Tri Thức Luận

Luận bàn về tri thức luận của Ernst Friedrich Schumacher

Luận bàn về tri thức luận của Ernst Friedrich Schumacher

Môn học: Tri Thức Luận Giáo sư: Trần Thanh Tân, S.J. Học viên: Trần Quang Huy, S.J. Nhắc tới Ernst Friedrich Schumacher, người ta không thể không đề cập tới lý thuyết về tri thức luận của ông. Theo Schumacher, nhận thức tự nó có tính thống nhất và sự […]

Read More