thường của bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân là đức giám mục và các linh mục. Phó tế chia sẻ trong bí tích Truyền Chức Thánh nhưng không có quyền ban bí tích Giải Tội. Chúng ta đọc trong thư Giacôbê 5:15, “Nếu người ấy đã phạm tội, thì sẽ được Chúa thứ tha”. Điều đó ngụ ý rằng bí tích Giải Tội có trong mọi cử hành của bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân. Ngay cả khi không có bí tích Giải Tội, thư Giacôbê cũng nói rõ rằng các “trưởng lão” (tức là các linh mục) sẽ được gửi đến. Các đức giám mục có đầy đủ chức tư tế thừa tác, nên điều này ngụ ý rằng các ngài cũng bao hàm trong khái niệm “trưởng lão”.

Nếu người đó sắp chết, việc linh mục hiện diện là điều rất quan trọng để chuẩn bị linh hồn họ bước vào hành trình cuối cùng của cuộc đời. Thuật ngữ phổ biến hiện nay được sử dụng cho bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân, hay Những Nghi Thức Cuối Cùng, là xức dầu vào trong vinh quang. Khi bí tích được cử hành trong giai đoạn này, có một số lời nguyện, phép lành và việc phó linh hồn mà chỉ một mình linh mục có thể cử hành. Thông thường, đó là cơ hội để nghe linh hồn đang lìa đời xưng tội lần cuối và công bố lời xá giải của Chúa Kitô cho họ.

Một lời nguyện khác mà linh mục dùng trong nghi thức xức dầu cuối cùng là lời ân xá của tông tòa. Linh mục được Tòa Thánh ủy thác truyền lại lời ân xá (dành cho Tông Tòa hoặc Tòa Thánh) này khi linh hồn lìa đời. Khi các tội được tẩy xóa nhờ bí tích Giải Tội, có một sự sám hối thực sự đối với hối nhân; nhờ ơn tha thứ này, người ấy có thể được ân xá khỏi hình phạt tạm thời trong luyện ngục.

Sau lời xá giải, hối nhân phải thực hiện một công việc bác ái, cầu nguyện hoặc thao luyện linh hồn như một phần của việc đền tội. Việc đền tội, một cách thiêng liêng, được kết hợp với ân sủng Thiên Chúa, xóa bỏ hình phạt gây ra do tội phạm chống lại Thiên Chúa Toàn Năng. Nếu việc đền tội chưa hoàn tất khi người ấy chết, linh hồn sẽ đi vào luyện ngục trước khi bước vào cuộc sống vĩnh hằng. Trong trạng thái tạm thời này, linh hồn nhận ra rằng nó vẫn còn dính bén với trần gian hoặc sự ăn năn chưa hoàn tất và muốn hoàn thành việc thanh tẩy. Ân xá của Tông Tòa là một ơn đại xá, khi được nhận một cách xứng đáng, sẽ xóa bỏ mọi hình phạt tạm thời và thời gian trong luyện ngục.

Sau đó, linh mục phó linh hồn mà Thiên Chúa đã sáng tạo, cứu chuộc và tiếp tục thánh hóa cho Thiên Chúa. Chỉ có linh mục mới có thể dâng lời nguyện phó linh hồn, vì đó là Chúa Kitô thông qua chức tư tế của bí tích đang ban phép lành. Cuối cùng, Thánh lễ có thể được cử hành, trong đó, lần cuối cùng, người hấp hối sẽ nhận bí tích Thánh Thể, được gọi là của ăn đàng cho cuộc hành trình.

Chuyển ngữ: Nhóm Majorica, Học viện Dòng Tên

Nguồn: Rev. John Trigilio JR., Ph.D., and Rev. Kenneth D. Brighenti, Ph.D., The Catholicism Answer Book- The 300 Most Frequently Asked Question, (Naperville, Illinois: Sourcebooks, Inc., 2007), 120-21.